Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1311  -  tekst obwieszczony

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 października 2007 r.
w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej — "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych"
Na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1 Przepisy ogólne
§ 1.
1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób ustalania wysokości i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanych przedsiębiorstwu państwowemu użyteczności publicznej — "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych" — zwanemu dalej "Zakładem", w tym rodzaje dokumentów i danych, jakie powinny być uwzględnione przy ustalaniu i rozliczaniu tych dotacji;
2)
sposób ustalania opłat z tytułu działalności wykonywanej przez Zakład oraz czynniki, jakie należy brać pod uwagę przy ustalaniu opłat, tryb i termin podawania cennika usług Zakładu do publicznej wiadomości;
3)
sposób prowadzenia gospodarki finansowej Zakładu, w tym kontroli sprawozdań finansowych i wyboru biegłych do ich badania, oraz organ właściwy do zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych, tryb zbywania składników majątkowych, sposób finansowania wynagrodzeń i inwestycji, a także tryb podejmowania decyzji w sprawach finansowych.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "ministrze" — rozumie się przez to ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
Rozdział 2 Sposób ustalania wysokości i rozliczania dotacji podmiotowej
§ 2.
1.
Dyrektor Zakładu składa wniosek o udzielenie dotacji podmiotowej do ministra w terminie do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy.
2.
Podstawą do obliczenia dotacji podmiotowej dla Zakładu jest różnica między planowanymi kosztami koniecznymi do poniesienia przez Zakład na realizację zadań określonych w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe a planowanymi do osiągnięcia przychodami z tego tytułu.
3.
Wniosek o udzielenie dotacji podmiotowej powinien zawierać:
1)
szczegółowe wskazanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach celów, o których mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe;
2)
wskazanie kwoty dotacji, o jaką wnosi Zakład;
3)
uzasadnienie.
§ 3.
1.
Dotację podmiotową rozlicza się na podstawie rocznego raportu z wykonywanej działalności finansowanej z dotacji podmiotowej, zwanego dalej "raportem".
2.
Biegły rewident przeprowadza audyt raportu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji zgodnie z przeznaczeniem.
3.
Wyboru podmiotu uprawnionego do badania, o którym mowa w ust. 2, dokonuje minister spośród ofert przedstawionych przez dyrektora Zakładu.
§ 4.
Raport, o którym mowa w § 3 ust. 1, zawiera:
1)
informację opisową z wykonywanej działalności finansowanej z dotacji podmiotowej;
2)
informację o wysokości otrzymanych dotacji;
3)
zestawienie przychodów i kosztów z tytułu:
a)
działalności objętej dotacją,
b)
działalności w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
c)
innej działalności określonej w statucie Zakładu,
d)
pozostałych przychodów i kosztów;
4)
zestawienie kosztów w układzie rodzajowym w podziale na poszczególne zadania.
§ 5.
Zakład przekazuje ministrowi raport:
1)
miesięczny — do 20 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc;
2)
roczny — do końca lutego roku następnego.
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%