Otwórz cały dokument (nowe okno)Otwórz cały dokument - wersja do drukuPobierz cały dokument w formacie pdf
Tekst aktu
Metryka

Dz.U. 2009 nr 9 poz. 45  -  tekst obwieszczony

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie reorganizacji Instytutu Energii Atomowej w Otwocku-Świerku
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Instytut Energii Atomowej z siedzibą w Otwocku-Świerku (numer identyfikacyjny REGON 001024037, numer identyfikacji podatkowej NIP 532-000-12-45) działający na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Energii Atomowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów — POLATOM (Dz. U. Nr 247, poz. 1806 oraz z 2007 r. Nr 76, poz. 508), otrzymuje nazwę Instytut Energii Atomowej POLATOM.
§ 2.
1.
Przedmiotem działania Instytutu Energii Atomowej POLATOM, zwanego dalej "Instytutem", jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie technologii energetyki jądrowej, opracowania i wytwarzania izotopów promieniotwórczych, wykorzystania technik jądrowych w ochronie zdrowia, w przemyśle i w nauce, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce, upowszechnianie wyników tych prac oraz bezpieczna eksploatacja reaktora jądrowego "MARIA".
2.
Do zakresu działania Instytutu należy:
1)
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników tych prac w dziedzinach:
a)
energetyki jądrowej, fizyki i techniki reaktorów jądrowych oraz zastosowań technik jądrowych,
b)
bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i monitoringu radiologicznego,
c)
radiochemii, chemii i technologii materiałów promieniotwórczych, preparatów izotopowych,
d)
fizyki jądrowej, fizyki fazy skondensowanej, badań materiałowych, metrologii izotopów i technik obliczeniowych,
e)
medycyny nuklearnej, medycznych zastosowań i dozymetrii promieniowania jonizującego,
f)
technologii energooszczędnych i proekologicznych źródeł energii, postępowania z odpadami promieniotwórczymi,
g)
ocen ryzyka dla człowieka i środowiska oraz systemów wspomagania decyzji na wypadek awarii obiektów technicznych i przemysłowych, klęsk żywiołowych i aktów terroru;
2)
bezpieczna eksploatacja reaktora jądrowego "MARIA";
3)
prowadzenie działalności polegającej na wytwarzaniu i obrocie substancjami i wyrobami farmaceutycznymi, farmaceutykami zawierającymi izotopy promieniotwórcze, zestawami do diagnostyki i terapii medycznej;
4)
prowadzenie działalności polegającej na wytwarzaniu i obrocie radioizotopami, źródłami promieniotwórczymi, materiałami radiacyjnie modyfikowanymi, odczynnikami radiochemicznymi, źródłami i roztworami wzorcowymi do zastosowań w medycynie, nauce, ochronie środowiska, rolnictwie i przemyśle;
5)
prowadzenie działalności polegającej na wytwarzaniu, instalowaniu, naprawie i konserwacji aparatury jądrowej oraz przeładunku i transporcie materiałów promieniotwórczych;
6)
prowadzenie współpracy naukowej w kraju i za granicą w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Gospodarki: W. Pawlak
1)
Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%