OPIS PRAWO W PORTALU EKOLOGIA.PL

Akty prawne – serwis prawny portalu ekologia.pl. Zbiór przepisów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z zakresu: ochrona środowiska, ochrona przyrody, odpady itp. System norm prawnych w Polsce ustanawiany jest przez organy państwowe RP.  Ze względu na zasadę działania prawa, akty prawne dzielimy na jednostronne i dwustronne. Akty prawne są przepisami obejmującymi osoby fizyczne i prawne. Ze względu na zawiłości lub niejednoznaczność zapisów często udzielane są porady prawne.

Ustawa zasadnicza, czyli konstytucja definiuje hierarchię aktów prawnych:
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Umowy międzynarodowe (ratyfikowane),
 • Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje Unii Europejskiej,
 • Ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy,
 • Rozporządzenia,
 • Akty prawa miejscowego.


Polska jako pierwsza w Europie, a druga na świecie uchwaliła własną konstytucję! Konstytucja Trzeciego Maja (Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1971 roku) była dokumentem regulującym ustrój prawny w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od tamtej pory ustawa zasadnicza była wielokrotnie zmieniana. Do tej pory w Polsce obowiązywały następujące konstytucje: Konstytucja 3 Maja (3 maja 1791), Konstytucja Księstwa Warszawskiego (22 lipca 1807), Konstytucja Królestwa Polskiego (27 listopada 1815), Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1815 (3 maja 1815), Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1818 (11 września 1818),     Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa z 1833    (29 lipca 1833), Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego (14/26 lutego 1832), Statut Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim     (26 lutego 1861), Mała Konstytucja z 1919 (20 lutego 1919), Konstytucja marcowa (17 marca 1921), Nowela sierpniowa (2 sierpnia 1926), Konstytucja kwietniowa (23 kwietnia 1935), Mała Konstytucja z 1947 (19 lutego 1947), Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (22 lipca 1952), Ustawa Konstytucyjna o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP (23 kwietnia 1992), Mała Konstytucja z 1992 (17 października 1992), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (2 kwietnia 1997).

Preambuła obowiązującej Konstytucji ma treść:

"W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,
my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i nie podzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,
równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,
wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,
nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,
zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,
złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,
pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej."


Serwis prawny prawo.ekologia.pl podzielony został na grupy tematyczne, m.in:
 • energia,
 • hałas,
 • odpady,
 • powietrze,
 • rośliny i zwierzęta,
 • woda,
 • ziemia
Chcąc ułatwić wyszukiwanie prezentujemy także indeks tytułów, indeks haseł, podział aktów prawnych ze względu na publikatory.


Dbając o aktualność przepisów prawnych prezentujemy zmiany w przepisach oraz nowe akty prawne. W naszym serwisie znajdziesz ujednolicone akty prawne. Tekst jednolity to taki, który zawiera wszystkie zmiany naniesione w ustawie (nowelizacje ustaw) od momentu ogłoszenia ich pierwotnych wersji. Jednolite teksty ustaw ogłaszana Marszałek Sejmu RP, po czym są one publikowane w Dzienniku Ustaw. Nowelizacje ustaw są efektem dostosowywania polskiego prawa do zmieniających się warunków gospodarczych i rozwoju techniki na świecie. Ważnym powodem zmian prawa są umowy międzypaństwowe obligujące nasz kraj do wdrażania prawa międzynarodowego. Najlepszym przykładem są dyrektywy Unii Europejskiej, podpisywanie traktatów unijnych, itp. Zaznaczyć należy, że źródłem prawa nie jest sama informacja (obwieszczenie) o wejściu danej ustawy "w życie".

Proces legislacyjny w Polsce ma następujące etapy:
 • Inicjatywa ustawodawcza – projekt ustawy,
 • Przekazanie projektu ustawy do Komisji Sejmowej,
 • Komisja opiniuje projekt ustawy,
 • Kolejne czytania projektów ustaw: pierwsze czytanie, drugie czytanie. Uchwalenie projektu ustawy,
 • Senat wnosi poprawki do uchwalonej ustawy,
 • Sejm – rozpatrzenie poprawek Senatu.
 • Przekazanie ustawy do podpisu Prezydenta. Na wniosek Prezydenta Trybunał Konstytucyjny może zaopiniować zgodność z Konstytucją. Może nastąpić weto prezydenckie
 • Opublikowanie treści uchwalonej ustawy
To właśnie publikacja w Dzienniku Ustaw jest momentem, w którym prawo zaczyna działać.

Ze względu na ochronę środowiska ważniejszymi aktami prawnymi w Polsce są:
 • ustawa o odpadach
 • katalog odpadów
 • ustawa prawo wodne
 • wysokość opłat za korzystanie ze środowiska
 • normy poziomu hałasu w środowisku
 • ustawa o zarządzaniu kryzysowym
 • ustawa o gazach cieplarnianych, emisja gazów cieplarnianych
 • ustawa prawo atomowe
 • ustawa prawo geologiczne I górnicze
 • ustawa o rolnictwie ekologicznym
 • ustawa krajowy system ekozarządzania
 • ustawa o azbeście
 • ustawa prawo budowlane
 • ustawa prawo energetyczne
 • ustawa prawo ochrony środowiska
 • ustawa szkody w środowisku
 • ustawa ochrona lasów
 • ustawa organizmy modyfikowane genetycznie, ustawa o GMO
 • ustawa ochrona roślin
 • Ustawa Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Ustawa Inspekcja Ochrony Środowiska
 • Konwencja różnorodność biologiczna
 • Konwencja ochrona Morza Bałtyckiego
AKTY PRAWNE W NASZYM SERWISIE NIE SĄ ŹRÓDŁEM PRAWA. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.