Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858  -  tekst ujednolicony

Rozdział 4 Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Art. 20.
1.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na 1 rok.
2.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług.
3.
Ceny i stawki opłat określone w taryfie są różnicowane dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług na podstawie udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
4.
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ustalają niezbędne przychody, o których mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności:
1)
koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy;
2)
zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkość usług i warunki ich świadczenia;
3)
koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych, na podstawie planów, o których mowa w art. 21 ust. 1.
5.
Ewidencja księgowa, o której mowa w ust. 4 pkt 1, powinna w szczególności umożliwiać:
1)
wydzielenie kosztów stałych i zmiennych, przychodów związanych z poszczególnymi rodzajami działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a także w odniesieniu do poszczególnych taryf;
2)
ustalenie kosztów związanych z działalnością inwestycyjną w poprzednim roku obrachunkowym;
3)
dokonanie alokacji niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług.
Art. 21.
1.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zwany dalej "planem".
2.
Plan określa w szczególności:
1)
planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
2)
przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
3)
przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
4)
nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
5)
sposoby finansowania planowanych inwestycji.
3.
Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
4.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada plan wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w ust. 3.
5.
Plan spełniający warunki określone w ust. 3 rada gminy uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
6.
W przypadku niepodjęcia uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf.
7.
Obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych.
Art. 22.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie za:
1)
wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych;
2)
wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe;
3)
wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
Art. 23.
1.
Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe sposoby określania taryf, w tym:
1)
kryteria ustalania niezbędnych przychodów;
2)
alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług;
3)
kryteria różnicowania cen i stawek opłat.
2.
Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, bierze pod uwagę:
1)
przy ustalaniu niezbędnych przychodów:
a)
koszty eksploatacji i utrzymania, w tym amortyzację lub wartość umorzenia,
b)
raty kapitałowe (ponad wartość amortyzacji),
c)
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
d)
rezerwy na należności nieregularne,
e)
marżę zysku przy zapewnieniu ochrony interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen,
f)
koszty zakupu wody lub koszty wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
g)
podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
2)
przy ustalaniu alokacji kosztów:
a)
podział kosztów planowanych w czasie obowiązywania taryf na poszczególne taryfowe grupy odbiorców,
b)
przypisanie kosztów budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do poszczególnych taryfowych grup odbiorców,
c)
możliwość wyodrębniania kosztów i ich właściwej alokacji;
3)
przy różnicowaniu cen i stawek opłat:
a)
średniodobową i maksymalną wielkość zużycia wody i ilość wprowadzanych ścieków,
b)
taryfowe grupy odbiorców,
c)
strukturę cen i stawek opłat.
KURSY WALUT 2018-11-15 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.8074 -0.10%
AUD 2.7668 +0.96%
CAD 2.8795 +0.03%
EUR 4.2970 +0.04%
CHF 3.7814 +0.18%
GBP 4.8686 -1.49%
KURSY METALI 2018-11-14 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6106.00 -0.39%
Alu. 1931.00 +0.31%
Sn 19345.00 +0.23%
Zn 2542.00 -1.74%
Ni 11225.00 -1.28%
Pb 1918.50 +0.55%