Dz.U. 2004 nr 184 poz. 1903  -  tekst obwieszczony

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 6 sierpnia 2004 r.
w sprawie wzoru karty urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Określa się wzór karty obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego będącego substancją kontrolowaną, stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner
1)
Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. (poz. 1903)
Wzór karty obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego będącego substancją kontrolowaną
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%