Otwórz cały dokument (nowe okno)Otwórz cały dokument - wersja do drukuPobierz cały dokument w formacie pdf
Tekst aktu
Metryka

Dz.U. 2009 nr 14 poz. 78  -  tekst obwieszczony

KONWENCJA
o Europejskim Instytucie Leśnictwa,
sporządzona w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:
W dniu 28 sierpnia 2003 r. w Joensuu została sporządzona Konwencja o Europejskim Instytucie Leśnictwa, w następującym brzmieniu:
Przekład
KONWENCJA O EUROPEJSKIM INSTYTUCIE LEŚNICTWA
Strony niniejszej Konwencji, nazywane dalej "Umawiającymi się Stronami",
Odwołując się do decyzji dotyczących lasów, przyjętych na Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. Środowiska i Rozwoju w 1992 roku, Propozycji działań wysuniętych przez Międzyrządowy Panel Leśny oraz Międzyrządowe Forum Leśne, Rozszerzonego programu pracy dotyczącego różnorodności biologicznej w lasach w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej oraz wyników Światowego Szczytu w sprawie Zrównoważonego Rozwoju;
Uznając postęp i osiągnięcia dokonane we wdrażaniu zobowiązań przyjętych na Ministerialnych Konferencjach nt. ochrony lasów w Europie;
Świadome zmieniającego się charakteru problemów związanych z lasami i leśnictwem w Europie, obaw społeczeństwa i potrzeby uzyskania stosownych danych naukowych, umożliwiających podejmowanie dobrych decyzji;
Wziąwszy pod uwagę, że w 1993 roku utworzono Europejski Instytut Leśnictwa jako stowarzyszenie działające w oparciu o prawo fińskie, którego celem jest wniesienie wkładu w badania dotyczące leśnictwa, lasów i ochrony lasów na poziomie europejskim;
Świadome dodatkowych korzyści wynikających z nadania badaniom dotyczącym leśnictwa i lasów wymiaru międzynarodowego;
Pragnąc realizować swoją współpracę w dziedzinie badań dotyczących leśnictwa i lasów na szczeblu międzynarodowym, a jednocześnie unikać powielania działań;
uzgodniły, co następuje:
Artykuł 1
Instytut
Niniejszym tworzy się Europejski Instytut Leśnictwa (zwany dalej Instytutem) jako organizację międzynarodową z siedzibą w Joensuu w Finlandii.
Artykuł 2
Cel i funkcje
1.
Celem Instytutu jest podejmowanie na szczeblu ogólnoeuropejskim badań nad polityką leśną, uwzględniających jej aspekty środowiskowe, nad ekologią, różnorodnymi sposobami użytkowania, zasobami i zdrowotnością lasów europejskich, a także nad podażą i popytem na drewno oraz inne produkty i usługi leśne w celu promowania ochrony lasów oraz trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej w Europie.
2.
Aby zrealizować swój cel, Instytut:
a)
dostarcza informacje istotne dla tworzenia polityki i podejmowania decyzji dotyczących sektora leśnictwa i przemysłu leśnego w państwach europejskich;
b)
prowadzi badania w powyższych dziedzinach;
c)
rozwija metody badawcze;
d)
organizuje spotkania naukowe i w nich uczestniczy;
e)
organizuje i upowszechnia wiedzę o swojej pracy i jej wynikach.
Artykuł 3
Informacje
Umawiające się Strony będą wspierać prace Instytutu poprzez dostarczenie informacji dotyczących lasów na stosowny wniosek, pod warunkiem, że nie są one dostępne z innych instytucji gromadzących dane i o ile mogą być udostępniane. W celu uniknięcia powielania działań, Instytut dąży do zapewnienia właściwej koordynacji z innymi instytucjami międzynarodowymi, w tym takimi, które zajmują się gromadzeniem danych.
Artykuł 4
Członkowie, członkowie stowarzyszeni i afiliowani Instytutu
1.
Umawiające się Strony są członkami Instytutu.
2.
Członkostwo w Instytucie na zasadzie stowarzyszenia jest otwarte dla instytutów badawczych, placówek oświatowych, organizacji komercyjnych, organów leśnictwa, organizacji pozarządowych i instytucji o podobnym charakterze z państw europejskich (zwanych dalej członkami stowarzyszonymi). Członkostwo w Instytucie na zasadzie afiliacji jest otwarte dla instytucji o podobnym charakterze z państw pozaeuropejskich (zwanych dalej członkami afiliowanymi). Członkowie afiliowani nie uczestniczą w procesie podejmowania decyzji dotyczących Instytutu.
Artykuł 5
Organy
Organami Instytutu są Rada, Konferencja, Zarząd i Sekretariat kierowany przez Dyrektora.
Artykuł 6
Rada
1.
Rada składa się z przedstawicieli członków i zbiera się co trzy lata na sesjach zwyczajnych. Sesja nadzwyczajna może zostać zwołana na wniosek jednego z członków lub Zarządu, pod warunkiem jego zatwierdzenia zwykłą większością głosów członków.
2.
Rada:
a)
powołuje członków Zarządu, zgodnie z artykułem 8 ustępem 2 literą a), c) i d);
b)
wyraża zgodę na mianowanie Dyrektora, zgodnie z artykułem 8 ustępem 4 literą d);
c)
ustala ramową politykę prac Instytutu;
d)
podejmuje decyzje w sprawach ogólnych o charakterze technicznym, finansowym lub administracyjnym, przedłożonych przez członków, Konferencję bądź Zarząd;
e)
zatwierdza, zwykłą większością głosów, wytyczne, które mogą być potrzebne dla funkcjonowania Instytutu oraz jego organów;
f)
zatwierdza i wnosi poprawki, zwykłą większością głosów, do regulaminu Instytutu.
3.
Każdy z członków dysponuje jednym głosem. Jeżeli w Konwencji nie przewidziano inaczej, decyzje podejmuje się jednomyślnie.
Artykuł 7
Konferencja
1.
Konferencja składa się z przedstawicieli członków stowarzyszonych. Konferencja zbiera się raz w roku na sesji plenarnej i podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Członkowie afiliowani mogą uczestniczyć w corocznych plenarnych sesjach Konferencji. Instytucje oraz regionalne i międzynarodowe organizacje nie będące ani członkami stowarzyszonymi, ani afiliowanymi Instytutu mogą być zapraszane do wzięcia udziału w sesji plenarnej Konferencji zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Zarząd.
2.
Konferencja, między innymi:
a)
powołuje członków Zarządu, zgodnie z artykułem 8 ustępem 2 literą b), c) i d);
b)
ustala składki członkowskie dla członków stowarzyszonych i członków afiliowanych;
c)
zaleca podjęcie działań zmierzających do realizacji celów Instytutu;
d)
zatwierdza sprawozdania finansowe po przeprowadzeniu ich audytu;
e)
zatwierdza przedłożony przez Zarząd plan pracy na następny rok;
f)
dokonuje przeglądu oraz przyjmuje roczny raport z działalności Instytutu;
g)
zatwierdza i wnosi poprawki do swojego regulaminu.
Artykuł 8
Zarząd
1.
Zarząd składa się z ośmiu osób o uznanych kompetencjach w zakresie działalności Instytutu. Członkowie Zarządu nie mogą sprawować swojej funkcji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
2a.
Czterech członków Zarządu jest powoływanych przez Radę na okres trzech lat.
b. Czterech członków Zarządu jest powoływanych przez Konferencję na okres trzech lat.
c. Rada i Konferencja przyjmują zasady odnoszące się do procesu nominacji i rotacji członków, których wskażą.
d. Przejściowe wakaty są wypełniane w ramach procedury pisemnej, odpowiednio, przez Radę lub Konferencję.
3.
Zarząd zbiera się przynajmniej raz w roku i podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
4.
Zarząd:
a)
na podstawie polityki ramowej ustalonej przez Radę ustanawia i stale nadzoruje program prac administracyjnych i badawczych Instytutu;
b)
uwzględniając wszelkie wytyczne Rady, przyjmuje takie przepisy wewnętrzne, jakie mogą być potrzebne;
c)
zatwierdza budżet oraz sprawozdanie finansowe;
d)
powołuje Dyrektora, za zgodą Rady;
e)
zatwierdza przyjęcie i wykluczenie członków stowarzyszonych i afiliowanych;
f)
składa raporty Radzie oraz Konferencji;
g)
uwzględniając wszelkie wytyczne Rady, zatwierdza porozumienie, o którym mowa w artykule 12;
h)
zatwierdza i dokonuje zmian swojego regulaminu;
i)
zatwierdza zasady, o których mowa w artykule 7 ustępie 1.
Artykuł 9
Sekretariat
1.
Sekretariat, kierowany przez Dyrektora, stanowi personel Instytutu.
2.
Z uwzględnieniem wszelkich ogólnych wskazań Rady, Konferencji i Zarządu, Dyrektor powołuje inny personel, jeśli wynika to z potrzeb Instytutu, na warunkach i w celu realizacji obowiązków, które może sam określić.
Artykuł 10
Środki finansowe
Środki finansowe potrzebne dla funkcjonowania Instytutu dostarczają:
a)
członkowie stowarzyszeni i członkowie afiliowani w postaci składek członkowskich;
b)
członkowie w postaci wkładów dobrowolnych, jeśli tego pragną;
c)
inne źródła, jakie mogą się pojawić.
Artykuł 11
Budżet i sprawozdanie finansowe
Na wniosek Dyrektora budżet oraz sprawozdanie finansowe Instytutu zatwierdza Zarząd zwykłą większością głosów.
Artykuł 12
Osobowość prawna, przywileje i immunitety
Instytut posiada międzynarodową i krajową osobowość prawną. Na terytorium Finlandii przysługują mu takie przywileje i immunitety, jakie mogą być mu potrzebne dla wykonywania swojej funkcji. Wspomniane przywileje i immunitety określa porozumienie pomiędzy Instytutem i rządem Finlandii.
Artykuł 13
Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Konwencji, które nie zostały rozstrzygnięte w drodze negocjacji lub starań Zarządu, mogą być za obopólnym porozumieniem stron sporu zgłoszone do rozstrzygnięcia w procedurze rozjemczej, zgodnie z zasadami fakultatywnego postępowania rozjemczego przed Stałym Sądem Arbitrażowym.
Artykuł 14
Podpisanie i zgoda wiążąca
1.
Niniejsza Konwencja będzie otwarta do podpisania przez państwa europejskie oraz regionalne europejskie organizacje integracji gospodarczej w Joensuu w dniu 28 sierpnia 2003 roku. Po tym terminie Konwencja będzie otwarta do podpisania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Finlandii w Helsinkach do dnia 28 listopada 2003 roku.
2.
Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez państwa - sygnatariuszy oraz regionalne europejskie organizacje integracji gospodarczej. Dokumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia będą złożone rządowi Finlandii, który będzie Depozytariuszem.
3.
Niniejsza Konwencja będzie otwarta do przystąpienia przez te państwa europejskie bądź regionalne organizacje europejskie integracji gospodarczej, które jej nie podpisały. Dokumenty przystąpienia będą złożone u Depozytariusza.
4.
W rozumieniu niniejszej Konwencji państwo europejskie oznacza państwo, które kwalifikuje się do członkostwa w Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych jako państwo europejskie.
Artykuł 15
Wejście w życie
1.
Konwencja wejdzie w życie sześćdziesiątego dnia po dniu, w którym złożony został u Depozytariusza ósmy dokument ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.
2.
Dla każdego Państwa bądź regionalnej europejskiej organizacji integracji gospodarczej ratyfikującej, przyjmującej, zatwierdzającej lub przystępującej do niniejszej Konwencji po złożeniu ósmego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.
Konwencja wejdzie w życie sześćdziesiątego dnia po dniu złożenia przez takie państwo bądź regionalną europejską organizację integracji gospodarczej jej dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia albo przystąpienia.
Artykuł 16
Postanowienia przejściowe
1.
Z dniem wejścia w życie niniejszej Konwencji instytuty badawcze, placówki oświatowe, organizacje komercyjne, organy leśnictwa, organizacje pozarządowe oraz instytucje o podobnym charakterze z państw europejskich, które są członkami bądź członkami stowarzyszonymi Europejskiego Instytutu Leśnictwa, założonego w 1993 roku jako stowarzyszenie podlegające prawu fińskiemu, i do tej daty nie złożą rezygnacji zgodnie z jego statutem, stają się członkami stowarzyszonymi Instytutu. Podobnie, instytucje o podobnym charakterze z państw pozaeuropejskich, które są członkami stowarzyszonymi wspomnianego Europejskiego Instytutu Leśnictwa staną się w przypadku braku rezygnacji członkami afiliowanymi Instytutu.
2.
Po wejściu w życie niniejszej Konwencji Instytut podejmie negocjacje z Europejskim Instytutem Leśnictwa założonym w 1993 jako stowarzyszenie podlegające prawu fińskiemu w sprawie przekazania Instytutowi jego bieżących działań, środków finansowych oraz aktywów i pasywów.
Artykuł 17
Poprawki do Konwencji
1.
Poprawki do niniejszej Konwencji mogą być wprowadzane w drodze jednomyślnego głosowania członków obecnych na spotkaniu Rady albo w drodze procedury pisemnej. Wszelkie propozycje poprawek są rozsyłane przez Depozytariusza z co najmniej ośmiotygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku procedury pisemnej Depozytariusz ustala termin udzielania odpowiedzi.
2.
Poprawka wchodzi w życie sześćdziesiątego dnia po dniu, w którym wszystkie Umawiające się Strony powiadomiły Depozytariusza o wypełnieniu formalności wymaganych przez prawo krajowe w odniesieniu do tej poprawki.
3.
Jeżeli Konferencja nie postanowi inaczej, poprawki nie mają wpływu na instytucjonalną pozycję członków stowarzyszonych i afiliowanych.
Artykuł 18
Wystąpienie
Strona Umawiająca się może wystąpić z niniejszej Konwencji poprzez przekazanie Depozytariuszowi pisemnego zawiadomienia. Wystąpienie będzie skuteczne po upływie roku od otrzymaniu przez Depozytariusza zawiadomienia o wystąpieniu.
Artykuł 19
Wygaśnięcie
Niniejsza Konwencja wygasa, jeżeli w dowolnym czasie po jej wejściu w życie liczba jej Umawiających się Stron jest mniejsza niż osiem.
Na dowód czego niżej podpisani, będąc w tym celu należycie upoważnieni przez swoje rządy, podpisali niniejszą Konwencję.
Sporządzono w języku angielskim, w Joensuu, w dniu 28 sierpnia 2003 roku.
Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:
została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,
Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tej konwencji,
postanowienia konwencji są przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane.
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 26 września 2008 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
KURSY WALUT 2018-12-11 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7763 +0.43%
AUD 2.7208 +0.23%
CAD 2.8154 -0.27%
EUR 4.2982 +0.17%
CHF 3.8266 +0.71%
GBP 4.7647 -0.43%
KURSY METALI 2018-12-10 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6112.00 -0.99%
Alu. 1951.00 -0.56%
Sn 18930.00 +0.00%
Zn 2678.00 -1.14%
Ni 10740.00 -0.69%
Pb 1975.50 +0.53%