Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251  -  tekst ujednolicony

Załącznik nr 2
Kategorie lub rodzaje odpadów niebezpiecznych Kategorie lub rodzaje odpadów wymienione według ich charakteru lub działalności, wskutek której powstały.
Lista A:
Odpady wykazujące którąkolwiek z właściwości wyszczególnionych w załączniku nr 4 i które składają się z:
1.
odpadów medycznych i weterynaryjnych,
2.
środków farmaceutycznych, leków i związków stosowanych w medycynie lub w weterynarii,
3.
środków do impregnacji lub konserwacji drewna,
4.
biocydów i środków fitofarmaceutycznych,
5.
pozostałości substancji stosowanych jako rozpuszczalniki,
6.
halogenowanych substancji organicznych nie stosowanych jako rozpuszczalniki, z wyjątkiem obojętnych materiałów spolimeryzowanych,
7.
soli hartowniczych zawierających cyjanki,
8.
olejów mineralnych i substancji oleistych (np. z obróbki metali),
9.
emulsji, mieszanin: olej-woda, węglowodór-woda,
10.
substancji zawierających PCB (np. dielektryki itp.),
11.
materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej (np. pozostałości podestylacyjne itp.),
12.
tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów lub pokostów,
13.
żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów lub spoiw,
14.
substancji powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na człowieka lub środowisko jest nieznane (np. pozostałości laboratoryjne itp.),
15.
środków pirotechnicznych i innych materiałów wybuchowych,
16.
chemikaliów stosowanych w przemyśle fotograficznym lub do obróbki zdjęć (np. do wywoływania),
17.
wszelkich substancji lub przedmiotów zanieczyszczonych dowolną pochodną polichlorowanego dibenzofuranu,
18.
wszelkich substancji lub przedmiotów zanieczyszczonych dowolną pochodną polichlorowanej dibenzo-p-dioksyny.
Lista B:
Odpady, które zawierają którykolwiek ze składników wyliczonych w załączniku nr 3 i mają którekolwiek z właściwości wyliczonych w załączniku nr 4, i składają się z:
19.
mydeł, tłuszczów lub wosków pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego,
20.
niehalogenowanych substancji organicznych nie stosowanych jako rozpuszczalniki,
21.
nieorganicznych substancji nie zawierających metali lub związków metali,
22.
popiołów lub żużli,
23.
gleby i ziemi, w tym urobku z pogłębiania,
24.
soli hartowniczych nie zawierających cyjanków,
25.
pyłów lub proszków metalicznych,
26.
zużytych materiałów katalitycznych,
27.
cieczy lub szlamów zawierających metale lub związki metali,
28.
pozostałości z operacji usuwania zanieczyszczeń (np. pyły z filtrów), z wyjątkiem pkt 29, 30 i 33,
29.
szlamów z płuczek,
30.
szlamów z zakładów uzdatniania wody,
31.
pozostałości z dekarbonizacji,
32.
pozostałości z kolumn jonowymiennych,
33.
osadów ściekowych, nie poddanych unieszkodliwieniu lub nie nadających się do zastosowania w rolnictwie,
34.
osadów z czyszczenia zbiorników lub urządzeń,
35.
urządzeń zanieczyszczonych,
36.
pojemników zanieczyszczonych po produktach, które zawierały jeden lub więcej składników wymienionych w załączniku nr 3 (np. opakowania, butle gazowe itp.),
37.
baterii, akumulatorów i innych ogniw elektrycznych,
38.
olejów roślinnych,
39.
substancji lub przedmiotów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw domowych,
40.
innych odpadów.
KURSY WALUT 2018-11-13 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.8268 +0.28%
AUD 2.7531 +0.25%
CAD 2.8912 +0.07%
EUR 4.2994 +0.07%
CHF 3.7862 +0.14%
GBP 4.9325 +0.61%
KURSY METALI 2018-11-12 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6083.50 -0.07%
Alu. 1934.00 -1.55%
Sn 19330.00 +0.10%
Zn 2548.00 -0.31%
Ni 11290.00 -1.57%
Pb 1910.00 -2.40%