Dz.U. 2011 nr 92 poz. 535  -  tekst obwieszczony

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Dz.U. Nr 92, poz. 535)
§ 1.
Rozporządzenie określa zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, wzór sprawozdania o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, częstotliwość jego sporządzania oraz termin jego składania.
§ 2.
1.
Monitoring obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zwany dalej "monitoringiem”, obejmuje swoim zakresem:
1)
fazę eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - od dnia uzyskania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych do dnia zaprzestania przyjmowania odpadów wydobywczych do składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
2)
fazę po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - okres 30 lat, licząc od dnia zaprzestania przyjmowania odpadów wydobywczych do składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
2.
Monitoring obejmuje zakres, o którym mowa w art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, oraz pomiar objętości wód odciekowych.
§ 3.
Badanie wielkości opadu atmosferycznego dokonane w stacji meteorologicznej reprezentatywnej dla lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych obejmuje średnią miesięczną sumę opadu atmosferycznego w fazie eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz w fazie po jego zamknięciu.
§ 4.
1.
Badanie substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych i podziemnych polegające na badaniu składu tych wód, pomiar objętości wód odciekowych oraz pomiar poziomu wód podziemnych przeprowadza się z częstotliwością określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
2.
Substancje i parametry wskaźnikowe ustała się oddzielnie dla wód powierzchniowych, odciekowych i podziemnych, uwzględniając przewidziany rodzaj składowanych odpadów wydobywczych.
3.
W przypadku obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w którym są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne lub odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, monitoring wód powierzchniowych i odciekowych prowadzi się co najmniej dla następujących parametrów wskaźnikowych:
1)
odczynu (pH);
2)
przewodności elektrolitycznej właściwej.
4.
Jeżeli z monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wynika, że obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie oddziałuje na środowisko, badania, o których mowa w ust. 1:
1)
wykonuje się nie rzadziej niż raz na rok dla przewodności elektrolitycznej właściwej;
2)
wykonuje się nie rzadziej niż raz na dwa lata dla odczynu (pH) oraz dla pozostałych parametrów wskaźnikowych, dotyczących kwalifikacji wód, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm. ).
5.
Badania substancji i parametrów wskaźnikowych, o których mowa w ust. 1, prowadzą laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. ).
6.
Badanie składu wód powierzchniowych płynących, jeżeli oddziaływanie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na te wody jest możliwe, odbywa się co najmniej w dwóch punktach: jeden powyżej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, drugi poniżej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
7.
Pomiar objętości i badanie składu wód odciekowych wykonuje się w każdym miejscu gromadzenia tych wód przed oczyszczeniem.
8.
Jeżeli obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest wyposażony w instalację oczyszczającą wody odciekowe, badanie składu tych wód wykonuje się w każdym miejscu ich odprowadzania z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w zakresie zapewniającym kontrolę skuteczności procesu oczyszczania wód odciekowych.
§ 5.
1.
Liczba otworów obserwacyjnych do pomiaru poziomu wód podziemnych nie może być mniejsza niż 3 otwory dla każdego z poziomów wodonośnych, o których mowa w ust. 2, z czego jeden otwór powinien znajdować się na dopływie wód podziemnych, a dwa pozostałe otwory - na przewidywanym odpływie wód podziemnych, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.
Jeżeli pod obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych występuje więcej niż jeden poziom wodonośny, w tym użytkowe poziomy wodonośne, monitoring poziomów wodonośnych prowadzi się do najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych włącznie.
3.
Jeżeli z dokumentacji hydrogeologicznej, w szczególności z zawartych w niej zaleceń, wynika brak konieczności prowadzenia monitoringu wód podziemnych, dopuszcza się odstąpienie od obowiązku prowadzenia pomiaru poziomu i składu wód podziemnych.
§ 6.
1.
Badanie przebiegu osiadania powierzchni obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych prowadzi się przynajmniej raz w roku w fazie eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz w fazie po jego zamknięciu.
2.
Badanie, o którym mowa w ust. 1, polega na ocenie rzędnej osiadającej powierzchni obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
3.
Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się metodami geodezyjnymi, z wykorzystaniem reperów stanowiących elementy osnów geodezyjnych.
§ 7.
Wzór sprawozdania o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o którym mowa w § 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 8.
Sprawozdanie o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o którym mowa w § 1, sporządza się raz w roku i składa właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%