Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1911  -  tekst obwieszczony

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych;
2)
tryb i sposób przekazywania informacji zawartych w ewidencji substancji kontrolowanych;
3)
wzory formularzy ewidencji substancji kontrolowanych.
§ 2.
Ewidencję substancji kontrolowanych prowadzi się na formularzach ewidencji:
1)
produkcji substancji kontrolowanej, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
przywozu, wywozu, wprowadzania do obrotu, stosowania, odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji kontrolowanej, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
wykonywanych zabiegów kwarantannowych i przedwysyłkowych przy użyciu bromometanu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 3.
Formularze ewidencji substancji kontrolowanych wypełnia się pismem ręcznym lub komputerowo. W przypadku wypełniania komputerowego dane zawarte w formularzach znajdują potwierdzenie w comiesięcznych wydrukach przechowywanych przez podmiot.
§ 4.
1.
Dla każdej substancji kontrolowanej lub mieszaniny zawierającej taką substancję sporządza się oddzielny formularz.
2.
Ewidencję substancji kontrolowanych prowadzi się od chwili ich produkcji, przywozu do kraju lub odzysku do chwili ich ostatecznego wykorzystania, unieszkodliwienia lub wywozu z kraju.
3.
Wpisów do ewidencji dokonuje się po każdym miesiącu, w którym następowało używanie substancji kontrolowanej.
§ 5.
1.
Ewidencję substancji kontrolowanych prowadzi się zgodnie z kategorią oznaczającą pochodzenie substancji kontrolowanej oraz sposobem jej używania.
2.
Kategorie pochodzenia substancji kontrolowanej oraz sposób jej używania określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 6.
1.
Formularze ewidencji substancji kontrolowanych składa się bezpośrednio w siedzibie wyspecjalizowanej jednostki lub za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą.
2.
Wpłynięcie formularzy potwierdza się w jednostce wyspecjalizowanej pieczęcią z datą wpływu. W przypadku formularza przekazanego pocztą za datę jego złożenia uznaje się datę stempla pocztowego.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner
1)
Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 1911)
Załącznik nr 1
Wzór formularza ewidencji produkcji substancji kontrolowanej
Załącznik nr 2
Wzór formularza ewidencji przywozu, wywozu, wprowadzania do obrotu, stosowania, odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji kontrolowanej
Załącznik nr 3
Wzór formularza ewidencji wykonywanych zabiegów kwarantannowych przedwysyłkowych przy użyciu bromometanu
Załącznik nr 4
Kategorie oznaczające pochodzenie substancji kontrolowanej oraz sposób jej używania
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%