Dz.U. 2011 nr 92 poz. 536  -  tekst obwieszczony

Załącznik
Sposób obliczania poziomów wydajności recyklingu
1. Sposób obliczania poziomu wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych
Poziom wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych oblicza się zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:
R - oznacza poziom wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych [%],
m1 - oznacza masę suchą (rozumianą jako masa po odliczeniu zawartej w niej wilgoci) frakcji metalicznej (rozumianej jako materiał ołowionośny ze zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w którym ołów występuje głównie w postaci metalicznej) poddaną procesom recyklingu (kratka, bieguny itp.) [kg],
m2 - oznacza masę suchą (rozumianą jako masa po odliczeniu zawartej w niej wilgoci) pasty akumulatorowej (rozumianej jako materiał ołowionośny, uzyskiwany ze zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w którym ołów występuje głównie w postaci związków ołowiu) poddaną procesom recyklingu [kg],
m3 - oznacza masę suchą (rozumianą jako masa po odliczeniu zawartej w niej wilgoci) tworzyw sztucznych z obudów i innych elementów konstrukcyjnych zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych poddaną procesom recyklingu [kg],
m4 - oznacza masę zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych poddanych procesom odzysku [kg],
m5 - oznacza masę elementów metalowych innych niż ołowiane, będących składnikami zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych poddanych procesom odzysku [kg].
2. Sposób obliczania poziomu wydajności recyklingu ołowiu zawartego w zużytych bateriach kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorach kwasowo-ołowiowych
Poziom wydajności recyklingu ołowiu zawartego w zużytych bateriach kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorach kwasowo-ołowiowych oblicza się zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:
Ro - oznacza poziom wydajności recyklingu ołowiu [%],
m1 - oznacza masę ołowiu w ołowiu rafinowanym (rozumianym jako ołów poddany procesowi rafinacji, zawierający co najmniej 99,9% Pb) otrzymaną w wyniku procesu recyklingu [kg],
m2 - oznacza masę ołowiu w stopach ołowiu rafinowanego (rozumianych jako ołów poddany procesowi rafinacji, do którego wprowadzono dodatki stopowe) otrzymaną w wyniku procesu recyklingu [kg],
m3 - oznacza masę ołowiu we frakcji metalicznej i paście akumulatorowej (rozumianych odpowiednio jako materiał ołowionośny uzyskany ze zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w którym ołów występuje głównie w postaci metalicznej oraz jako materiał ołowionośny, uzyskiwany ze zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w którym ołów występuje głównie w postaci związków ołowiu) w zużytych bateriach kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorach kwasowo-ołowiowych poddanych procesom recyklingu [kg].
KURSY WALUT 2018-10-19 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7601 +0.80%
AUD 2.6741 +0.39%
CAD 2.8812 +0.64%
EUR 4.3049 +0.19%
CHF 3.7746 +0.54%
GBP 4.9014 +0.22%
KURSY METALI 2018-10-19 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6191.50 +0.72%
Alu. 2022.50 +0.75%
Sn 19160.00 -0.08%
Zn 2696.00 +0.33%
Ni 12470.00 +2.72%
Pb 1966.00 -1.31%