Dz.U. 2009 nr 25 poz. 154  -  tekst obwieszczony

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 21 stycznia 2009 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1 Przepisy ogólne
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego,
2)
warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności
w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
Biuletyn — Biuletyn Informacji Publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.2));
2)
ustawa — ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
3)
postępowanie — postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego prowadzone na podstawie przepisów rozdziału 2 ustawy;
4)
Prezes Agencji — Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;
5)
wnioskodawca — wnioskodawcę w rozumieniu ustawy;
6)
zawody w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej — następujące zawody regulowane:
a)
inspektora dozoru jądrowego,
b)
inspektora ochrony radiologicznej, z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych,
c)
operatora reaktora badawczego,
d)
dozymetrystę reaktora badawczego,
e)
starszego dozymetrystę reaktora badawczego,
f)
kierownika zmiany reaktora badawczego,
g)
kierownika reaktora badawczego,
h)
zastępcę dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posiadającej badawczy reaktor jądrowy,
i)
specjalistę do spraw ewidencji materiałów jądrowych,
j)
operatora przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego,
k)
kierownika składowiska odpadów promieniotwórczych,
l)
kierownika zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych,
m)
operatora akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii,
n)
operatora akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów na przejściach granicznych,
o)
operatora akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów na przejściach granicznych,
p)
operatora urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi.
§ 3.
1.
Staż adaptacyjny albo test umiejętności prowadzi się dla poszczególnych zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
2.
Jeżeli wnioskodawca wnosi o uznanie kwalifikacji do wykonywania więcej niż jednego zawodu w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, staż adaptacyjny albo test umiejętności przeprowadza się osobno dla każdego zawodu w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, którego dotyczy postępowanie.
3.
Staż adaptacyjny i test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.
4.
W przypadku zawodów wymienionych w § 2 pkt 6 lit. m-p staż adaptacyjny i test umiejętności można na wniosek wnioskodawcy przeprowadzić w języku angielskim.
§ 4.
1.
Prezes Agencji stwierdza, w formie postanowienia wydanego w toku postępowania, konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności przez wnioskodawcę.
2.
Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, występuje do Prezesa Agencji z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności, o ile uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności nie zostało wyłączone.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:
1)
imię i nazwisko wnioskodawcy;
2)
adres do korespondencji wnioskodawcy;
3)
wskazanie wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności;
4)
wskazanie daty i numeru postanowienia, o którym mowa w ust. 1;
5)
w przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w § 3 ust. 4, wniosek o przeprowadzenie w języku angielskim stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności.
§ 5.
1.
Prezes Agencji przekazuje jednostce organizacyjnej, w której ma być odbywany staż adaptacyjny, albo komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej test umiejętności postanowienie, o którym mowa w § 4 ust. 1, wraz z kopią dokumentacji zawierającej informacje o posiadanych kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy.
2.
Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, może zostać dokonane również za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
§ 6.
Prezes Agencji upowszechnia w Biuletynie na stronach podmiotowych Prezesa Agencji:
1)
informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych dla zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
2)
wykaz jednostek organizacyjnych, w których można odbyć staż adaptacyjny;
3)
zakres egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, oraz zakresy szkoleń, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2 i 3;
4)
wykaz literatury pomocnej do uzupełnienia wiedzy niezbędnej do odbywania stażu adaptacyjnego lub spełnienia wymogów testu umiejętności;
5)
przykłady pytań, jakie mogą wystąpić na teście umiejętności.
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%