Dz.U. 2011 nr 86 poz. 478  -  tekst obwieszczony

Załącznik 3.
Sposób klasyfikacji jakości wody w kąpielisku
1.
Jakość niedostateczna - wody w kąpieliskach należy zaklasyfikować jako "niedostateczne”, jeżeli w zestawie danych o jakości wody w kąpielisku za ostatni okres oceny1) wartości percentyla2) dla wyliczenia mikrobiologicznego są gorsze3) od wartości dla jakości "dostatecznej”, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części B w kolumnie D.
2.
Jakość dostateczna - wody w kąpielisku należy zaklasyfikować jako "dostateczne”:
1)
jeżeli w zestawie danych o jakości wody w kąpielisku za ostatni okres oceny1) wartości percentyla2) dla wyliczenia mikrobiologicznego są równe lub lepsze4) niż wartości "jakości dostatecznej” określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części B w kolumnie D oraz
2)
jeżeli w wodzie mogą wystąpić krótkotrwałe zanieczyszczenia, pod warunkiem że:
a)
są podejmowane właściwe środki zarządzania, włączając nadzór, systemy wczesnego ostrzegania oraz kontrole, w celu zapobieżenia narażeniu osób kąpiących się przez ostrzeżenia lub, gdy jest to konieczne, zakaz kąpieli,
b)
są podejmowane właściwe środki zarządzania w celu zapobieżenia, ograniczenia oraz wyeliminowania przyczyn zanieczyszczenia,
c)
liczba próbek niewziętych pod uwagę, zgodnie z § 8 ust. 5, ze względu na występowanie krótkotrwałych zanieczyszczeń podczas ostatniego okresu oceny stanowiła nie więcej niż 15% całkowitej liczby próbek przewidzianych w harmonogramie pobrania próbek ustalonym na ten okres, lub nie więcej niż jedna próbka na okres kąpielowy, w zależności od tego, która z tych liczb jest większa.
3.
Jakość dobra - wody w kąpielisku należy zaklasyfikować jako "dobre”:
1)
jeżeli w zestawie danych o jakości wody w kąpielisku za ostatni okres oceny1), wartości percentyla2) dla wyliczenia mikrobiologicznego są równe lub lepsze4) niż wartości "jakości dobrej”, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części B w kolumnie C;
2)
jeżeli w wodzie mogą wystąpić krótkotrwałe zanieczyszczenia, pod warunkiem że:
a)
są podejmowane właściwe środki zarządzania, włączając nadzór, systemy wczesnego ostrzegania oraz kontrole, w celu zapobieżenia narażeniu osób kąpiących się przez ostrzeżenia lub, gdy jest to konieczne, zakaz kąpieli,
b)
są podejmowane właściwe środki zarządzania w celu zapobieżenia, ograniczenia oraz wyeliminowania przyczyn zanieczyszczenia oraz
c)
liczba próbek niewziętych pod uwagę, zgodnie z § 8 ust. 5, ze względu na występowanie krótkotrwałych zanieczyszczeń podczas ostatniego okresu oceny stanowiła nie więcej niż 15% całkowitej liczby próbek przewidzianych w harmonogramie pobrania próbek ustalonym na ten okres, lub nie więcej niż jedna próbka na okres kąpielowy, w zależności od tego, która z tych liczb jest większa.
4.
Jakość doskonała - wody w kąpielisku należy zaklasyfikować jako "doskonałe”:
1)
jeżeli w zestawie danych o jakości wody w kąpielisku za ostatni okres oceny1), wartości percentyla2) dla wyliczenia mikrobiologicznego są równe lub lepsze niż wartości "jakości doskonałej”, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części B w kolumnie B;
2)
jeżeli w wodzie mogą wystąpić krótkotrwałe zanieczyszczenia, pod warunkiem, że:
a)
są podejmowane właściwe środki zarządzania, włączając nadzór, systemy wczesnego ostrzegania oraz kontrole, w celu zapobieżenia narażeniu osób kąpiących się przez ostrzeżenia lub, gdy jest to konieczne, zakaz kąpieli,
b)
są podejmowane właściwe środki zarządzania w celu zapobieżenia, ograniczenia oraz wyeliminowania przyczyn zanieczyszczenia,
c)
liczba próbek niewziętych pod uwagę, zgodnie z § 8 ust. 5, ze względu na występowanie krótkotrwałych zanieczyszczeń podczas ostatniego okresu oceny stanowiła nie więcej niż 15% całkowitej liczby próbek przewidzianych w harmonogramie pobrania próbek ustalonym na ten okres, lub nie więcej niż jedna próbka na okres kąpielowy, w zależności od tego, która z tych liczb jest większa.
Objaśnienia:
1)
"Okres ostatniej oceny” oznacza cztery ostatnie sezony kąpielowe.
2)
Na podstawie obliczenia percentyla log10 funkcji normalnej gęstości prawdopodobieństwa z danych (analiz) mikrobiologicznych uzyskanych z próbek wody w kąpielisku, wartość percentyla oblicza się w następujący sposób:
a)
obliczyć wartość log10 z każdego oznaczenia liczby bakterii w sekwencji danych podlegających obliczeniu (dla wartości liczby bakterii równej 0, do obliczenia log10 należy przyjąć wartość minimalną granicy wykrywalności użytej metody analitycznej),
b)
dla zbioru danych (obliczonych w lit. a wartości log10) należy obliczyć wartość średnią u,
c)
dla zbioru danych (obliczonych w lit. a wartości log10), z wykorzystaniem wartości średniej μ (obliczonej w lit. b) należy obliczyć wartość odchylenia standardowego 6.
Górny punkt 90 percentyla należy obliczyć na podstawie równania 90 percentyl = antylogarytm (μ + 1,282 γ).
Górny punkt 95 percentyla należy obliczyć na podstawie równania 95 percentyl = antylogarytm (μ + 1,65 γ).
3)
"Gorsze” oznacza: o wyższej liczbie wyrażonej w jtk lub NPL/100 ml.
4)
"Lepsze” oznacza: o niższej liczbie wyrażonej w jtk lub NPL/100 ml.
KURSY WALUT 2018-12-11 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7763 +0.43%
AUD 2.7208 +0.23%
CAD 2.8154 -0.27%
EUR 4.2982 +0.17%
CHF 3.8266 +0.71%
GBP 4.7647 -0.43%
KURSY METALI 2018-12-10 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6112.00 -0.99%
Alu. 1951.00 -0.56%
Sn 18930.00 +0.00%
Zn 2678.00 -1.14%
Ni 10740.00 -0.69%
Pb 1975.50 +0.53%