Otwórz cały dokument (nowe okno)Otwórz cały dokument - wersja do drukuPobierz cały dokument w formacie pdf
Tekst aktu
Metryka

Dz.U. 2010 nr 61 poz. 379  -  tekst obwieszczony

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki
z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie trybu wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące (Dz.U. Nr 61, poz. 379)
Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Certyfikat jakości biokomponentu wydaje na wniosek wytwórcy lub producenta, zwany dalej "wnioskiem”, akredytowana jednostka certyfikująca uprawniona do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów, zwana dalej "akredytowaną jednostką certyfikującą”.
2.
Wniosek zawiera:
1)
oznaczenie firmy wytwórcy lub producenta ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości biokomponentu, jego miejsca zamieszkania albo siedziby, adresu, oraz nazwy i adresu miejsca wytwarzania biokomponentu;
2)
określenie rodzaju biokomponentu przewidzianego do wprowadzenia do obrotu lub wykorzystania przez producentów do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych oraz nazwę surowców, z których biokomponent jest wytwarzany;
3)
datę i miejsce sporządzenia wniosku;
4)
podpis wytwórcy lub producenta albo osoby upoważnionej do reprezentowania wytwórcy lub producenta, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
3.
Do wniosku dołącza się:
1)
sprawozdanie z badań jakości biokomponentu wraz z protokołem pobrania próbki;
2)
oświadczenie wytwórcy lub producenta o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie oceny warunków organizacyjno-technicznych;
3)
oświadczenie wytwórcy lub producenta o zachowaniu zgodności jakości biokomponentu z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych w okresie ważności certyfikatu.
§ 2.
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, sporządza akredytowane laboratorium badawcze, które jest uprawnione do pobierania próbek biokomponentów oraz badania jakości biokomponentów, i przekazuje je niezwłocznie wytwórcy lub producentowi.
§ 3.
Próbkę do badań jakości biokomponentu pobiera pracownik akredytowanego laboratorium, o którym mowa w § 2, na wniosek wytwórcy lub producenta.
§ 4.
1.
Dniem wszczęcia postępowania w sprawie wydania certyfikatu jakości biokomponentu jest dzień wpłynięcia wniosku do akredytowanej jednostki certyfikującej.
2.
W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w § 1 ust. 2 lub 3, akredytowana jednostka certyfikująca niezwłocznie wzywa, przesyłką listową nadaną jako przesyłka polecona, wytwórcę lub producenta do uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
3.
Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.
§ 5.
1.
Akredytowana jednostka certyfikująca dokonuje oceny wniosku, w terminie 21 dni od dnia jego wpłynięcia albo uzupełnienia zgodnie z § 4 ust. 2.
2.
W ramach oceny wniosku akredytowana jednostka certyfikująca dokonuje oceny:
1)
sprawozdania, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1;
2)
warunków organizacyjno-technicznych u wytwórcy lub producenta.
§ 6.
1.
Akredytowana jednostka certyfikująca po dokonaniu oceny wniosku wydaje albo odmawia wydania certyfikatu jakości biokomponentu.
2.
O wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu jakości biokomponentu akredytowana jednostka certyfikująca niezwłocznie powiadamia na piśmie wytwórcę lub producenta.
3.
Odmowa wydania certyfikatu jakości biokomponentu wymaga pisemnego uzasadnienia.
§ 7.
Certyfikat jakości biokomponentu zawiera:
1)
określenie rodzaju biokomponentu oraz nazwę surowców, z których jest wytwarzany;
2)
nazwę akredytowanej jednostki certyfikującej, która wydaje certyfikat jakości biokomponentu, jej siedzibę i adres;
3)
numer certyfikatu;
4)
oznaczenie firmy wytwórcy lub producenta składającego wniosek, jego miejsca zamieszkania albo siedziby, adresu, oraz nazwy i adresu miejsca wytwarzania biokomponentu;
5)
potwierdzenie spełnienia wymagań stanowiących podstawę wydania certyfikatu jakości biokomponentu;
6)
datę jego wydania oraz podpis kierownika akredytowanej jednostki certyfikującej lub osoby przez niego upoważnionej;
7)
termin ważności certyfikatu jakości biokomponentu;
8)
pieczęć urzędową akredytowanej jednostki certyfikującej.
§ 8.
Certyfikat jakości biokomponentu zachowuje ważność przez okres roku od dnia jego wydania.
§ 9.
Świadectwa jakości biokomponentów wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie trybu wydawania świadectw jakości biokomponentów i trybu orzekania w sprawach jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące oraz akredytowane laboratoria badawcze (Dz.U. Nr 2, poz. 13) zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§ 10.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
KURSY WALUT 2018-10-22 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7273 -0.87%
AUD 2.6493 -0.93%
CAD 2.8488 -1.12%
EUR 4.2922 -0.30%
CHF 3.7387 -0.95%
GBP 4.8642 -0.76%
KURSY METALI 2018-10-19 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6191.50 +0.72%
Alu. 2022.50 +0.75%
Sn 19160.00 -0.08%
Zn 2696.00 +0.33%
Ni 12470.00 +2.72%
Pb 1966.00 -1.31%