Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1539  -  tekst ujednolicony

USTAWA
z dnia 18 października 2006 r.
o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych1)2)
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 1.
1.
Ustawa określa:
1)
zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych oraz obrotu tymi napojami;
2)
warunki ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. WEL 39 z 13.02.2008, str. 16), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 110/2008";
3)
wymagania dotyczące napojów spirytusowych w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 110/2008 oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia.
2.
Przepisów ustawy nie stosuje się do napojów spirytusowych wytworzonych domowym sposobem, na własny użytek i nieprzeznaczonych do obrotu.
3.
Napoje spirytusowe, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wytwarzane bezpośrednio w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej.
Art. 2.
Do postępowania w sprawie oceny wniosków o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
1)
Przepisy niniejszej ustawy wykonują postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. WE L 39 z 13.02.2008, str. 16)
2)
Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej.
KURSY WALUT 2018-11-13 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.8268 +0.28%
AUD 2.7531 +0.25%
CAD 2.8912 +0.07%
EUR 4.2994 +0.07%
CHF 3.7862 +0.14%
GBP 4.9325 +0.61%
KURSY METALI 2018-11-12 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6083.50 -0.07%
Alu. 1934.00 -1.55%
Sn 19330.00 +0.10%
Zn 2548.00 -0.31%
Ni 11290.00 -1.57%
Pb 1910.00 -2.40%