Dz.U. 2011 nr 57 poz. 292  -  tekst obwieszczony

Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru (Dz.U. Nr 57, poz. 292)
§ 1.
Rozporządzenie określa warunki zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru, w przypadku braku porozumienia branżowego, o którym mowa w części II ust. 11 załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (Dz.Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "porozumieniem branżowym", inne niż wskazane w art. 31b ust. 2-8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.
§ 2.
W przypadku braku porozumienia branżowego warunkiem zakupu i dostawy buraków cukrowych jest zawarcie przez producenta cukru z plantatorem buraków cukrowych umowy kontraktacji, o której mowa w art. 31b ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, zwanej dalej "umową kontraktacji", zawierającej postanowienia, jakie powinna zawierać umowa dostawy, o której mowa w art. 50 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1234/2007", wymienione w załączniku II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot (Dz.Urz. UE L 178 z 01.07.2006, str. 39, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 952/2006", oraz odpowiadającej wymaganiom określonym w przepisach niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
1.
W umowie kontraktacji plantator buraków cukrowych zobowiązuje się dostarczyć buraki cukrowe o zawartości cukru nie mniejszej niż 14% i wyprodukowane z nasion odmian wskazanych przez producenta cukru.
2.
W umowie kontraktacji producent cukru zobowiązuje się odebrać buraki cukrowe o zawartości cukru mniejszej niż 14%, jeżeli dostarczenie buraków cukrowych o wymaganej zawartości cukru nie było możliwe na skutek okoliczności, za które plantator buraków cukrowych nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności ze względu na niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
§ 4.
Koszty transportu i załadunku buraków cukrowych do miejsca ich przerobu ponosi producent cukru.
§ 5.
Skalę przeliczeniową, o której mowa w punkcie III ust. 2 załącznika II do rozporządzenia nr 952/2006, zawartą w umowie kontraktacji określa załącznik do niniejszego rozporządzenia.
§ 6.
1.
W umowie kontraktacji producent cukru zobowiązuje się wypłacić plantatorowi buraków cukrowych premię z tytułu dostaw buraków cukrowych dokonanych:
1)
przed dniem 1 października;
2)
po dniu 30 listopada.
2.
Premia wynosi:
1)
co najmniej 0,8% iloczynu kwoty należnej danemu plantatorowi buraków cukrowych za buraki kwotowe, w rozumieniu określonym w części II ust. 9 załącznika III do rozporządzenia nr 1234/2007, zwane dalej "burakami kwotowymi”, dostarczone przez tego plantatora w danym dniu i liczby określającej, ile dni, łącznie z danym dniem, pozostało do dnia 1 października;
2)
co najmniej 0,15% iloczynu kwoty należnej danemu plantatorowi buraków cukrowych za buraki kwotowe dostarczone przez tego plantatora w danym dniu i liczby określającej, ile dni, łącznie z danym dniem, upłynęło po dniu 30 listopada.
3.
Wypłata premii jest dokonywana wraz z zapłatą ceny za dostarczone buraki cukrowe.
§ 7.
1.
W umowie kontraktacji producent cukru zobowiązuje się wypłacić plantatorowi buraków cukrowych dodatkowe świadczenie finansowe, pod warunkiem że średnia ważona cena białego cukru kwotowego sprzedanego w danym roku przez tego producenta ustalona na podstawie średnich ważonych cen przekazywanych Agencji Rynku Rolnego przez tego producenta na potrzeby sprawozdawczości cenowej na rynku cukru, zwana dalej "średnią ceną", jest wyższa co najmniej o 40 euro za tonę takiego cukru od ceny referencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lit. c pkt i tiret drugie rozporządzenia nr 1234/2007.
2.
Dodatkowe świadczenie finansowe wynosi 50% kwoty obliczonej według następującego wzoru:
gdzie:
IB - oznacza ilość buraków kwotowych dostarczonych w danym roku gospodarczym przez danego plantatora buraków cukrowych w przeliczeniu na buraki kwotowe standardowej jakości, o której mowa w pkt B ppkt I załącznika IV do rozporządzenia nr 1234/2007,
C - oznacza wartość białego cukru kwotowego sprzedanego w danym roku gospodarczym przez producenta cukru ustaloną po średniej cenie tego cukru,
CR - oznacza wartość białego cukru kwotowego sprzedanego w danym roku gospodarczym przez producenta cukru ustaloną po cenie referencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lit. c pkt i tiret drugie rozporządzenia nr 1234/2007, powiększonej o 40 euro,
OIB - oznacza ilość buraków kwotowych dostarczonych w danym roku gospodarczym producentowi cukru przez plantatorów buraków cukrowych w przeliczeniu na buraki kwotowe standardowej jakości, o której mowa w pkt B ppkt I załącznika IV do rozporządzenia nr 1234/2007.
3.
Wypłata dodatkowego świadczenia finansowego jest dokonywana w terminie 45 dni od dnia zakończenia danego roku gospodarczego, w którym cukier został sprzedany.
§ 8.
Umowa kontraktacji zawiera zapis na sąd polubowny dokonany zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%