Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2009  -  tekst obwieszczony

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 16 sierpnia 2004 r.
w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych
Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr,121, poz. 1263) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
zakres programu kursu początkowego oraz kursu uzupełniającego w zakresie substancji kontrolowanych;
2)
skład oraz regulamin działania komisji egzaminacyjnej;
3)
sposób organizowania i regulamin przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminu poprawkowego;
4)
zakres tematów egzaminacyjnych;
5)
wzór świadectwa kwalifikacji.
§ 2.
1.
Kursy początkowe i uzupełniające organizowane są w formie wykładów i zajęć praktycznych.
2.
W ciągu jednego dnia wykłady i zajęcia praktyczne nie mogą trwać dłużej niż 8 godzin lekcyjnych.
§ 3.
1.
Zakres programu kursu początkowego dla osoby dokonującej:
1)
obrotu substancjami kontrolowanymi,
2)
naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami,
3)
naprawy i obsługi technicznej oraz demontażu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, a także odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji w nich zawartych,
4)
demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania oraz obrotu substancjami przeznaczonymi do tego celu
określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Zakres programu kursu uzupełniającego obejmuje:
1)
stan prawny dotyczący substancji kontrolowanych;
2)
aktualną praktykę w zakresie postępowania z odzyskanymi substancjami kontrolowanymi, odpadami tych substancji oraz wyrobami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi takie substancje;
3)
aktualne informacje o stosowanych zamiennikach dla substancji kontrolowanych.
§ 4.
Osoba, która ukończyła kurs początkowy lub uzupełniający, otrzymuje zaświadczenie o jego odbyciu wydawane przez podmiot prowadzący kurs.
§ 5.
1.
Egzaminy przeprowadza się co najmniej raz na dwa miesiące.
2.
Terminy oraz miejsca przeprowadzania egzaminów wyznacza podmiot organizujący egzamin z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
§ 6.
1.
Egzamin składa się z części teoretycznej obejmującej sprawdzenie wiedzy teoretycznej oraz części praktycznej obejmującej sprawdzenie umiejętności praktycznych w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z uwzględnieniem, w szczególności:
1)
ogólnych środków zapobiegających wyciekom substancji kontrolowanych do środowiska;
2)
wiedzy z zakresu substancji kontrolowanych i substancji dla nich alternatywnych;
3)
wpływu substancji kontrolowanych na środowisko oraz ogólnych przepisów prawnych dotyczących substancji kontrolowanych, a także postępowania z odpadami substancji kontrolowanych oraz wyrobów, urządzeń i instalacji zawierających takie substancje;
4)
oznakowania substancji kontrolowanych oraz wyrobów, urządzeń i instalacji zawierających te substancje;
5)
zakładania kart urządzeń dla instalacji zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych;
6)
prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych;
7)
umiejętności praktycznych w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi, w tym w szczególności odzysku, recyklingu, napełniania urządzeń i instalacji, wykrywania i likwidacji wycieków, posługiwania się sprzętem ochrony osobistej.
2.
Część teoretyczną przeprowadza się w formie pisemnego testu wyboru, z czterema odpowiedziami do wyboru i jedną prawidłową odpowiedzią, składającego się z zestawu pytań odpowiadających tematyce określonej w Ip. 1—6 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
3.
Część praktyczna odpowiada tematyce określonej w Ip. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
4.
Część teoretyczna składa się z:
1)
20 pytań dotyczących obrotu substancjami kontrolowanymi, dla osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;
2)
40 pytań dotyczących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami, dla osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;
3)
30 pytań dotyczących naprawy i obsługi technicznej oraz demontażu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, a także odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji w nich zawartych, dla osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3;
4)
30 pytań dotyczących demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania oraz obrotu substancjami przeznaczonymi do tego celu, dla osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4.
5.
Pytania egzaminacyjne układa się w liczbie proporcjonalnej do zakresu tematyki wykładów prowadzonych w ramach programu kursu.
6.
Część teoretyczna trwa nie krócej niż 90 minut.
§ 7.
1.
Komisję egzaminacyjną powołuje się w składzie co najmniej pięcioosobowym, spośród osób posiadających wykształcenie wyższe i co najmniej pięcioletni staż pracy związany z zakresem przedmiotowym egzaminu.
2.
Komisja egzaminacyjna egzaminuje w składzie minimum trzech osób, spośród których ustala przewodniczącego i sekretarza.
3.
Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej powinna być osoba posiadająca wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej ośmioletnią praktykę zawodową w dziedzinie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 5.
4.
W składzie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin powinna być osoba posiadająca co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w dziedzinie naprawy i obsługi technicznej urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
5.
Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej do egzaminowania osób ubiegających się o świadectwo w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń przeciwpożarowych i obrotu tymi substancjami powinna być osoba posiadająca wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej ośmioletnią praktykę zawodową w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
§ 8.
1.
Wynik egzaminu określa się jako "pozytywny" lub "negatywny".
2.
Wynik pozytywny egzaminu uzyskuje się po udzieleniu co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w części teoretycznej oraz po zaliczeniu części praktycznej.
3.
Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest pozytywne zaliczenie części teoretycznej.
§ 9.
1.
Z przebiegu egzaminu komisja egzaminacyjna sporządza protokół, podpisywany przez przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków komisji egzaminacyjnej, zawierający, w szczególności:
1)
skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin;
2)
imiona i nazwiska oraz numer PESEL osób, które przystąpiły do egzaminu;
3)
zakres zdawanego egzaminu;
4)
wyniki części teoretycznej i praktycznej egzaminu.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje podmiotowi organizującemu egzamin.
§ 10.
1.
Egzamin poprawkowy przeprowadza się po upływie co najmniej:
1)
30 dni od daty egzaminu, o którym mowa w § 6 ust. 1, jeżeli zdający nie zaliczył części teoretycznej;
2)
14 dni od daty egzaminu, o którym mowa w § 6 ust. 1, jeżeli zdający zaliczył część teoretyczną, a nie zaliczył części praktycznej.
2.
Zdający, który nie zaliczył części praktycznej, przystępuje do egzaminu jedynie z tej części.
§ 11.
Pytania egzaminacyjne ustalane są każdorazowo przez komisję egzaminacyjną i odpowiadają ściśle zakresowi programu określonemu w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 12.
Wzór świadectwa kwalifikacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Gospodarki i Pracy: w z. J. Piechota
1)
Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. (poz. 2009)
Załącznik nr 1
Zakres programu kursu początkowego dla osoby dokonującej:
1)
obrotu substancjami kontrolowanymi;
2)
naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami;
3)
naprawy i obsługi technicznej oraz demontażu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, a także odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji w nich zawartych;
4)
demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania oraz obrotu substancjami przeznaczonymi do tego celu
określa poniższa tabela.
Lp.Tematyka wykładu/zajęciaMinimalna liczba godzin lekcyjnych przewidzianychprogramem dla osób dokonujących czynności wymienionych w pkt:


1234
1.Ogólne zagadnienia dotyczące wpływu substancji kontrolowanych na środowisko, ogólne przepisy prawne i normy dotyczące substancji kontrolowanych oraz metody postępowania z odpadami substancji kontrolowanych, wyrobami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi takie substancje
2

2

2

2
2.Rodzaje substancji kontrolowanych, ich właściwości, oraz ich zamienników stosowanych:
- w chłodnictwie i dziedzinach pokrewnych,
- w ochronie przeciwpożarowej
1

+
+
2

+
-
1

-
+
1

+
-
3.Budowa urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane oraz zagrożenia w nich występujące-211
4.Wymagania w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i kontroli urządzeń i instalacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa, wykrywania i zapobiegania emisji oraz kontroli szczelności-21-
5.Metody, systemy i urządzenia stosowane przy napełnianiu, odzysku, recyklingu, regeneracji substancji kontrolowanych-211
6.Obowiązki podmiotów używających substancji kontrolowanych oraz instalacje i urządzenia zawierające te substancje, w tym:
- oznakowania substancji kontrolowanych oraz wyrobów, urządzeń i instalacji zawierających te substancje,
- zakładania kart urządzeń dla instalacji zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych,
- prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych
1


+

-
+
2


+

+
+
1


+

-
+
1


+

-
+
7.Zajęcia praktyczne w zakresie odzysku substancji kontrolowanych, badania szczelności, obsługi urządzeń i instalacji oraz posługiwania się sprzętem ochrony osobistej:
-posługiwanie się schematem urządzenia,
- nastawianie przyrządów regulacyjnych i zabezpieczających,
- odczytywanie i interpretacja wskazań przyrządów,
- sprawdzanie szczelności urządzeń przy użyciu wykrywaczy nieszczelności,
- praktyczna obsługa stacji odzysku,
- opróżnianie (odzysk), napełnianie instalacji, recykling(uzdatnianie) czynnika przy użyciu stacji odzysku,
- posługiwanie się środkami ochrony indywidualnej,
- dokumentowanie wykonanych czynności
1


-
-
-
+

+
+

+
-
4


+
+
+
+

+
+

+
+
1


-
+
+
+

+
+

+
+
2


-
-
-
+

+
+

+
+

Razem liczba godzin51688
Znak "+" oznacza konieczność uwzględnienia tematu w prowadzonym kursie, natomiast znak "-" oznacza brak takiej konieczności.
Załącznik nr 2
Świadectwo kontroli
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%