Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1934  -  tekst obwieszczony

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 24 października 2005 r.
w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną
Na podstawie art. 23 ust. 17 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób planowania i warunki przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych, zwanych dalej "czynnościami";
2)
sposób sporządzania i zakres protokołów z czynności;
3)
warunki, jakie powinni spełniać strażacy i inne osoby, które mogą być upoważnione do przeprowadzania czynności;
4)
zakres właściwości komendantów Państwowej Straży Pożarnej odnośnie upoważniania strażaków do prowadzenia czynności;
5)
sposób gromadzenia i przekazywania wyników czynności oraz wzory zestawień tych wyników.
§ 2.
1.
Roczny plan czynności sporządza komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej do końca roku poprzedzającego rok objęty planem, na podstawie:
1)
analizy stanu bezpieczeństwa powiatu (miasta na prawach powiatu) w zakresie ochrony przeciwpożarowej, uwzględniając w szczególności następujące grupy obiektów budowlanych i terenów:
a)
budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
b)
terenów leśnych;
2)
wykazu zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
2.
Plan, o którym mowa w ust. 1, zawierający zakres czynności oraz termin ich przeprowadzenia z dokładnością co najmniej do kwartału, powinien określać: obiekty, tereny i urządzenia, których dotyczy przeprowadzenie czynności.
3.
Plan, o którym mowa w ust. 1, powinien wskazywać także zamiar wykonania prób potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych, jeżeli próby te uważa się za niezbędny warunek właściwego przeprowadzenia czynności.
§ 3.
1.
Warunkiem właściwego przeprowadzenia czynności jest:
1)
zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zakresu czynności i prowadzonymi przez kontrolowanego ewidencjami;
2)
zapoznanie się ze stanem obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, będących przedmiotem czynności.
2.
Szczególnym warunkiem właściwego przeprowadzenia czynności jest:
1)
wykonanie prób potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych, jeżeli wynika to z planu, o którym mowa w § 2 ust. 1, lub jest niezbędne do oceny stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu;
2)
udział w czynnościach osoby spoza strażaków Państwowej Straży Pożarnej posiadającej wiedzę przydatną do przeprowadzenia czynności na terenie kontrolowanego obiektu, jeżeli wymaga tego zakres czynności.
§ 4.
Czynności prowadzone są w siedzibie kontrolowanego oraz w miejscach i czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli powzięto informację o możliwości wystąpienia zagrożenia życia ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru — również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.
§ 5.
Kontrolowany wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, natychmiast po zażądaniu ich wykonania przez kontrolującego, chyba że nie jest to możliwe ze względu na okoliczności przeprowadzania czynności; w takim przypadku obowiązki te kontrolowany wykonuje w terminie wyznaczonym przez kontrolującego.
§ 6.
Kontrolujący może żądać od kontrolowanego udzielenia mu ustnych lub pisemnych informacji lub wyjaśnień w sprawach objętych zakresem przeprowadzanych czynności.
§ 7.
1.
Każdy może złożyć kontrolującemu ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące spraw objętych zakresem przeprowadzanych czynności.
2.
Kontrolujący nie może odmówić przyjęcia i udokumentowania oświadczenia, jeżeli ma ono związek z zakresem prowadzonych czynności.
§ 8.
1.
Przy czynnościach może być obecny, za zgodą kontrolującego, kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona na piśmie, a także inne osoby przybrane w charakterze świadków.
2.
Kontrolujący może odmówić zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli jej udzielenie mogłoby spowodować opóźnienie lub znaczne utrudnienie przeprowadzenia czynności.
3.
Kontrolujący odmawia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli jej udzielenie naruszałoby przepisy o ochronie informacji niejawnych.
§ 9.
1.
Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie zebranych w toku czynności materiałów dowodowych.
2.
Do materiałów dowodowych, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności:
1)
dokumenty;
2)
informacje i wyjaśnienia kontrolowanego lub jego pracowników;
3)
wyniki prób potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych.
§ 10.
1.
Z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolujący sporządza niezwłocznie, w sposób uporządkowany, zwięzły i przejrzysty, protokół.
2.
Protokół z czynności powinien zawierać:
1)
oznaczenie podstawy prawnej przeprowadzonych czynności;
2)
stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego;
3)
miejsce i termin przeprowadzenia czynności;
4)
nazwę (nazwisko) oraz adres lub siedzibę kontrolowanego, a także imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego;
5)
informacje, kto i w jakim charakterze był obecny przy czynnościach;
6)
wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń;
7)
określenie zakresu czynności oraz opis stanu faktycznego, będącego przedmiotem czynności, sporządzony tak, aby uwzględniał odpowiednio:
a)
niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi,
b)
niezgodności rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
c)
niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym — pod względem ochrony przeciwpożarowej,
d)
warunki wpływające na spełnienie wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
e)
wyniki rozpoznawania możliwości i warunków do prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
f)
wyniki rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,
g)
przyczyny powstania i okoliczności rozprzestrzeniania się pożaru,
h)
przyczyny powstania, okoliczności rozprzestrzenienia się oraz skutki poważnej awarii przemysłowej, z uwzględnieniem rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, które przedostały się do środowiska;
8)
opis uchybień mogących powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru;
9)
opis nieprawidłowości usuniętych w toku czynności wraz ze wskazaniem skuteczności ich usunięcia.
§ 11.
1.
Do przeprowadzania czynności można upoważnić:
1)
strażaka Państwowej Straży Pożarnej, który ma co najmniej sześciomiesięczny okres służby stałej, niezbędną wiedzę do przeprowadzania czynności oraz:
a)
wyższe wykształcenie lub
b)
stopień aspirancki bez wyższego wykształcenia;
2)
inną osobę z wyższym wykształceniem, posiadającą wiedzę przydatną do przeprowadzenia czynności na terenie kontrolowanego obiektu.
2.
Strażak Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, oraz osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być upoważnieni do przeprowadzania czynności wyłącznie pod kierownictwem strażaka Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a.
§ 12.
1.
Do przeprowadzania czynności upoważnia:
1)
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej — strażaków pełniących służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach Państwowej Straży Pożarnej oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych Państwowej Straży Pożarnej;
a)
zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
b)
zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
c)
inne zakłady stwarzające zagrożenie poza swoim terenem;
2)
wykaz budowli szczególnie zagrożonych katastrofami, zawierający:
a)
nazwy budowli wraz z adresami,
b)
określenie charakteru zagrożeń;
3)
wykaz tras kolejowych, po których przewożone są towary niebezpieczne, zawierający:
a)
przebieg tras,
b)
rodzaje towarów niebezpiecznych i ich roczne ilości w tonach lub m3;
4)
wykaz tras drogowych, po których przewożone są towary niebezpieczne, zawierający:
a)
przebieg tras,
b)
rodzaje towarów niebezpiecznych i ich roczne ilości w tonach lub m3;
5)
wykaz parkingów dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych, zawierający:
a)
szczegółowe miejsca lokalizacji,
b)
ilości miejsc parkingowych;
6)
wykaz obiektów wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej, w stałe urządzenia gaśnicze, dźwiękowy system ostrzegawczy oraz obiektów, w których są one wymagane, zawierający:
a)
nazwy i przeznaczenie obiektów wraz z adresami,
b)
informacje o urządzeniach przeciwpożarowych: rodzaj urządzenia (system sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, stałe urządzenia gaśnicze — rodzaj), zakres ochrony, podstawy obowiązku wyposażenia — kryterium (lub wskazanie braku obowiązku),
c)
informacje o stanie systemu sygnalizacji pożarowej — funkcjonujący (F), w trakcie realizacji (R), brak systemu (B), włączony do sieci monitoringu pożarowego (P), spełniający warunki umożliwiające dokonanie podłączenia (W);
7)
charakterystykę zagrożenia powodziowego terenu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia, uzupełnioną dodatkowo o:
a)
ogólną charakterystykę terenu województwa, powiatu (miasta na prawach powiatu),
b)
ocenę zaistniałych zdarzeń powodziowych,
c)
ocenę miejscowych zagrożeń powodziowych,
d)
mapę zagrożenia powodziowego w skali nie mniejszej niż 1:100 000.
§ 14.
1.
Zestawienia, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3, dla terenu powiatu (miasta na prawach powiatu) sporządza komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej i przekazuje właściwemu miejscowo komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w następujących terminach:
1)
za I półrocze — do dnia 20 lipca;
2)
za II półrocze — do dnia 20 stycznia.
2.
Zestawienia, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3, dla terenu województwa sporządza komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej i przekazuje Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej w następujących terminach:
1)
za I półrocze — do dnia 10 sierpnia;
2)
za II półrocze — do dnia 10 lutego.
3.
Katalog zagrożeń, o którym mowa w § 13 ust. 4, jest sporządzany i przekazywany odpowiednio przez komendantów powiatowych (miejskich) oraz komendantów wojewódzkich w terminach wskazanych w ust. 1 i 2.
4.
Dopuszcza się przekazywanie wykazów i informacji zawartych w katalogu zagrożeń, o którym mowa w § 13 ust. 4, w postaci informacji o zmianach w stosunku do stanu z poprzedniego półrocza.
§ 15.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania (Dz. U. Nr 15, poz. 69 oraz z 1999 r. Nr 13, poz. 121).
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 11 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz
1)
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje zg
działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na ^ podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, w poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836 i Nr 164, poz. 1365.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. (poz. 1934)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%