Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1657  -  tekst obwieszczony

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 23 września 2005 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i kryteriów gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za substancje kontrolowane
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458) zarządza się, co następuje:
Rozdział I Przepisy ogólne
§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i kryteria gospodarowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Narodowym Funduszem", środkami pochodzącymi z opłat za substancje kontrolowane oraz tryb ich przekazywania na zadania realizowane przez gminy i podmioty związane:
1)
ze zbiórką odpadów zawierających substancje kontrolowane,
2)
z odzyskiwaniem substancji kontrolowanych,
3)
z gromadzeniem substancji kontrolowanych,
4)
z unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych, zwane dalej "zadaniami".
§ 2.
Narodowy Fundusz, gromadząc na odrębnym rachunku bankowym środki z tytułu opłat za substancje kontrolowane:
1)
zapewnia zaliczanie oprocentowania środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu i odsetek od udzielonych pożyczek oraz wpływów ze spłaty tych pożyczek na zwiększenie stanu środków przeznaczonych na zadania określone w § 1;
2)
pokrywa koszty prowadzenia rachunku bankowego z tych środków.
§ 3.
Środki z tytułu opłat za substancje kontrolowane przeznacza się na dofinansowanie, w formie preferencyjnie oprocentowanej pożyczki, zwanej dalej "pożyczką", lub dotacji, zadań określonych w § 1.
Rozdział II Tryb postępowania w sprawach o udzielenie pożyczki lub dotacji
§ 4.
Przy dofinansowywaniu zadań, o których mowa w § 1, stosuje się następujące kryteria rozpatrywania wniosku:
1)
koszt jednostkowy zbiórki odpadów zawierających substancje kontrolowane;
2)
koszt jednostkowy gromadzenia substancji kontrolowanych;
3)
koszt jednostkowy odzysku substancji kontrolowanych;
4)
koszt jednostkowy unieszkodliwiania substancji kontrolowanych;
5)
zasięg terytorialny zadania;
6)
wielkość efektu ekologicznego mierzona jako zawartość substancji kontrolowanych w ilości odpadów, w tym ilości substancji kontrolowanych poddanych odzyskowi lub unieszkodliwianych;
7)
zastosowane nowe technologie.
§ 5.
1.
Postępowanie w sprawie udzielenia pożyczki lub dotacji wszczyna się na wniosek realizującego zadania, o których mowa w § 1, zwanego dalej "wnioskodawcą" .
2.
Wniosek o przyznanie pożyczki lub dotacji zawiera:
1)
nazwę i adres podmiotu;
2)
przedmiot zadania;
3)
kwotę pożyczki lub dotacji;
4)
planowany koszt zadania, termin zakończenia zadania oraz zamierzony efekt rzeczowy i ekologiczny.
2a.
Do wniosku o przyznanie pożyczki lub dotacji należy dołączyć:
1)
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych;
2)
informacje o innej pomocy publicznej, jakie podmiot otrzymał w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, niezależnie od jej źródła i formy;
3)
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy lub inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację ekonomiczną podmiotu.
3.
Narodowy Fundusz rozpatruje wniosek i powiadamia wnioskodawcę o przyjęciu wniosku lub przyczynach jego odrzucenia w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
§ 6.
Narodowy Fundusz udziela pożyczki lub dotacji na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z wnioskodawcą.
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%