Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
dokumenty

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach

Dz.U. 2005 nr 33 poz. 289

Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach

Ustawa o kontroli weterynaryjnej w handlu

Dz.U. 2004 nr 16 poz. 145

Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Ustawa Kodeks morski

Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Ustawa o zmiana ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1190

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

Ustawa o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.

Dz.U. 1997 nr 80 poz. 491

Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.

 [1234] »