Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104  -  tekst ujednolicony

USTAWA
z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych1)
Dział I Zasady ogólne finansów publicznych
Rozdział 1 Podstawowe definicje
Art. 1.
Ustawa określa:
1)
zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych;
2)
formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych;
3)
zasady planowania i dysponowania środkami publicznymi;
4)
zasady kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych;
5)
zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne wprowadzane w razie nadmiernego zadłużenia;
6)
sposób finansowania deficytu i zasady operacji finansowych dokonywanych przez jednostki sektora finansów publicznych;
7)
zakres projektowanych i uchwalanych budżetów opartych na dochodach publicznych;
8)
zasady opracowywania projektów i uchwalania budżetów;
9)
zasady i tryb wykonywania budżetów;
10)
zasady i tryb gospodarowania środkami pochodzącymi z:
a)
budżetu Unii Europejskiej,
b)
innych źródeł zagranicznych niepodlegającymi zwrotowi.
Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
Ministrze Finansów - rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych;
2)
zarządzie jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to również wójta, burmistrza i prezydenta miasta;
3)
programach operacyjnych - rozumie się przez to programy operacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), zwanej dalej "ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju".
Art. 3.
Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności:
1)
gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;
2)
wydatkowanie środków publicznych;
3)
finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;
4)
finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
5)
zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne;
6)
zarządzanie środkami publicznymi;
7)
zarządzanie długiem publicznym;
8)
rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.
Art. 4.
1.
Sektor finansów publicznych tworzą:
1)
organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały;
2)
gminy, powiaty i samorząd województwa, zwane dalej "jednostkami samorządu terytorialnego", oraz ich związki;
3)
jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych;
4)
państwowe i samorządowe fundusze celowe;
5)
uczelnie publiczne;
6)
jednostki badawczo-rozwojowe;
7)
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
8)
państwowe i samorządowe instytucje kultury;
9)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze;
10)
Narodowy Fundusz Zdrowia;
11)
Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
12)
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.
2.
Sektor finansów publicznych dzieli się na podsektory:
1)
rządowy, obejmujący organy władzy publicznej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, organy administracji rządowej, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne oraz jednostki wymienione w ust. 1 pkt 3-8, 10 i 12, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej albo inna jednostka zaliczana do podsektora rządowego;
2)
samorządowy, obejmujący jednostki samorządu terytorialnego, ich organy oraz związki i jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 3, 4, 7, 8 i 12, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego;
3)
ubezpieczeń społecznych, obejmujący jednostki wymienione w ust. 1 pkt 9.
Art. 5.
1.
Środkami publicznymi są:
1)
dochody publiczne;
2)
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
3)
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
4)
przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
a)
ze sprzedaży papierów wartościowych oraz z innych operacji finansowych,
b)
z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
c)
ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych,
d)
z otrzymanych pożyczek i kredytów;
5)
przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.
2.
Dochodami publicznymi są:
1)
daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty oraz inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw niż ustawa budżetowa, zwanych dalej "odrębnymi ustawami";
2)
inne dochody należne, na podstawie odrębnych ustaw, budżetowi państwa, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym jednostkom sektora finansów publicznych;
3)
wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych;
4)
dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się w szczególności:
a)
wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
b)
odsetki od środków na rachunkach bankowych,
c)
odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych,
d)
dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych;
5)
spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansów publicznych;
6)
odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych;
7)
kwoty uzyskane przez jednostki sektora finansów publicznych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;
8)
dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w rozumieniu ust. 1 pkt 4 lit. a i b;
9)
inne dochody należne jednostkom sektora finansów publicznych określone w odrębnych przepisach lub umowach międzynarodowych.
3.
Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się:
1)
środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych;
2)
środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa;
3)
środki:
a)
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",
b)
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
c)
Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;
3a)
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):
a)
Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
b)
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
c)
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
4)
inne środki.
4.
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w ust. 3 pkt 3a i 4, biorąc pod uwagę źródło pochodzenia, przeznaczenie oraz beneficjentów tych środków.
Art. 6.
1.
Środki publiczne przeznacza się na:
1)
wydatki publiczne;
2)
rozchody publiczne, w tym na rozchody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
2.
Rozchodami publicznymi są:
1)
spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów;
2)
wykup papierów wartościowych;
3)
udzielone pożyczki;
4)
płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego;
5)
(uchylony);
6)
inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością.
Art. 7.
1.
Dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego, stanowi nadwyżkę sektora finansów publicznych, zaś ujemna różnica jest deficytem sektora finansów publicznych.
2.
Dochody publiczne i wydatki publiczne oraz nadwyżkę lub deficyt sektora finansów publicznych ustala się po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy jednostkami tego sektora.
Art. 8.
Przez potrzeby pożyczkowe budżetu państwa rozumie się zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do:
1)
sfinansowania deficytu budżetu państwa;
2)
spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
3)
sfinansowania udzielanych przez Skarb Państwa pożyczek;
4)
wykonywania innych operacji finansowych związanych z długiem Skarbu Państwa.
Art. 9.
Przez potrzeby pożyczkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do:
1)
sfinansowania deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2)
spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
3)
wykonywania innych operacji finansowych związanych z długiem jednostki samorządu terytorialnego;
4)
sfinansowania udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek;
5)
(uchylony);
6)
przeprowadzenia postępowania ostrożnościowego lub naprawczego, realizowanych na podstawie odrębnych przepisów.
Art. 10.
1.
Przez państwowy dług publiczny rozumie się wartość nominalną zadłużenia jednostek sektora finansów publicznych ustaloną po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań pomiędzy jednostkami tego sektora.
2.
Przez dług Skarbu Państwa rozumie się wartość nominalną zadłużenia Skarbu Państwa.
Art. 11.
1.
Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów:
1)
wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne;
2)
zaciągniętych kredytów i pożyczek;
3)
przyjętych depozytów;
4)
wymagalnych zobowiązań:
a)
wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
b)
uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem.
2.
Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, uwzględniając w szczególności podstawowe kategorie przedmiotowe i podmiotowe zadłużenia oraz okresy zapadalności.
1)
Nowelizacja ustawy zawarta w Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 została opublikowana przed opublikowaniem ustawy o finansach publicznych (wystąpienie Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego).
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%