Otwórz cały dokument (nowe okno)Otwórz cały dokument - wersja do drukuPobierz cały dokument w formacie pdf
Tekst aktu
Metryka

Dz.U. 2009 nr 72 poz. 622   -  tekst obwieszczony

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 maja 2009 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.
Pełnomocnikiem jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.
§ 2.
1.
Pełnomocnik realizuje zadania w zakresie rozwoju i wdrażania energetyki jądrowej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w zakresie określonym w polityce energetycznej państwa w rozumieniu art. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.2)).
2.
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1)
opracowanie i przedstawienie Radzie Ministrów projektu Programu polskiej energetyki jądrowej, zwanego dalej "Programem", zawierającego w szczególności liczbę, wielkość i możliwe lokalizacje elektrowni jądrowych;
2)
opracowanie i przedstawienie Radzie Ministrów projektu programu zmian instytucjonalno-legislacyjnych niezbędnych do wdrożenia Programu;
3)
inicjowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych koniecznych do wdrożenia Programu;
4)
inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania i budowy obiektów energetyki jądrowej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań przez międzyinstytucjonalne zespoły robocze;
5)
wydawanie w porozumieniu z Ministrem Gospodarki rekomendacji organom administracji rządowej oraz przekazywanie wniosków i opinii instytucjom i podmiotom zaangażowanym w projektowanie, budowę oraz przygotowanie obiektów energetyki jądrowej w zakresie wynikającym z Programu;
6)
współpraca i wymiana informacji z innymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organami właściwych organizacji międzynarodowych w zakresie określonym w ust. 1;
7)
opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na przebieg realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
§ 3.
1.
Pełnomocnik wykonuje swoje zadania we współdziałaniu z właściwymi organami administracji rządowej, które są zobowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
2.
Pełnomocnik może w porozumieniu z Ministrem Gospodarki występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego zainteresowań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.
3.
Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, podejmuje współpracę z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.
4.
Pełnomocnik współpracuje z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. przy przygotowywaniu i wdrożeniu Programu.
§ 4.
Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów i w porozumieniu z Ministrem Gospodarki, przedkładać opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych wynikających z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
§ 5.
1.
Pełnomocnik w porozumieniu z Ministrem Gospodarki przedstawia Radzie Ministrów:
1)
analizy, oceny i wnioski wiążące się z zakresem jego działania;
2)
okresowe sprawozdania ze swojej działalności.
2.
Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki o wszystkich zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.
§ 6.
Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz występować do Ministra Gospodarki o powołanie zespołów eksperckich i doradczych.
§ 7.
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Gospodarki.
§ 8.
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Gospodarki.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586.
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%