Dz.U. 2010 Nr 110, poz. 731  -  tekst obwieszczony

Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury
z dnia 2 czerwca 2010 r.
w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej (Dz.U. Nr 110, poz. 731)
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
tryb wydawania, przedłużania, cofania i dokonywania zmian wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej;
2)
wzór wniosku o wydanie, przedłużenie i dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej;
3)
wzór wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej;
4)
wzór rejestru wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej.
§ 2.
1.
Wniosek o wydanie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej powinien zawierać:
1)
nazwę statku;
2)
rodzaj statku;
3)
nazwę i adres armatora;
4)
miejsce rejestracji i numer rejestracyjny statku;
5)
port macierzysty statku;
6)
rok budowy statku;
7)
nazwę i adres stoczni;
8)
numer, datę wydania i organ wydający dotychczasowy dokument bezpieczeństwa statku, jeżeli został wydany;
9)
numer, datę wydania i organ wydający świadectwo pomiarowe statku, jeżeli zostało wydane;
10)
informację o posiadaniu instalacji gazu płynnego;
11)
jednolity europejski numer identyfikacyjny statku, jeżeli został nadany.
2.
We wniosku wskazuje się także rejon pływania, w którym statek będzie uprawiał żeglugę.
3.
Do wniosku załącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, zwanej dalej "ustawą”;
2)
dokumenty potwierdzające ustanie przyczyn powodujących cofnięcie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej - w przypadku cofnięcia tego świadectwa.
4.
Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
1.
Wzór i sposób wypełniania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Wzór rejestru wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 4.
1.
Wniosek o przedłużenie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej powinien zawierać:
1)
nazwę statku;
2)
rodzaj statku;
3)
nazwę i adres armatora;
4)
miejsce rejestracji i numer rejestracyjny statku;
5)
numer, datę wydania i organ wydający wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej;
6)
jednolity europejski numer identyfikacyjny statku.
2.
W przypadku gdy statek jest przebudowywany lub znajduje się w miejscu, w którym nie ma możliwości przeprowadzenia inspekcji technicznej statku, we wniosku należy wskazać miejsce postoju statku oraz przyczynę przedłużenia wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej.
3.
Do wniosku załącza się wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej oraz dokumenty, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.
4.
Wzór wniosku o przedłużenie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 5.
1.
Wniosek o dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej powinien zawierać:
1)
nazwę statku;
2)
rodzaj statku;
3)
nazwę i adres armatora;
4)
miejsce rejestracji i numer rejestracyjny statku;
5)
numer, datę wydania i organ wydający wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej;
6)
jednolity europejski numer identyfikacyjny statku.
2.
We wniosku wskazuje się także przyczynę dokonania zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej.
§ 6.
Wzór wniosku o dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 7.
Wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej cofa się zgodnie z art. 34n ust. 3 ustawy.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
KURSY WALUT 2018-12-11 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7763 +0.43%
AUD 2.7208 +0.23%
CAD 2.8154 -0.27%
EUR 4.2982 +0.17%
CHF 3.8266 +0.71%
GBP 4.7647 -0.43%
KURSY METALI 2018-12-10 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6112.00 -0.99%
Alu. 1951.00 -0.56%
Sn 18930.00 +0.00%
Zn 2678.00 -1.14%
Ni 10740.00 -0.69%
Pb 1975.50 +0.53%