Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202  -  tekst ujednolicony

USTAWA
z dnia 20 stycznia 2005 r.
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji1)
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 1.
1.
Ustawa określa zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
1a.
Do motorowerów trójkołowych zaliczanych do kategorii L2e, określonej w przepisach o ruchu drogowym, stosuje się przepisy art. 11 —17, art. 21, art. 22 oraz art. 39—41.
2.
W sprawach dotyczących postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy o odpadach.
Art. 2.
1.
Przepisy ustawy stosuje się do:
1)
pojazdów wyprodukowanych na terytorium kraju;
2)
pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia;
3)
odpadów powstałych z pojazdów.
2.
Przepisów ustawy nie stosuje się do pojazdów historycznych.
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
imporcie - rozumie się przez to przywóz pojazdu z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej w celu wprowadzenia na terytorium kraju;
2)
masie pojazdu - rozumie się przez to masę własną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)), pomniejszoną o masę paliwa w ilości nominalnej;
2a)
masie pojazdu wycofanego z eksploatacji — rozumie się przez to masę pojazdu zważonego przy przyjmowaniu pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów, po uprzednim usunięciu z niego innych odpadów, które nie pochodzą z tego pojazdu;
3)
odzysku - rozumie się przez to odzysk w rozumieniu przepisów o odpadach;
4)
pojeździe — rozumie się przez to pojazdy samochodowe zaliczone do kategorii M1 lub NI, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorowery trójkołowe zaliczone do kategorii L2e, określonych w przepisach o ruchu drogowym;
5)
pojeździe historycznym - rozumie się przez to:
a)
pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
b)
pojazd mający co najmniej 25 lat, uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;
6)
pojeździe wycofanym z eksploatacji - rozumie się przez to pojazd stanowiący odpad w rozumieniu przepisów o odpadach;
7)
ponownym użyciu - rozumie się przez to zastosowanie przedmiotów wyposażenia i części, wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym samym celu, dla którego zostały pierwotnie zaprojektowane i wykonane;
8)
przetwarzaniu - rozumie się przez to czynności podejmowane po przekazaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu w celu demontażu, odzysku lub przygotowania do unieszkodliwiania;
9)
recyklingu - rozumie się przez to recykling w rozumieniu przepisów o odpadach;
10)
stacji demontażu - rozumie się przez to zakład prowadzący przetwarzanie, w tym demontaż obejmujący następujące czynności:
a)
usunięcie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów,
b)
wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia,
c)
wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu;
11)
strzępiarce - rozumie się przez to instalację służącą do rozdrabniania odpadów powstałych w trakcie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
12)
terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
13)
wewnątrzwspólnotowym nabyciu - rozumie się przez to przywóz pojazdu z terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu wprowadzenia na terytorium kraju;
14)
wprowadzającym pojazd - rozumie się przez to przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub przedsiębiorcę dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu.
Art. 3a.
1.
Pojazdy, które nie spełniają wymagań technicznych, zapewniających ochronę środowiska lub zdrowia lub życia ludzi, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, są pojazdami wycofanymi z eksploatacji.
2.
Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, o których mowa w ust. 1.
3.
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw transportu uwzględnia, w szczególności:
1)
wymagania ochrony środowiska,
2)
bezpieczeństwo użytkowania pojazdów,
3)
możliwe zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi,
4)
wymagania ochrony dóbr kultury lub
5)
wymagania wynikające z przepisów Unii Europejskiej.
Art. 4.
Wprowadzenie pojazdu na terytorium kraju następuje:
1)
z dniem wydania pojazdu z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia go do obrotu - w przypadku pojazdów wyprodukowanych w kraju;
2)
z dniem dopuszczenia go do obrotu na terytorium kraju - w przypadku importu pojazdu;
3)
z dniem wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie - w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia.
Art. 5.
1.
Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący punkty zbierania pojazdów i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu.
2.
Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu.
1)
Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.Urz. WE L 269, z 21.10.2000, z późn. zm.). Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogloszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowych od osób prawnych, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.
KURSY WALUT 2019-01-21 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7751 +0.15%
AUD 2.7011 -0.25%
CAD 2.8409 -0.02%
EUR 4.2928 -0.08%
CHF 3.7844 -0.19%
GBP 4.8457 -0.65%
KURSY METALI 2019-01-21 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5951.50 -1.17%
Alu. 1842.50 -0.46%
Sn 20790.00 -0.53%
Zn 2569.00 -0.31%
Ni 11670.00 +0.52%
Pb 2003.00 +1.57%