M.P. 2006 nr 69 poz. 706  -  tekst obwieszczony

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 11 września 2006 r.
w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) ogłasza się informacje o:
1)
notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach, określone w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2)
rozszerzeniu zakresu notyfikacji notyfikowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriów, określone w załączniku nr 2 do obwieszczenia.
Minister Gospodarki: P. G. Woźniak
1)
Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).
Załączniki do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 11 września 2006 r. (poz. 706)
Załącznik nr 1
Informacja o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach
A - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848) wdrażające postanowienia dyrektywy Rady 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. Urz. WE L 139 z 23.05.1989, str. 19, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 481)
Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident.Zakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
38 HTNP/AUKE/2005Ośrodek Badań, Atestacjii Certyfikacji „OBAC" Sp. z o.o.
ul. Jasna 31
44-122 Gliwice,
tel.: 032 239 44 82
faks: 032 239 44 87
e-mail:biuro@obac.com.pl
Jednostka kompetentnaMaszyny elektryczne i elektroniczneRozporządzenie
§ 6 ust. 2 pkt 3 - dokumenty wydane przez jednostkę kompetentną

Dyrektywa
art. 10 (2) - raport techniczny lub certyfikat
39 HTNP/AUKE/2006Przemysłowy Instytut Motoryzacji, PIMOT
ul. Jagiellońska 55
03-301 Warszawa,
tel.: 022 811 33 89
faks: 022 675 57 40
e-mail:nj@pimot.org.pl
Jednostka kompetentnaWózki jezdniowe
Maszyny rolnicze i leśne
Przemysłowe, medyczne i naukowe (PMN) urządzenia o częstotliwości radiowej
Przyrządy powszechnego użytku, narzędzia elektryczne i podobne urządzenia
Urządzenia informatyczne
Pojazdy samochodowe, lodzie i urządzenia napędzane silnikami wewnętrznego spalania
Taksometry elektroniczne
Rozporządzenie
§ 7 ust. 2 pkt 3 - dokumenty wydane przez jednostkę kompetentną

Dyrektywa
art. 10 (2) - raport techniczny lub certyfikat
40 HTNP/AUKE/2006Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM"
ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 17
40-384 Katowice,
tel: 032 256 93 69
faks: 032 256 93 05
e-mail:zetom@zetomkalowice.com.pl
Jednostka
kompetentna
Systemy alarmowe i ostrzegawcze
Sterowniki programowalne
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach
Narzędzia z napędem elektrycznym
Domowe urządzenia elektryczne
Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
Maszyny wirujące
Łączniki
Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
Lampy
Prostowniki
Przetworniki
Stabilizowane źródła zasilania
Urządzenia elektryczne i elektroniczne
Odbiorniki radiowe i telewizyjne
Technika informatyczna (IT)
Maszyny do szycia i pozostałe wyposażenie dla przemysłu odzieżowego
Aparatura sterownicza do użytku domowego
Rozporządzenie
§ 7 ust. 2 pkt 3 - dokumenty wydane przez jednostkę kompetentną

Dyrektywa
art. 10 (2) - raport techniczny lub certyfikat
B - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659) wdrażające postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (Dz. Urz. WE L 91 z 07.04.1999, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 254)
Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident.Zakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
37 HTNP/AURT/2005Instytut Logistyki i Magazynowania
ul. E. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
tel.:061 850 49 00
faks: 061 852 63 76
e-mail:LA@ilim.poznan.pl
officc@ilim.poznan.pl
1664Telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radioweRozporządzenie
§ 5 - wewnętrzna kontrola produkcji oraz podstawowe badania parametrów urządzeń radiowych
§ 9 - dokumentacja techniczno-konstrukcyjna

Dyrektywa
Zał. III - Wewnętrzna kontrola produkcji oraz szczegółowe testy urządzenia
Zal. IV - Pakiet danych technicznych
C - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011) wdrażające postanowienia dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 296)
Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident.Numer decyzji KomisjiWyrób(-roby)/
zastosowanie(-nia)
ZadaniaSpecyfikacjeSystem oceny zgodności
41 HTNP/AUWB/2006Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM"
ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 17
40-384 Katowice,
tel.: 032 256 93 69
faks: 032 256 93 05
e-mail: zetom@zetomkatowice.com.pl
146397/597/WEStal zbrojeniowa i sprężająca do betonu (1/3)
Wyroby ze stali zbrojeniowej:
  • pręty,
  • walcówka, kręgi,
  • siatki zgrzewane,
  • prefabrykaty zbrojarskie,
  • taśmy z wgniotami

- stosowane do zbrojenia betonu
Certyfikacja wyrobów
Badania
PN-EN 10080:2005 (U)Rozporządzenie
Zał. pkt 1 - System 1+

Dyrektywa
Zał. III pkt 2 (i) -System 1+
98/214/WEMetalowe wyrobv konstrukcyjne i elementy pomocnicze (1/4)
Metalowe kształtowniki i profile konstrukcyjne: kształtowniki walcowane na gorąco o różnych kształtach (T, L, H, Z, I, ceowniki, kątowniki), wyroby płaskie (płyty, blachy, taśmy), pręty

- stosowane w konstrukcjach metalowych lub zespolonych metalowo-betonowych
Certyfikacja systemu ZKPPN-EN 10025-1:2005 (U)Rozporządzenie
Zał. pkt 2 - System 2+

Dyrektywa
Zał. III pkt 2 (ii) pierwsza możliwość -System 2+
D - ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. U. Nr 162, poz. 1697) przenoszące postanowienia dyrektywy Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. WE L 235 z 17.09.1996, str. 6, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 17, str. 152)
Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident.Zakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
LB/S/001/2005Centrum
Naukowo-Techniczne
Kolejnictwa
ul. Chłopickiego 50
04-275 Warszawa
tel.: 022 610 08 68
faks: 022 610 75 97
e-mail: cntk@cntk.pl
1467Podstawowe obszary strukturalne:
- infrastruktura energia
- wydawanie dyspozycji i kontrola
- tabor
Podstawowe obszary eksploatacyjne:
- utrzymanie
- eksploatacja i ich składniki
Rozporządzenie
§24

Dyrektywa
Zał. IV - deklaracja zgodności lub przydatności do użytku WE
Zał. VI - weryfikacja WE
LB/S/003/2006MOVARES POLSKA
Sp. z o.o.
ul. Świętojerska 5/7,
00-236 Warszawa
tel.: 022 860 00 90
faks: 022 860 00 99
e-mail: info@movares.pl LABORATORIUM BADAWCZE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW STEROWANIA TRANSPORTU SZYNOWEGO
ul. Modelarska 12,
40-142 Katowice
1736Podstawowe obszary strukturalne:
- wydawanie dyspozycji i kontrola
- tabor
i ich składniki
Rozporządzenie
§24

Dyrektywa
Zał. IV - deklaracja zgodności lub przydatności do użytku WE
Zał. VI - weryfikacja WE
E - ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.) wdrażająca postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/16/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. WE L 110 z 20.04.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, str. 243)
Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident.Zakres wyrobówSpecyfikacje techniczne i dokumenty normalizacyjneProcedura oceny zgodności / moduł
LB/K/002/2005Centrum
Naukowo-Techniczne Kolejnictwa
ul. Chłopickiego 50
04-275 Warszawa
tel.: 022 610 08 68
faks: 022 610 75 97
e-mail:cntk@cntk.pl
1467Obszary strukturalne:
- infrastruktura
- energia
- sterowanie
- tabor
i ich składniki
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwi spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei (Dz. Urz. MI Nr 9, poz. 62, z późn. zm.)Dyrektywa
Zał. IV - deklaracja zgodności lub przydatności do użytku WE
Zał. VI - weryfikacja WE
LB/K/004/2006MOVARES POLSKA
Sp. z o.o.
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
tel.: 022 860 00 90
faks: 022 860 00 99
e-mail: info@movares.pl
LABORATORIUM BADAWCZE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW STEROWANIA TRANSPORTU SZYNOWEGO
ul. Modelarska 12,
40-142 Katowice
1736Obszary strukturalne:
- sterowanie
- tabor
i ich składniki
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwi spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei (Dz. Urz. MI Nr 9, poz. 62, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212, poz. 1772)
Dyrektywa
Zał. IV - deklaracja zgodności lub przydatności do użytku WE
Zał. VI - weryfikacja WE
KURSY WALUT 2018-11-15 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.8074 -0.10%
AUD 2.7668 +0.96%
CAD 2.8795 +0.03%
EUR 4.2970 +0.04%
CHF 3.7814 +0.18%
GBP 4.8686 -1.49%
KURSY METALI 2018-11-14 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6106.00 -0.39%
Alu. 1931.00 +0.31%
Sn 19345.00 +0.23%
Zn 2542.00 -1.74%
Ni 11225.00 -1.28%
Pb 1918.50 +0.55%