Dz.U. 2007 nr 27 poz. 182  -  tekst obwieszczony

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego2)
Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres zagadnień objętych egzaminem ze znajomości wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego, zwany dalej "egzaminem";
2)
szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu, w tym sposób powoływania i skład komisji egzaminacyjnej;
3)
wzór zaświadczenia potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym;
4)
wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu.
§ 2.
Szczegółowy zakres zagadnień objętych egzaminem jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana przez wojewódzkiego lekarza weterynarii, w skład której wchodzą 3 osoby:
1)
posiadające wykształcenie wyższe na kierunku weterynaria, rolnictwo lub zootechnika;
2)
zatrudnione w wojewódzkim albo powiatowym inspektoracie weterynarii na stanowisku związanym z kontrolą wytwarzania produktów leczniczych weterynaryjnych lub nadzorem nad paszami;
3)
posiadające co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie, o którym mowa w pkt 2.
§ 4.
1.
Wojewódzki lekarz weterynarii przygotowuje, w terminie do dnia 30 stycznia, harmonogram egzaminów obejmujący terminy ich przeprowadzenia w danym roku kalendarzowym.
2.
Harmonogram egzaminów, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronach internetowych wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii.
§ 5.
Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu zgłaszają zamiar przystąpienia do egzaminu wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii co najmniej na 30 dni przed wybranym terminem egzaminu określonym w harmonogramie egzaminów, o którym mowa w§ 4.
§ 6.
1.
Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w formie testu pisemnego jednokrotnego wyboru przygotowanego przez komisję egzaminacyjną i zatwierdzonego przez wojewódzkiego lekarza weterynarii.
2.
Warunkiem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym jest udzielenie co najmniej 75 % poprawnych odpowiedzi.
3.
Osoby, które nie udzieliły wymaganej liczby poprawnych odpowiedzi, mogą powtórnie przystąpić do egzaminu w terminie określonym w harmonogramie egzaminów, o którym mowa w § 4.
§ 7.
Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z posiedzenia i po podpisaniu go przez członków tej komisji przekazuje go wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii, który przechowuje ten protokół przez 3 lata od dnia przeprowadzenia egzaminu.
§ 8.
Wzór zaświadczenia potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 9.
Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu wynosi 200 zł.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski
1)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).
2)
Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 90/167/WE z dnia 26 marca 1990 r. ustanawiającej warunki przygotowania, wprowadzania do obrotu i użycia pasz leczniczych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 92 z 07.04.1990, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 57).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. (poz. 182)
Załącznik nr 1
Szczegółowy zakres zagadnień objętych egzaminem
1.
Zatwierdzenie zakładu jako zakładu produkującego pasze lecznicze nieprzeznaczone do obrotu — warunki zatwierdzenia i wymagane dokumenty.
2.
Produkt pośredni — definicja, zastosowanie, substancje aktywne, oznakowanie, informacje, które umieszcza się na opakowaniu lub etykiecie, stężenie produktu pośredniego.
3.
Zaopatrzenie w produkt pośredni:
1)
zlecenie lekarza weterynarii na wprowadzenie do obrotu produktu pośredniego;
2)
źródła zaopatrzenia w produkt pośredni.
4.
Magazynowanie produktów pośrednich:
1)
wymagania, jakie powinien spełniać magazyn i jakie powinny być spełnione przy przechowywaniu;
2)
okres trwałości produktu pośredniego;
3)
ewidencja stanów magazynowych.
5.
Produkcja pasz leczniczych z produktu pośredniego — proces produkcji, pakowanie, przechowywanie i okres trwałości.
6.
Kierowanie procesem produkcji i kontrola jakości pasz leczniczych, w tym zakres kontroli, analiza uzyskanych wyników badań i ich przechowywanie.
7.
Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem produktu i kontrola w tym zakresie.
8.
Stosowanie pasz leczniczych w żywieniu zwierząt:
1)
wytyczne lekarza weterynarii określone w zleceniu;
2)
okres karencji paszy leczniczej;
3)
kontrola prawidłowości stosowania pasz leczniczych.
9.
Raport wytwarzania pasz leczniczych.
Załącznik nr 2
Zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym
KURSY WALUT 2018-11-15 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.8074 -0.10%
AUD 2.7668 +0.96%
CAD 2.8795 +0.03%
EUR 4.2970 +0.04%
CHF 3.7814 +0.18%
GBP 4.8686 -1.49%
KURSY METALI 2018-11-14 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6106.00 -0.39%
Alu. 1931.00 +0.31%
Sn 19345.00 +0.23%
Zn 2542.00 -1.74%
Ni 11225.00 -1.28%
Pb 1918.50 +0.55%