Otwórz cały dokument (nowe okno)Otwórz cały dokument - wersja do drukuPobierz cały dokument w formacie pdf
Tekst aktu
Metryka

Dz.U. 2007 nr 21 poz. 129  -  tekst obwieszczony

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie określenia wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1539) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa wymagania dla napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innymi niż "Polska Wódka/Polish Vodka", które zostały objęte ochroną na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiającego ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych (Dz. Urz. WE L 160 z 12.06.1989, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 59, z późn. zm.).
§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
macerat — roztwór wodno-alkoholowy uzyskany przez ekstrakcję surowców roślinnych alkoholem etylowym pochodzenia rolniczego, stanowiący półprodukt do sporządzania napojów spirytusowych;
2)
mors — sok surowy z owoców lub rozcieńczony sok z owoców uprzednio zagęszczony i utrwalony alkoholem etylowym pochodzenia rolniczego o zawartości alkoholu nie mniejszej niż 16% objętości i nie większej niż 20% objętości, stanowiący półprodukt do wyrobu napojów spirytusowych.
§ 3.
"Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison Grass" to napój spirytusowy:
1)
produkowany z polskich surowców, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w regionie Niziny Północnopodlaskiej;
2)
uzyskany przez aromatyzowanie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego o zawartości alkoholu nie mniejszej niż 96,5% objętości maceratem trawy żubrowej (Hierochloe odorata i Hierochloe australis) rosnącej na terenie Niziny Północnopodlaskiej;
3)
o zawartości alkoholu etylowego nie mniejszej niż 40% objętości;
4)
o zawartości cukru nie większej niż 4,5 grama na litr w przeliczeniu na cukier inwertowany.
§ 4.
"Polish Cherry" to likier:
1)
wyprodukowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z morsu oraz maceratu wiśni uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z ewentualnym niewielkim dodatkiem morsów lub maceratów z innych owoców jagodowych uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz naturalnego olejku migdałowego;
2)
o zawartości alkoholu etylowego nie mniejszej niż 24% objętości;
3)
o zawartości ekstraktu nie mniejszej niż 180 gramów w litrze napoju;
4)
o charakterystycznych cechach organoleptycznych, w szczególności barwie i smaku, pochodzących od owoców wiśni sokowych uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski
1)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).
KURSY WALUT 2018-11-13 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.8268 +0.28%
AUD 2.7531 +0.25%
CAD 2.8912 +0.07%
EUR 4.2994 +0.07%
CHF 3.7862 +0.14%
GBP 4.9325 +0.61%
KURSY METALI 2018-11-12 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6083.50 -0.07%
Alu. 1934.00 -1.55%
Sn 19330.00 +0.10%
Zn 2548.00 -0.31%
Ni 11290.00 -1.57%
Pb 1910.00 -2.40%