Dz.U. 2010 nr 94 poz. 607  -  tekst obwieszczony

Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego (Dz.U. Nr 94, poz. 607)
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje specjalizacji do prowadzenia kontroli, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, zwanej dalej "ustawą”;
2)
szczegółowy zakres zagadnień, których znajomość jest wymagana do uzyskania poszczególnych rodzajów specjalizacji do prowadzenia kontroli, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zwanych dalej "rodzajami specjalizacji”;
3)
warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1 ustawy, zwanego dalej "egzaminem”, w tym jego dokumentowanie;
4)
sposób powoływania i skład komisji kwalifikacyjnej;
5)
wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu i wzór imiennej pieczęci, o której mowa w art. 21 ust. 5 ustawy;
6)
wysokość i sposób wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej.
§ 2.
1.
Określa się następujące rodzaje specjalizacji:
1)
ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt;
2)
zbiór ze stanu naturalnego;
3)
pszczelarstwo;
4)
produkty akwakultury i wodorosty morskie;
5)
przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz lub drożdży;
6)
wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich.
2.
Szczegółowy zakres zagadnień objętych egzaminem, których znajomość jest wymagana do uzyskania poszczególnych rodzajów specjalizacji, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
1.
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwany dalej "Głównym Inspektorem”, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, informacje o:
1)
rodzajach specjalizacji, w zakresie których będzie przeprowadzony egzamin;
2)
terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.
2.
Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu zgłaszają ten zamiar, na piśmie, Głównemu Inspektorowi co najmniej na 14 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu.
3.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia osoby zamierzającej przystąpić do egzaminu, jej adres do korespondencji oraz rodzaje specjalizacji, w zakresie których osoba ta zamierza przystąpić do egzaminu.
4.
Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się kopię:
1)
dowodu opłaty za przeprowadzenie egzaminu;
2)
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zamierzającej przystąpić do egzaminu.
§ 4.
1.
Egzamin przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez Głównego Inspektora, w skład której wchodzi czterech członków.
2.
W skład komisji kwalifikacyjnej są powoływane osoby, które posiadają:
1)
wykształcenie wyższe;
2)
wiedzę teoretyczną oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu zagadnień objętych egzaminem.
3.
Główny Inspektor spośród członków komisji kwalifikacyjnej wyznacza przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.
§ 5.
1.
Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu, mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień, o których mowa w § 2 ust. 2.
2.
Główny Inspektor opracowuje zbiór pytań testowych oraz ustala czas trwania egzaminu.
3.
O wyniku egzaminu decyduje liczba punktów uzyskanych przez osobę przystępującą do egzaminu z pisemnego testu, przy czym za każdą prawidłową odpowiedź jest przyznawany 1 punkt, a za każdą odpowiedź nieprawidłową lub brak odpowiedzi - 0 punktów.
4.
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie przez osobę przystępującą do egzaminu z pisemnego testu co najmniej 70% liczby możliwych do uzyskania punktów.
§ 6.
1.
Z egzaminu komisja kwalifikacyjna sporządza protokół, który zawiera w szczególności:
1)
datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu;
2)
skład komisji kwalifikacyjnej;
3)
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oraz rodzaj, numer i serię dokumentu tożsamości osoby przystępującej do egzaminu;
4)
liczbę punktów, jaką uzyskała osoba przystępująca do egzaminu z pisemnego testu.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi.
3.
O wynikach egzaminu Główny Inspektor informuje na piśmie osoby przystępujące do egzaminu, podając liczbę punktów, jaką te osoby uzyskały z pisemnego testu.
§ 7.
Określa się wzór:
1)
zaświadczenia o zdaniu egzaminu, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2)
imiennej pieczęci, o której mowa w art. 21 ust. 5 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 8.
1.
Za przeprowadzenie egzaminu:
1)
przewodniczący komisji kwalifikacyjnej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 28,00 zł,
2)
członkowie komisji kwalifikacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 23,00 zł
-
za każdą osobę przystępującą do egzaminu.
2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca Główny Inspektor.
§ 9.
1.
Za przystąpienie do egzaminu ustala się opłatę w wysokości 150,00 złotych za pierwszą specjalizację i 50,00 złotych za każdy kolejny z rodzajów specjalizacji, o której uzyskanie ubiega się osoba przystępująca do egzaminu.
2.
Opłatę, o której mowa w ust. 1, uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
§ 10.
Główny Inspektor zapewnia warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia egzaminu.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%