Dz.U. 2006 nr 43 poz. 308  -  tekst obwieszczony

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 7 marca 2006 r.
w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
zakres,
2)
termin składania,
3)
sposób przekazywania, formę i układ informacji, na podstawie których jest opracowywany krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji, zwany dalej "krajowym planem".
§ 2.
1.
Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji przedkłada Krajowemu Administratorowi Sytemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informacje:
1)
identyfikujące instalację;
2)
o rodzajach i wielkości zużytego paliwa;
3)
dotyczących procesów spalania;
4)
dotyczących procesów technologicznych;
5)
o redukcji emisji, osiągniętej w wyniku podjętych działań;
6)
dotyczące planowanych lub nowych instalacji spalania paliw uruchomionych po dniu 1 stycznia
2008 r.;
7)
dotyczące planowanych lub nowych instalacji innych niż instalacje spalania paliw uruchomionych po dniu 1 stycznia 2008 r.
2.
Szczegółowy zakres, forma i układ przekazywanych informacji, o których mowa w ust. 1:
1)
pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
pkt 3, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4)
pkt 4, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5)
pkt 5, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6)
pkt 6, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
7)
pkt 7, jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
3.
Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji, przekazując informacje, o których mowa w ust. 1, dołącza opis metodyki zastosowanej do uzyskania tych informacji, ze wskazaniem czy informacje oparte zostały na pomiarach, obliczeniach czy szacunkach.
§ 3.
Informacje, o których jest mowa w § 2 ust. 2, przedkłada się Krajowemu Administratorowi Sytemu Handlu Uprawnieniami do Emisji w terminie do dnia 30 marca 2006 r., w formie pisemnej i elektronicznej (arkusz kalkulacyjny) za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Środowiska: J. Szyszko
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2006 r. (poz. 308)
Załącznik nr 1
Szczegółowy zakres, forma i układ przekazywanych informacji identyfikujących instalacje
Załącznik nr 2
Szczegółowy zakres, forma i układ przekazywanych informacji o rodzajach i wielkości zużytego paliwa
Załącznik nr 3
Szczegółowy zakres, forma i układ przekazywanych informacji dotyczących procesów spalania
Załącznik nr 4
Szczegółowy zakres, forma i układ przekazywanych informacji dotyczących procesów technologicznych
Załącznik nr 5
Szczegółowy zakres, forma i układ przekazywanych informacji o redukcji emisji, osiągniętej w wyniku podjętych działań
Załącznik nr 6
Szczegółowy zakres, forma i układ przekazywanych informacji dotyczących planowanych lub nowych instalacji spalania paliw uruchomionych po 1 stycznia 2008 r.
Załącznik nr 7
Szczegółowy zakres, forma i układ przekazywanych informacji dotyczących planowanych lub nowych instalacji innych niż instalacje spalania uruchomionych po dniu 1 stycznia 2008 r.
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%