Otwórz cały dokument (nowe okno)Otwórz cały dokument - wersja do drukuPobierz cały dokument w formacie pdf
Tekst aktu
Metryka

Dz.U. 2011 nr 57 poz. 294  -  tekst obwieszczony

Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 57, poz. 294)
Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją”;
2)
szczegółowe warunki i tryb składania wniosku za pomocą formularza, o którym mowa w pkt 1, w tym format pliku, w jakim będą dołączane do wniosku kopie dokumentów w formie elektronicznej.
§ 2.
Formularz umieszczany na stronie internetowej Agencji umożliwia złożenie wniosku o:
1)
przyznanie:
a)
płatności bezpośredniej,
b)
płatności uzupełniającej,
c)
płatności cukrowej,
d)
płatności do pomidorów,
e)
wsparcia specjalnego w formie:
-
specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych,
-
płatności do samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) i do samic gatunku owca domowa (Ovis aries),
f)
jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej lub wsparcia specjalnego przejmującemu gospodarstwo rolne w przypadku jego przekazania w rozumieniu art. 82 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz.Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65),
g)
płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej i wsparcia specjalnego w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności lub tego wsparcia do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania,
h)
płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej i wsparcia specjalnego w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwanej dalej "ustawą o płatnościach", w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności lub tego wsparcia do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania;
2)
wypłatę płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego, w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 4 i 4b ustawy o płatnościach;
3)
wyrażenie zgody na zmianę sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych lub ich części.
§ 3.
Formularz umieszczany na stronie internetowej Agencji, za pomocą którego jest składany wniosek, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a, b i e tiret pierwsze, umożliwia zaznaczenie w elektronicznej formie materiału graficznego, o którym mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.):
1)
granic działek rolnych;
2)
oznaczenia działek rolnych;
3)
obszaru oraz obiektów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. Nr 39, poz. 215 oraz z 2011 r. Nr 57, poz. 293).
§ 4.
1.
Wniosek, o którym mowa w § 2, może zostać złożony za pomocą formularza umieszczanego na stronie internetowej Agencji po nadaniu wnioskodawcy loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.
2.
Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego albo bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji.
3.
Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji zawiera:
1)
imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;
2)
numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm. ), zwanej dalej "ustawą o krajowym systemie”, jeżeli został nadany;
3)
numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany;
4)
numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) w przypadku osoby fizycznej, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
5)
adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca posiada;
6)
wskazanie sposobu odbioru loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji;
7)
adres korespondencyjny - w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w pkt 2;
8)
podpis wnioskodawcy.
4.
Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji sporządza się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
§ 5.
1.
Kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, składający się co najmniej z 8 znaków, nadawany jest bezterminowo.
2.
Wnioskodawca może w każdym czasie dokonać zmiany kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji przy wykorzystaniu tego systemu.
§ 6.
1.
Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji kierownik biura powiatowego Agencji nadaje w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o ich nadanie.
2.
Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji:
1)
wnioskodawca odbiera bezpośrednio od kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w § 4 ust. 2, albo
2)
Agencja przesyła:
a)
przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres:
-
wskazany we wniosku o wpis do ewidencji producentów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o krajowym systemie, albo
-
o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 7, albo
b)
w formie elektronicznej na adres, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 5, przy zastosowaniu logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.
3.
Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji mogą być używane przez wnioskodawcę, któremu zostały one nadane, lub przez pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli został ustanowiony.
4.
Jeżeli wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji zawiera braki formalne lub login i kod dostępu do tego systemu zostały już wnioskodawcy uprzednio nadane, kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w § 4 ust. 2, nie nadaje loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, o czym informuje wnioskodawcę.
5.
W przypadku utraty loginu lub kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w § 4 ust. 2, w celu zablokowania dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.
§ 7.
1.
Poprzez załogowanie do systemu teleinformatycznego Agencji za pomocą loginu i kodu dostępu do tego systemu następuje uwierzytelnienie wnioskodawcy.
2.
W przypadku trzykrotnego podania podczas logowania błędnego kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, Agencja zablokuje dostęp do tego systemu.
3.
Dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji, zablokowany w przypadku, o którym mowa w ust. 2 i w § 6 ust. 5, można uzyskać po załogowaniu się przez wnioskodawcę przy użyciu loginu i kodu dostępu do tego systemu uzyskanych po ponownym złożeniu wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2, albo po dokonaniu osobistego zgłoszenia w biurze powiatowym Agencji, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§ 8.
Kopie dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 4a pkt 1 lit. a ustawy o płatnościach, są dołączane do wniosku, o którym mowa w § 2, składanego za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie JPEG, PDF, GIF, TIF, TIFF, DOC lub DOCX.
§ 9.
1.
Po zatwierdzeniu przez wnioskodawcę danych w umieszczanym na stronie internetowej Agencji formularzu wniosku, o którym mowa w § 2, wnioskodawca uzyskuje z systemu teleinformatycznego Agencji potwierdzenie złożenia wniosku zawierające unikalny numer nadany przez ten system oraz datę złożenia wniosku.
2.
Za datę złożenia wniosku za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji uważa się datę zatwierdzenia danych zawartych w tym formularzu.
§ 10.
Wnioskodawca, któremu przyznano login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm. ), art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 976) lub art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. ), może złożyć wniosek za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji przy użyciu tego loginu i kodu dostępu.
§ 11.
W 2011 r. login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w § 4 ust. 2, nadaje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o ich nadanie.
§ 12.
Wnioski o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu w trybie tego rozporządzenia.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%