Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1424  -  tekst obwieszczony

Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie świadectw zdolności żeglugowej (Dz.U. Nr 216, poz. 1424)
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
wzory świadectwa zdolności żeglugowej i uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej, tryb ich wydawania, przedłużania terminu ważności, cofania i dokonywania w nich zmian;
2)
terminy, na jakie wydaje się świadectwa, o których mowa w pkt 1, w zależności od rodzajów statków.
§ 2.
1.
Wzór świadectwa zdolności żeglugowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Wzór uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
1.
Wniosek o wydanie świadectwa zdolności żeglugowej powinien zawierać:
1)
nazwę statku lub numer identyfikacyjny;
2)
rodzaj statku;
3)
nazwę i adres armatora;
4)
miejsce rejestracji i numer rejestracyjny statku;
5)
port macierzysty statku;
6)
rok i miejsce budowy statku;
7)
nazwę stoczni i numer budowy.
2.
We wniosku wskazuje się również rejon pływania, w którym statek będzie uprawiał żeglugę, z uwzględnieniem wysokości fali, jaka może występować na wodach tego rejonu.
3.
Do wniosku załącza się dokumenty, o których mowa w art. 34k ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, zwanej dalej "ustawą”.
§ 4.
Przed wydaniem świadectwa zdolności żeglugowej dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej wyznacza miejsce i czas przedstawienia statku do inspekcji mającej na celu sprawdzenie:
1)
stanu opisanego w dokumentach stanowiących podstawę do wydania świadectwa ze stanem faktycznym;
2)
zgodności wyposażenia statku z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 34j ust. 5 ustawy.
§ 5.
Świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na okres nie dłuższy niż:
1)
5 lat - dla statku o napędzie mechanicznym, niezależnie od jego rodzaju, w szczególności przeznaczonego do przewozu ładunków, o nośności nie mniejszej niż 15 t, używanego do przewozu ponad 12 pasażerów, holowników lub pchaczy - innych niż określone w art. 30 ustawy - oraz dla statków wykonujących przewozy międzybrzegowe;
2)
10 lat - dla statku bez napędu mechanicznego, niezależnie od jego rodzaju, w szczególności przeznaczonego do przewozu ładunków lub pasażerów.
§ 6.
1.
Wniosek o przedłużenie terminu ważności świadectwa zdolności żeglugowej powinien zawierać:
1)
nazwę statku lub numer identyfikacyjny;
2)
rodzaj statku;
3)
nazwę i adres armatora;
4)
miejsce rejestracji i numer rejestracyjny statku.
2.
Do wniosku załącza się świadectwo zdolności żeglugowej oraz dokumenty, o których mowa w art. 34k ust. 1 ustawy.
§ 7.
1.
Wniosek o dokonanie zmiany w świadectwie zdolności żeglugowej powinien zawierać:
1)
nazwę statku lub numer identyfikacyjny;
2)
rodzaj statku;
3)
nazwę i adres armatora;
4)
miejsce rejestracji i numer rejestracyjny statku.
2.
We wniosku wskazuje się również pozycję, której zmiana dotyczy, i przyczynę dokonania zmiany w świadectwie zdolności żeglugowej.
3.
Do wniosku załącza się świadectwo zdolności żeglugowej.
§ 8.
Zmian w świadectwie zdolności żeglugowej dokonuje się przez skreślenie dotychczasowej pozycji i wpisanie nowego brzmienia tej pozycji.
§ 9.
Świadectwo zdolności żeglugowej cofa się zgodnie z art. 34n ust. 3 ustawy.
§ 10.
Przepisy § 3-9 stosuje się odpowiednio w sprawie wydawania, przedłużania terminu ważności i cofania uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej oraz dokonywania w nim zmian.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
KURSY WALUT 2018-12-11 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7763 +0.43%
AUD 2.7208 +0.23%
CAD 2.8154 -0.27%
EUR 4.2982 +0.17%
CHF 3.8266 +0.71%
GBP 4.7647 -0.43%
KURSY METALI 2018-12-10 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6112.00 -0.99%
Alu. 1951.00 -0.56%
Sn 18930.00 +0.00%
Zn 2678.00 -1.14%
Ni 10740.00 -0.69%
Pb 1975.50 +0.53%