Indeks tematyczny

Wszystkich aktów prawnych: 1267

     W dziale "Substancje niebezpieczne": 46

Strony:
 [12345] »
Substancje niebezpieczne

Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych

Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych

Rozporządzenie w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 722

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów

Rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych

Dz.U. 2009 nr 53 poz. 439

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych

Rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki

Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1588

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki

Rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe

Dz.U. 2005 nr 16 poz. 138

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wpłat należności z tytułu wprowadzenia do obrotu substancji nowej bez wymaganego zgłoszenia

Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2823

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu wpłat należności z tytułu wprowadzenia do obrotu substancji nowej bez wymaganego zgłoszenia

Rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1762

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

Dz.U. 2003 nr 171 poz. 1666

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

Rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat z tytułu zgłoszenia substancji nowej i przedstawienia wyników dodatkowych badań

Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1102

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat z tytułu zgłoszenia substancji nowej i przedstawienia wyników dodatkowych badań

Rozporządzenie w sprawie określenia progów wielkości obrotu substancjami nowymi oraz zakresu i rodzaju badań wymaganych po przekroczeniu tych progów

Dz.U. 2003 nr 50 poz. 438

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie określenia progów wielkości obrotu substancjami nowymi oraz zakresu i rodzaju badań wymaganych po przekroczeniu tych progów