Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251  -  tekst ujednolicony

Załączniki do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (poz. 628)
Załącznik nr 1
Kategorie odpadów
Q1 Pozostałości z produkcji lub konsumpcji, nie wymienione w pozostałych kategoriach
Q2 Produkty nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Q3 Produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłynął
Q4 Substancje lub przedmioty, które zostały rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, które uległy innemu zdarzeniu losowemu, w tym zanieczyszczone wskutek wypadku lub powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej
Q5 Substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub zabrudzone w wyniku planowych działań (np. pozostałości z czyszczenia, materiały z opakowań - odpady opakowaniowe, pojemniki, itp.)
Q6 Przedmioty lub ich części nie nadające się do użytku (np. usunięte baterie, zużyte katalizatory itp.)
Q7 Substancje, które nie spełniają już należycie swojej funkcji (np. zanieczyszczone kwasy, zanieczyszczone rozpuszczalniki, zużyte sole hartownicze itp.)
Q8 Pozostałości z procesów przemysłowych (np. żużle, pozostałości podestylacyjne itp.)
Q9 Pozostałości z procesów usuwania zanieczyszczeń (np. osady ściekowe, szlamy z płuczek, pyły z filtrów, zużyte filtry itp.)
Q10 Pozostałości z obróbki skrawaniem lub wykańczania (np. wióry, zgary itp.)
Q11 Pozostałości z wydobywania lub przetwarzania surowców (np. pozostałości górnicze itp.)
Q12 Podrobione lub zafałszowane substancje lub przedmioty (np. oleje zanieczyszczone PCB itp.)
Q13 Wszelkie substancje lub przedmioty, których użycie zostało prawnie zakazane (np. PCB itp.)
Q14 Substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje już dalszego zastosowania (np. odpady z rolnictwa, gospodarstw domowych, odpady biurowe, z placówek handlowych, sklepów itp.)
Q15 Zanieczyszczone substancje powstające podczas rekultywacji gleby i ziemi
Q16 Wszelkie substancje lub przedmioty, które nie zostały uwzględnione w powyższych kategoriach (np. z działalności usługowej, remontowej)
KURSY WALUT 2018-10-22 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7273 -0.87%
AUD 2.6493 -0.93%
CAD 2.8488 -1.12%
EUR 4.2922 -0.30%
CHF 3.7387 -0.95%
GBP 4.8642 -0.76%
KURSY METALI 2018-10-19 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6191.50 +0.72%
Alu. 2022.50 +0.75%
Sn 19160.00 -0.08%
Zn 2696.00 +0.33%
Ni 12470.00 +2.72%
Pb 1966.00 -1.31%