Otwórz cały dokument (nowe okno)Otwórz cały dokument - wersja do drukuPobierz cały dokument w formacie pdf
Tekst aktu
Metryka

Dz.U. 2011 nr 63 poz. 330  -  tekst obwieszczony

Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń (Dz.U. Nr 63, poz. 330)
Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 18 pkt 1 lit. b i pkt 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Nasienie owiec, kóz i koniowatych może być przedmiotem handlu, jeżeli:
1)
zostało pozyskane, poddane obróbce, konserwacji i było przechowywane w centrum pozyskiwania i przechowywania nasienia, zatwierdzonym i nadzorowanym zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 176/2010 z dnia 2 marca 2010 r. zmieniającym załącznik D do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia, zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków oraz warunków dla zwierząt dawców z gatunków koni, owiec i kóz, a także w odniesieniu do przetwarzania nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt tych gatunków (Dz.Urz. UE L 52 z 03.03.2010, str. 14);
2)
zostało pozyskane od zwierząt spełniających wymagania weterynaryjne określone w przepisach, o których mowa w pkt 1.
2.
Komórki jajowe i zarodki owiec, kóz, koniowatych i świń mogą być przedmiotem handlu, jeżeli:
1)
powstały w wyniku zapłodnienia dawczyń owiec, kóz i koniowatych nasieniem spełniającym wymagania, o których mowa w ust. 1, lub w wyniku zapłodnienia dawczyń świń nasieniem spełniającym wymagania weterynaryjne określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń;
2)
zostały pozyskane od dawczyń spełniających wymagania określone w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
3)
zostały pozyskane, poddane obróbce, konserwacji i przechowywaniu przez zespół spełniający wymagania i w warunkach określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3.
Nasienie, komórki jajowe i zarodki owiec, kóz i koniowatych oraz komórki jajowe i zarodki świń będące przedmiotem handlu znakuje się i transportuje, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
4.
Każdą partię nasienia, komórek jajowych i zarodków przeznaczoną do handlu zaopatruje się w świadectwo zdrowia zwierząt, którego wzór i sposób wystawiania są określone w przepisach wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (Dz.Urz. WE L 268 z 14.09.1992, str. 54, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 154, z późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą nr 92/65".
5.
Każdą partię nasienia, komórek jajowych i zarodków pochodzącą z zatwierdzonych instytucji, instytutów lub ośrodków i przeznaczoną do handlu zaopatruje się w świadectwo zdrowia, którego wzór został określony w części 3 załącznika E do dyrektywy nr 92/65.
§ 2.
1.
Nasienie owiec, kóz i koniowatych oraz komórki jajowe i zarodki owiec, kóz, koniowatych i świń mogą być przywożone z państw trzecich, jeżeli:
1)
spełniają wymagania w zakresie pozyskiwania, obróbki, konserwacji i przechowywania co najmniej równoważne wymaganiom dla handlu, określonym w § 1 ust. 1-3;
2)
pochodzą z państw trzecich i zatwierdzonych centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia lub zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków znajdujących się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską.
2.
Wymagania, jakim powinno odpowiadać świadectwo zdrowia, w które zaopatruje się każdą partię nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń, jego wzór i sposób wystawiania, są określone w przepisach wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 dyrektywy nr 92/65.
§ 3.
Szczegółowe wymagania weterynaryjne w zakresie wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki i przechowywania nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń zostały określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 176/2010 z dnia 2 marca 2010 r. zmieniającym załącznik D do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia, zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków oraz warunków dla zwierząt dawców z gatunków koni, owiec i kóz, a także w odniesieniu do przetwarzania nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt tych gatunków.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koniowatych (Dz.U. Nr 18, poz. 108).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%