Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
badania i certyfikacje

Ustawa o nawozach i nawożeniu

Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

Ustawa Prawo lotnicze

Dz.U. 2006 nr 100 poz. 696

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze wraz z ustawą

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, wraz z ustawą

Ustawa o systemie oceny zgodności

Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

Ustawa o normalizacji

Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji

Ustawa Kodeks morski

Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski

Rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu

Dz.U. 2008 nr 119 poz. 765

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu

Rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE

Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE

Kryteria, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontrola spełnienia tych kryteriów

Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1103

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów

Rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat z tytułu zgłoszenia substancji nowej i przedstawienia wyników dodatkowych badań

Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1102

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat z tytułu zgłoszenia substancji nowej i przedstawienia wyników dodatkowych badań

 [12] »