Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1762  -  tekst ujednolicony

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów2)
§ 1.
1.
Rozporządzenie określa ograniczenia, zakazy lub warunki:
1)
produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych lub preparatów niebezpiecznych;
2)
wprowadzania do obrotu lub stosowania produktów zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne.
2.
Przepisy rozporządzenia nie dotyczą wprowadzania do obrotu substancji i preparatów niebezpiecznych w celu prowadzenia badań naukowo-rozwojowych lub przeprowadzania analiz chemicznych, a także ich stosowania w tych dziedzinach, o ile rozporządzenie nie stanowi inaczej.
§ 2.
1.
Zakazuje się sprzedaży konsumentom następujących substancji i preparatów niebezpiecznych:
1)
zaklasyfikowanych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych, zwanej dalej "ustawą", jako bardzo toksyczne lub żrące z przypisanym zwrotem R 35;
2)
metanolu (CAS 67-56-1);
3)
preparatów zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych, w tym preparatów służących do spryskiwania szyb.
2.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje sprzedaży konsumentom następujących produktów zawierających metanol:
1)
paliw do silników redukcyjnych stosowanych w modelarstwie;
2)
paliw do silników spalinowych używanych w sportach motorowodnych;
3)
paliw pochodzenia roślinnego (biopaliw);
4)
klejów.
3.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje sprzedaży konsumentom następujących substancji i preparatów zaklasyfikowanych jako żrące:
1)
środków do czyszczenia dla potrzeb gospodarstwa domowego, także zawierających wodorotlenek sodu lub wodorotlenek potasu;
2)
materiałów stosowanych w budownictwie;
3)
nawozów mineralnych.
4.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje środków ochrony roślin.
5.
Substancje lub preparaty wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 mogą być sprzedawane pod warunkiem, że osoba wprowadzająca je do obrotu uzyska od nabywcy identyfikujące go następujące dane:
1)
nazwę firmy lub imię i nazwisko;
2)
adres;
3)
numer REGON.
6.
Osoba wprowadzająca do obrotu substancje lub preparaty wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 jest obowiązana przechowywać dane, o których mowa w ust. 5, przez okres 5 lat.
7.
W przypadku substancji lub preparatów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, osoba wprowadzająca je do obrotu, poza przyjęciem od nabywcy danych, o których mowa w ust. 5, jest obowiązana do zgłoszenia w terminie do końca lutego każdego roku listy odbiorców za rok poprzedni właściwemu terenowo państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.
8.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7, jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przekazuje właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
9.
Substancje lub preparaty bardzo toksyczne, żrące z przypisanym zwrotem R 35 oraz metanol mogą być stosowane w działalności zawodowej pod warunkiem:
1)
zgłoszenia właściwemu terenowo państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych — właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, najpóźniej w dniu ich nabycia po raz pierwszy;
2)
prowadzenia przez użytkownika ewidencji ich rozchodu;
3)
zabezpieczenia ich przed przejęciem przez osoby niepowołane.
§ 3.
1.
Zakazuje się stosowania substancji zaklasyfikowanych jako łatwo palne, wysoce łatwo palne i skrajnie łatwo palne, w postaci własnej i jako składnik preparatu w pojemnikach aerozolowych przeznaczonych do obrotu detalicznego lub innej formy obrotu dostępnego dla konsumentów i przewidzianych do celów rozrywkowych lub do ozdabiania, w szczególności służących do:
1)
wytwarzania:
a)
metalicznych nabłyszczaczy przeznaczonych głównie do ozdabiania,
b)
sztucznego śniegu i szronu,
c)
"zabawnych" poduszek,
d)
serpentyn,
e)
imitacji ekskrementów,
f)
płatków dekoracyjnych i piany,
g)
sztucznych pajęczyn,
h)
cuchnących bomb;
2)
wydawania dźwięku.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy farb i lakierów w pojemnikach aerozolowych.
3.
Pojemniki aerozolowe służące do celów rozrywkowych lub do ozdabiania, zawierające substancje zaklasyfikowane do grup wymienionych w ust. 1, mogą być wprowadzane do obrotu detalicznego pod warunkiem, że są przeznaczone do użytku zawodowego i umieszczono na nich napis "Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego".
4.
Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do wyrobów aerozolowych, o których mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2199).
§ 4.
Zakazuje się stosowania chlorku winylu jako czynnika pędnego w pojemnikach aerozolowych.
§ 5.
Zakazuje się stosowania związków rtęci w postaci substancji lub składników preparatów do:
1)
zapobiegania zanieczyszczeniu przez mikroorganizmy, rośliny lub zwierzęta:
a)
kadłubów łodzi,
b)
klatek, pływaków, sieci i innych przyborów lub urządzeń używanych w hodowli ryb lub małży,
c)
jakichkolwiek przyborów lub urządzeń zanurzonych całkowicie lub częściowo w wodach śródlądowych i morskich;
2)
zabezpieczania drewna;
3)
oczyszczania wód przemysłowych, niezależnie od ich przeznaczenia;
4)
impregnacji tkanin technicznych o dużej odporności oraz włókien przeznaczonych do ich wytwarzania.
§ 6.
1.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania związków arsenu oraz zawierających je preparatów do:
1)
zapobiegania zanieczyszczaniu przez mikroorganizmy, rośliny lub zwierzęta:
a)
kadłubów łodzi,
b)
klatek, pływaków, sieci i innych przyrządów lub urządzeń używanych w hodowli ryb lub wodnych organizmów bezkręgowych,
c)
jakichkolwiek przyborów lub urządzeń całkowicie lub częściowo zanurzonych w wodach śródlądowych i morskich;
2)
oczyszczania wód przemysłowych, niezależnie od ich przeznaczenia.
2.
Zakazuje się stosowania związków arsenu oraz zawierających je preparatów do zabezpieczania drewna.
3.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu drewna zabezpieczonego związkami arsenu oraz zawierającymi je preparatami.
4.
Zakazu, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie stosuje się w przypadku zabezpieczania drewna związkami arsenu oraz zawierającymi je preparatami w postaci roztworu mieszanin nieorganicznych związków miedzi, chromu i arsenu, zwanymi dalej "CCA", typu C, w instalacjach przemysłowych próżniowych lub ciśnieniowych do impregnacji drewna, które uzyskały pozwolenie na wprowadzanie do obrotu lub wpis do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252).
5.
Drewno zabezpieczone w sposób, o którym mowa w ust. 4, może być wprowadzone do obrotu po całkowitym zakończeniu procesu zabezpieczenia.
6.
Drewno zabezpieczone za pomocą roztworów CCA w sposób, o którym mowa w ust. 4, może być wprowadzane do obrotu do celów zawodowych i w instalacjach przemysłowych, pod warunkiem zachowania integralnej struktury elementów drewnianych, która jest wymagana w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi lub zwierząt, oraz jeżeli kontakt drewna ze skórą jest mało prawdopodobny dla ogółu społeczeństwa podczas całego okresu eksploatacji:
1)
jako materiał budowlany w budynkach użyteczności publicznej, służących gospodarce rolnej oraz budynkach przemysłowych;
2)
do budowy obiektów mostowych;
3)
jako materiał konstrukcyjny do budowy obiektów takich, jak mosty i mola w zbiornikach słodkowodnych i wodach słabo zasolonych;
4)
jako bariery przeciwhałasowe;
5)
w zapobieganiu osuwiskom;
6)
w ogrodzeniach i barierkach bezpieczeństwa na autostradach;
7)
w okorowanych słupkach o naturalnie zaokrąglonych powierzchniach z drzew iglastych stosowanych do budowy ogrodzeń dla zwierząt;
8)
w konstrukcjach zatrzymujących ziemię;
9)
jako słupy linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;
10)
jako podkłady kolei podziemnej.
7.
Drewno zabezpieczone w sposób, o którym mowa w ust. 4, powinno być oznakowane indywidualnie informacją: "Zawiera arsen, stosować wyłącznie do celów zawodowych i w instalacjach przemysłowych".
8.
Opakowania zbiorcze każdej partii drewna wprowadzanego do obrotu i zabezpieczonego w sposób, o którym mowa w ust. 4, powinny być oznakowane etykietą zawierającą informację: "Podczas przenoszenia używać rękawic ochronnych, a w czasie cięcia lub jakiejkolwiek innej obróbki stosować maski przeciwpyłowe i środki ochrony oczu. Odpady powstałe podczas obróbki tego drewna powinny być traktowane jako odpady niebezpieczne i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa".
9.
Zakazuje się stosowania zabezpieczonego drewna, o którym mowa w ust. 4:
1)
do budowy budynków mieszkalnych, garaży oraz obiektów małej architektury;
2)
w przypadku gdy występuje ryzyko wielokrotnego kontaktu ze skórą człowieka;
3)
do stosowania w wodzie morskiej;
4)
do stosowania w rolnictwie, z wyjątkiem wykorzystywania na słupki do ogrodzeń dla zwierząt jako materiału, o którym mowa w ust. 6 pkt 7;
5)
w przypadku gdy zabezpieczone drewno może mieć kontakt z półproduktami lub produktami przeznaczonymi do spożycia przez ludzi lub zwierzęta.
§ 7.
1.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu produktów organicznych związków cyny oraz zawierających je preparatów w celu ich zastosowania w farbach jako produkt biobójczy w postaci niezwiązanej.
2.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania produktów zawierających organiczne związki cyny oraz zawierających je preparatów jako produktów o działaniu biobójczym, przeznaczonych do zapobiegania zanieczyszczeniom wywoływanym przez drobnoustroje, rośliny lub zwierzęta, do zabezpieczania:
1)
łodzi żaglowych, niezależnie od długości, przeznaczonych do użytkowania na morzach, wodach przybrzeżnych, estuariach, śródlądowych drogach wodnych i jeziorach;
2)
klatek, pływaków, sieci i innych przyborów lub urządzeń używanych w hodowli ryb lub małży;
3)
przyborów lub urządzeń zanurzonych całkowicie lub częściowo w wodach śródlądowych i morskich.
3.
Zakazuje się stosowania organicznych związków cyny lub zawierających je preparatów do oczyszczania wód przemysłowych.
§ 8.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu substancji i preparatów, w których stężenie wodoroortoboranu dibutylocyny (IV) (DBB) (CAS 75113-37-0) jest równe lub większe niż 0,1%. Zakaz nie dotyczy wodoroortoboranu dibutylocyny (IV) (DBB) oraz zawierających go preparatów przeznaczonych wyłącznie do przetworzenia na końcowe produkty, w których stężenie DBB będzie mniejsze niż 0,1%.
§ 9.
1.
Benzen (CAS 71-43-2) nie może występować we wprowadzanych do obrotu zabawkach lub częściach zabawek w stężeniu przekraczającym 5 mg/kg masy zabawki lub części zabawki.
2.
Benzen nie może występować w stężeniach większych niż 0,1% masy we wprowadzanych do obrotu substancjach i preparatach, z wyjątkiem:
1)
paliw do silników spalinowych;
2)
substancji i preparatów do wyłącznego stosowania w procesach przemysłowych, pod warunkiem że emisja benzenu nie przekracza ustalonych wartości;
3)
odpadów.
§ 10.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania pentachlorofenolu (CAS 87-86-5) oraz jego soli i estrów oraz substancji i preparatów, w których występują one jako zanieczyszczenia lub składniki w stężeniach przekraczających 0,1 % ich masy.
§ 11.
1.
Zakazuje się stosowania kadmu (CAS 7440-43-9) i jego związków do barwienia:
1)
produktów końcowych wytworzonych z następujących substancji i preparatów:
a)
poli(chlorku winylu) (PCW) o kodach CN: 3904 10, 3904 21, 3904 22,
b)
poli(uretanu) (PUR) o kodzie CN: 3909 50,
c)
poli(etylenu) o małej gęstości, z wyjątkiem polietylenu używanego do wytwarzania barwionej przedmieszki (Id PE) o kodzie CN: 3901 10,
d)
octanu celulozy (CA) o kodach CN: 3912 11, 3912 12,
e)
octanomaślanu celulozy (CAB) o kodach CN: 3912 11,3912 12,
f)
żywic epoksydowych o kodzie CN: 3907 30,
g)
żywic melaminowo-formaldehydowych (MF) o kodzie CN: 3909 20,
h)
żywic mocznikowo-formaldehydowych (UF) o kodzie CN: 3909 10,
i)
poli(estrów nienasyconych) (UP) o kodzie CN: 3907 91,
j)
poli(tereftalanu etylenu) (PET) o kodzie CN: 3907 60,
k)
poli(tereftalanu butylenu) (PBT),
l)
poli(styrenu) przezroczystego ogólnego przeznaczenia o kodach CN: 3903 11, 3903 19,
m)
kopolimeru metakrylanu metylu — akrylonitrylu (AMMA),
n)
polietylenu usieciowanego) (VPE),
o)
polistyrenu wysokoudarowego),
p)
poli(propylenu) (PP) o kodzie CN: 3902 10;
2)
farb o następujących kodach CN: 3208 i 3209.
2.
Dopuszcza się występowanie kadmu stanowiącego zanieczyszczenie w farbach z dużą zawartością cynku, jeżeli stężenie kadmu nie przekracza 0,1%.
3.
Produkty końcowe lub składniki produktów wytworzone z substancji i preparatów wymienionych w ust. 1, barwionych kadmem mogą zostać wprowadzone do obrotu, jeżeli zawartość kadmu (w przeliczeniu na kadm metaliczny) w tych produktach lub składnikach produktów nie przekracza 0,01% masowego.
4.
Przepis ust. 1 nie dotyczy produktów barwionych ze względu na wymagania bezpieczeństwa.
§ 12.
1.
Zakazuje się stosowania kadmu i jego związków do utrwalania następujących produktów końcowych wytworzonych z polimerów lub kopolimerów chlorku winylu:
1)
opakowań (toreb, zbiorników, butelek, wieczek) o kodach CN: 3923 29 10, 3920 41,3920 42;
2)
artykułów biurowych i szkolnych o kodzie CN: 3926 10;
3)
akcesoriów do mebli, karoserii pojazdów o kodzie CN: 3926 30;
4)
artykułów odzieżowych i galanterii odzieżowej, w tym rękawiczek o kodzie CN: 3926 20;
5)
wykładzin podłogowych i ściennych o kodzie CN: 3918 10;
6)
materiałów tekstylnych impregnowanych, powlekanych, pokrywanych lub laminowanych o kodzie CN: 5903 10;
7)
sztucznej skóry o kodzie CN: 4202;
8)
płyt gramofonowych o kodzie CN: 8524 10;
9)
rur i przewodów instalacyjnych i ich akcesoriów o kodzie CN: 3917 23;
10)
drzwi wahadłowych;
11)
pojazdów do transportu drogowego (wnętrza pojazdu, strony zewnętrznej podwozia);
12)
powłok blachy stalowej używanej w budownictwie lub w przemyśle;
13)
izolacji przewodów elektrycznych.
2.
Wymienione w ust. 1 produkty końcowe lub składniki produktów wytworzone z polimerów lub kopolimerów chlorku winylu utrwalanych substancjami zawierającymi kadm mogą zostać wprowadzone do obrotu, jeżeli zawartość kadmu (w przeliczeniu na kadm metaliczny) w tych produktach lub składniach produktów nie przekracza 0,01% masowego.
3.
Przepisy ust. 1 nie dotyczą produktów końcowych, w których ze względu na wymagania bezpieczeństwa zastosowano stabilizatory zawierające kadm.
§ 13.
1.
Zakazuje się stosowania kadmu i jego związków do powlekania następujących produktów lub składników tych produktów:
1)
urządzeń i maszyn stosowanych:
a)
w produkcji żywności o kodach CN: 8210, 8417 20, 8419 81, 8421 11, 8421 22, 8422, 8435, 8437, 8438, 8476 11,
b)
w rolnictwie o kodach CN: 8419 31, 8424 81, 8432, 8433, 8434, 8436,
c)
do schładzania i zamrażania o kodzie CN: 8418,
d)
w drukarstwie i introligatorstwie o kodach CN: 8440, 8442, 8443,
e)
do produkcji papieru i tektury o kodach CN: 8419 32, 8439, 8441,
f)
do produkcji tkanin i odzieży o kodach CN: 8444, 8445, 8447, 8448, 8449, 8451, 8452;
2)
urządzeń i maszyn stosowanych do produkcji:
a)
narzędzi i maszyn stosowanych w przemyśle o kodach CN: 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431,
b)
pojazdów drogowych i rolniczych wymienionych w dziale 87 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z dnia 7 września 1987 r.) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 281 z dnia 30 października 2003 r.),
c)
pojazdów szynowych wymienionych w dziale 86 rozporządzenia, o którym mowa w lit. b,
d)
statków wymienionych w dziale 89 rozporządzenia, o którym mowa w lit. b,
e)
artykułów gospodarstwa domowego o kodach CN: 7321, 8421 12, 8450, 8509, 8516,
f)
mebli o kodach CN: 8465, 8466, 9401, 9402, 9403, 9404,
g)
urządzeń sanitarnych o kodzie CN: 7324,
h)
urządzeń centralnego ogrzewania i urządzeń do klimatyzacji powietrza o kodach CN: 7322, 8403, 8404, 8415.
2.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu powlekanych kadmem produktów lub składników produktów wymienionych w ust. 1.
3.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do:
1)
produktów i ich składników stosowanych w przemyśle lotniczym, morskim, jądrowym, w górnictwie oraz do pojazdów i urządzeń techniki kosmicznej, które podlegają szczególnym normom bezpieczeństwa;
2)
elementów i składników elementów, od których zależy bezpieczeństwo w pojazdach rolniczych i szynowych oraz na statkach;
3)
styków elektrycznych zainstalowanych w każdym urządzeniu.
§ 13a.
Przepisów § 11-13 nie stosuje się do produktów zawierających kadm, jeżeli w zakresie zakazów i ograniczeń stosowania lub wprowadzania do obrotu tych produktów przepisy odrębne stanowią inaczej.
§ 14.
1.
Zakazuje się produkcji i stosowania następujących substancji i ich soli: 2-naftyloaminy (CAS 91-59-8), benzydyny (CAS 92-87-5), bifenylo-4-aminy (CAS 92-67-1) oraz 4-nitrobifenylu (CAS 92-93-3).
2.
Zakazuje się produkcji, stosowania i wprowadzania do obrotu substancji i preparatów, w których substancje wymienione w ust. 1 występują jako składniki lub zanieczyszczenia w stężeniach przekraczających 0,1 % masowego.
3.
Substancje wymienione w ust. 1 lub zawierające je preparaty mogą być wytwarzane i stosowane jako półprodukty do produkcji innych substancji lub preparatów pod warunkiem, że:
1)
zostanie wyeliminowane narażenie pracowników na te substancje, w szczególności przez ich wytwarzanie i stosowanie jako półproduktów w zamkniętych instalacjach technologicznych, z których substancje te będą pobierane lub uwalniane jedynie w stopniu niezbędnym do zapewnienia monitorowania procesu lub utrzymania instalacji w ruchu;
2)
przed zastosowaniem lub produkcją substancji lub preparatu wymienionych w ust. 1 zostaną przedstawione właściwemu terenowo państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu następujące informacje:
a)
uzasadnienie produkcji lub stosowania,
b)
ilość substancji stosowanej lub produkowanej w ciągu roku,
c)
stosowane reakcje chemiczne i procesy technologiczne lub sposób stosowania,
d)
liczba pracowników, którzy mogą być narażeni na działanie substancji lub preparatów, o których mowa w ust. 1,
e)
środki bezpieczeństwa i działania organizacyjne przewidziane dla ochrony zdrowia pracowników.
4.
Do wytwarzania i stosowania substancji i preparatów, o których mowa w ust. 1 i 2, w badaniach naukowych stosuje się przepis ust. 3.
5.
Substancje i preparaty, o których mowa w ust. 1, oraz produkty lub preparaty zawierające te substancje jako składniki lub zanieczyszczenia mogą być wprowadzane do obrotu pod warunkiem, że są przeznaczone do użytku zawodowego i oznakowane etykietą zawierającą informację "Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego".
§ 15.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania produktów oraz preparatów zawierających dichloro(dichlorobenzylo)toluen — mieszanina izomerów (Ugilec 141) (CAS 76253-60-6).
§ 16.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania produktów oraz preparatów zawierających monometylodwuchlorodwufenylometan (Ugilec 121, Ugilec 21) lub monometylodwubromodwufenylometan (DBBT).
§ 17.
1.
Zakazuje się stosowania niklu (CAS 7440-0-20) i jego związków do wytwarzania lub pokrywania:
1)
produktów przeznaczonych do długotrwałego kontaktu ze skórą, w szczególności:
a)
kolczyków, naszyjników, bransoletek, łańcuszków i pierścionków,
b)
zegarków na rękę, bransolet i pasków do zegarków,
c)
guzików na nitach, nitów, zamków błyskawicznych i metalowych znaczków na odzieży
— jeżeli szybkość wydzielania się niklu z części wymienionych produktów wchodzących w długotrwały kontakt ze skórą przekracza 0,5 μg/cm2/tydzień;
2)
produktów wymienionych w pkt 1, mających pokrycie z materiału innego niż nikiel, jeżeli takie pokrycie nie gwarantuje, że szybkość wydzielania się niklu z części wymienionych produktów wchodzących w długotrwały kontakt ze skórą przez co najmniej dwa lata normalnego użytkowania nie przekracza 0,5 μg/cm2/tydzień.
1a.
Produkty, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wprowadzane do obrotu, jeżeli nie spełniają wymagań określonych w ust. 1.
2.
Nikiel i jego związki mogą występować w sztyftach wkładanych do przekłutego ucha i innych przekłutych części ciała ludzkiego, pod warunkiem że stopień uwalniania się niklu jest niższy niż 0,2 μg/cm2 na tydzień (limit migracji).
§ 18.
1.
Zakazuje się stosowania: węglanu ołowiu (II) (PbCO3) (CAS 598-63-0), bis (węglanu) diwodorotlenku ołowiu (II) (2PbCO3Pb(OH)2) (CAS 1319-46-6), siarczanu (VI) ołowiu (1:1) (PbSO4)(CAS 7446-14-2) oraz siarczanu (VI) ołowiu w postaci PbxSO4 (CAS 15739-80-7) jako farb lub składników preparatów przeznaczonych do stosowania jako farby.
2.
Dopuszcza się stosowanie farb zawierających substancje wymienione w ust. 1 do restaurowania i konserwacji dzieł sztuki oraz budynków zabytkowych lub ich wnętrz, o ile zastosowanie do tych celów farb niezawierających tych substancji nie jest możliwe.
§ 19.
Zakazuje się stosowania fosforanu tris(2,3-dwubromopropylu) (CAS 126-72-7), fosfinotlenku tris(azirynidylu) (CAS 5455-55-1) oraz polibromowanych dwufenyli (PBB) (CAS 59536-56-1) do wytwarzania i obróbki tkanin stosowanych do wyrobu artykułów tekstylnych mających kontakt z ciałem człowieka, w szczególności: odzieży oraz bielizny osobistej lub pościelowej.
§ 20.
1.
Zakazuje się stosowania ciekłych substancji i preparatów zaklasyfikowanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1-14 ustawy, jako niebezpieczne w przedmiotach dekoracyjnych produkowanych w celu oświetlania lub efektów kolorystycznych, w ozdobnych lampach lub popielniczkach.
2.
Substancje i preparaty, o których mowa w ust. 1, mogą być stosowane jako paliwo w lampach dekoracyjnych. Jeżeli jednak przypisano im zwrot R65 i występują one w obrocie w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 15 litrów, to nie mogą zawierać środków zapachowych lub barwiących.
3.
Substancje i preparaty, o których mowa w ust. 1, stosowane jako paliwo w lampach dekoracyjnych mogą być wprowadzane do obrotu pod warunkiem, że ich opakowania będą oznakowane etykietą zawierającą informację "Lampy napełnione tą cieczą należy chronić przed dziećmi".
§ 21.
1.
Zakazuje się stosowania ciekłych substancji i preparatów zaklasyfikowanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1-14 ustawy, jako niebezpieczne w przedmiotach wytwarzanych i używanych w grach lub przedmiotach, które mogą być wykorzystane w różnych pokazach, grach lub trikach.
2.
Zakazuje się stosowania proszku z kory mydłoki ( Quillaja saponaraia) i jego pochodnych zawierających saponiny, proszku z korzeni Helleborus viridis i Helleborus niger, proszku z korzeni Veratrum album i Veratrum nigrum, o-nitrobenzaldehydu (CAS 522-89-6), siarczku amonu (CAS 12135-76-1), wodorosiarczku amonu (CAS 12124-99-1), polisiarczku amonu (CAS 12259-92-6), bromooctanu metylu (CAS 96-32-2), bromooctanu etylu (CAS 105-36-2), bromooctanu propylu (CAS 35223-80-4) i bromooctanu butylu (CAS 5292-43-3) jako substancji stosowanej w pokazach lub grach albo używania ich jako składników w wyrobach o podobnym przeznaczeniu, w szczególności w proszkach do kichania lub w bombach cuchnących. Zakaz nie dotyczy bomb cuchnących zawierających nie więcej niż 1,5 ml wymienionych substancji ciekłych.
§ 22.
1.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu detalicznego produktów i nieodpłatnego przekazywania konsumentom substancji, które w wykazie zawartym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy zostały zaklasyfikowane jako:
1)
substancje rakotwórcze kategorii 1 lub 2 i oznakowane symbolem "T" oraz zwrotami R45 lub R49,
2)
substancje mutagenne kategorii 1 lub 2 i oznakowane zwrotem R46,
3)
substancje działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2 i oznakowane zwrotami R60 lub R61
— i wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także substancje i preparaty, które zawierają jako składniki lub zanieczyszczenia substancje wymienione w ust. 1, w stężeniach przekraczających wartości graniczne powodujące, że te substancje i preparaty spełniają kryteria klasyfikacji określone w wykazie zawartym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy albo w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, i są zaklasyfikowane jako:
1)
substancje rakotwórcze;
2)
substancje mutagenne;
3)
substancje działające szkodliwie na rozrodczość.
3.
Substancje wymienione w ust. 1 oraz substancje i preparaty, które zawierają je jako składniki lub zanieczyszczenia, mogą być wprowadzane do obrotu pod warunkiem, że ich opakowania będą oznakowane etykietą zawierającą informację "Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego".
4.
Przepisy ust. 1-3 nie dotyczą:
1)
paliw do pojazdów;
2)
olejów mineralnych przeznaczonych do stosowania jako paliwo w urządzeniach do spalania ruchomych lub stałych;
3)
paliw sprzedawanych w naczyniach zamkniętych, w butlach ciśnieniowych;
4)
farb artystycznych.
§ 23.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu produktów zawierających węglowodory chloropochodne o długości łańcucha C10-C13 oraz zawierających je preparatów w stężeniach większych niż 1% masowy, przeznaczonych do obróbki metali lub stosowanych przy odtłuszczaniu skór.
§ 24.
1.
Zakazuje się używania barwników azowych do barwienia produktów tekstylnych oraz skórzanych, które mogą mieć bezpośredni lub długotrwały kontakt ze skórą człowieka, w szczególności:
1)
ubrań, pościeli, ręczników, szczotek do włosów, czapek, pieluch i innych przyborów sanitarnych, śpiworów;
2)
obuwia, rękawiczek, pasków do zegarków ręcznych, toreb podręcznych, portfeli, aktówek, pokrowców na fotele, torebek noszonych na szyi;
3)
zabawek tekstylnych lub skórzanych oraz zabawek zawierających garderobę tekstylną lub skórzaną;
4)
przędzy i tkanin przeznaczonych dla użytkownika końcowego.
2.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy barwników azowych, w których jedna lub więcej grup azowych może ulec rozkładowi spowodowanemu reakcją redukcji, wskutek czego barwniki azowe mogą wydzielać jedną lub więcej amin aromatycznych wymienionych w wykazie 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, w zawartościach większych niż 30 μg/g w produktach końcowych wymienionych w ust. 1 lub w jego częściach, za pomocą metod badawczych określonych w wykazie 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
3.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu barwionych barwnikami azowymi artykułów tekstylnych i skórzanych wymienionych w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2.
4.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania do barwienia wyrobów tekstylnych i skórzanych barwników azowych wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w wykazie 2 i preparatów zawierających te barwniki w stężeniach większych niż 0,1% masowego.
§ 25.
1.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania pochodnych pentabromowych eteru difenylowego C12H5Br5O lub pochodnych oktabromowych eteru difenylowego C12H2Br8O jako substancji lub składników substancji i preparatów w stężeniach większych niż 0,1% masowego.
2.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu produktów, które w swoim składzie lub częściach o zmniejszonej palności zawierają pochodne pentabromowe eteru difenylowego C12H2Br5O lub pochodne oktabromowe eteru difenylowego C12H2Br8O w stężeniach większych niż 0,1% masowego.
§ 26.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania produktów zawierających nonylofenol C6H4(OH)C9H19 i oksyetylenowany nonylofenol (C2H4O)nC15H24O oraz zawierających je preparatów w stężeniach równych lub większych niż 0,1% masowego do:
1)
czyszczenia przemysłowego i sprzątania, z wyjątkiem kontrolowanych urządzeń zamkniętych do prania na sucho, gdzie płyn piorący krąży w obiegu zamkniętym i jest potem spalany, oraz urządzeń do prania z wyposażeniem specjalnym, gdzie ciecz piorąca jest zawracana lub spalana;
2)
czyszczenia w warunkach domowych;
3)
obróbki tekstyliów i skóry, z wyjątkiem procesów, w których nie powstają ścieki, oraz procesów, w których ścieki są wstępnie oczyszczane w celu całkowitego usunięcia frakcji organicznej przed oczyszczaniem biologicznym (odtłuszczanie skór owczych);
4)
środków emulgujących w produktach stosowanych do zabiegów higienicznych wymion krów;
5)
obróbki metali, z wyjątkiem zastosowania w kontrolowanych systemach zamkniętych, gdzie płyn myjący jest zawracany lub spalany;
6)
produkcji masy celulozowej i papieru;
7)
produktów kosmetycznych;
8)
innych produktów użytku (higieny) osobistej, z wyjątkiem spermicydów;
9)
składników środków ochrony roślin i produktów biobójczych.
§ 27.
1.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania cementu w opakowaniach jednostkowych (w workach), jeżeli cement w tych opakowaniach zawiera w postaci uwodnionej więcej niż 0,0002% rozpuszczalnego chromu (VI) w przeliczeniu na ogólną suchą masę.
2.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania preparatów zawierających cement, jeżeli zawierają w postaci uwodnionej więcej niż 0,0002% rozpuszczalnego chromu (VI) w przeliczeniu na ogólną suchą masę.
3.
Jeżeli zastosowano środki redukujące, bez naruszania innych przepisów dotyczących klasyfikacji, pakowania i znakowania substancji i preparatów niebezpiecznych, opakowanie cementu lub preparatu zawierającego cement powinno być oznakowane czytelnie i trwale informacją o dacie pakowania, jak również o warunkach i okresie przechowywania odpowiednim dla zachowania aktywności składników redukujących i zachowania zawartości rozpuszczalnego chromu (VI) mniejszej niż określona w ust. 1 i 2.
4.
Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania w przypadku wprowadzania do obrotu i stosowania pod kontrolą w procesach całkowicie zamkniętych i całkowicie zautomatyzowanych, w których cement i preparaty zawierające cement w formie uwodnionej mają wyłącznie kontakt z maszynami i nie ma możliwości kontaktu ze skórą pracowników obsługi.
§ 28.
1.
Zakazuje się stosowania do impregnacji drewna następujących substancji i preparatów, w których one występują jako składniki lub zanieczyszczenia: kreozotu (CAS 8001-58-9), oleju kreozotowego (CAS 61789-28-4), destylatów ze smoły węglowej — olejów naftalenowych (CAS 84650-04-4), oleju kreozotowego — frakcja acenaftenowa (CAS 90640-84-9), destylatów wyższych (smoły węglowej) (CAS 65996-91-0), oleju antracenowego (CAS 90640-80-5), smółek kwaśnych, węgla, surówki, (CAS 65996-85-2), kreozotu drzewnego (CAS 8021-39-4), niskotemperaturowej alkalicznej smoły węglowej (CAS 122384-78-5), jeżeli zawierają:
1)
benzo(a)piren w stężeniu większym niż 0,005% ich masy;
2)
fenole ekstrahowane wodą, w stężeniu przekraczającym 3% ich masy.
2.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu drewna impregnowanego substancjami lub preparatami, o których mowa w ust. 1.
3.
Substancje lub preparaty, o których mowa w ust. 1:
1)
mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie w opakowaniach o pojemności wynoszącej co najmniej 20 litrów;
2)
nie mogą być wprowadzane do obrotu detalicznego, a także nieodpłatnie przekazywane konsumentom.
4.
Opakowania substancji i preparatów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, powinny być oznakowane etykietą zawierającą informację "Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania w instalacjach przemysłowych".
5.
Drewno impregnowane wprowadzane po raz pierwszy do obrotu może być używane wyłącznie w zastosowaniach zawodowych lub przemysłowych, w szczególności jako podkłady torów kolejowych, linie przesyłowe energetyczne lub telekomunikacyjne, w ogrodzeniach, portach i torach wodnych. Drewno takie nie może być stosowane:
1)
wewnątrz budynków, niezależnie od ich przeznaczenia (mieszkalnych, wypoczynkowych, pomieszczeń pracy);
2)
do wyrobu pojemników służących do hodowli roślin ani do wyrobu lub naprawy opakowań, które mogą mieć kontakt z surowcami, półproduktami lub produktami przeznaczonymi do spożycia przez ludzi lub zwierzęta lub które mogą zanieczyścić inne materiały mające taki kontakt;
3)
na placach zabaw lub innych miejscach publicznych przeznaczonych do rozrywki oraz w innym celu, jeżeli istnieje ryzyko, że drewno takie będzie miało kontakt ze skórą człowieka.
6.
Drewno impregnowane substancjami lub preparatami, o których mowa w ust. 1, wprowadzane ponownie do obrotu, nie może być stosowane do celów wymienionych w ust. 5.
§ 29.
1.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu detalicznego lub jakiegokolwiek innego obrotu dostępnego dla konsumentów, a także nieodpłatnego przekazywania konsumentom produktów zawierających jako składniki lub zanieczyszczenia: chloroform (CAS 67-5-66-3), czterochlorek węgla (CAS 56-23-5), 1,1,2-trichloroetan (CAS 79-00-5), 1,1,2,2-tetrachloroetan (CAS 79-34-5), 1,1,1,2-tetrachloroetan (CAS 630-20-6), pentachloroetan (CAS 76-01-7), 1,1-dichloroetylen (CAS 75-35-4), 1,1,1-trichloroetan (CAS 71-55-6), jeżeli ich stężenia w tych substancjach lub preparatach wynoszą co najmniej 0,1% masowego.
2.
Substancje wymienione w ust. 1 oraz substancje i preparaty zawierające te substancje jako zanieczyszczenia lub składniki wstężeniach wynoszących co najmniej 0,1% masowego substancji lub preparatu mogą być wprowadzane do obrotu pod warunkiem, że są przeznaczone do użytku zawodowego i opakowania oznakowane są etykietą zawierającą informację "Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego".
§ 30.
Zakazuje się stosowania sześciochloroetanu (CAS 67-72-1) do wytwarzania lub przetwarzania metali nieżelaznych.
§ 30a.
1.
Zakazuje się stosowania jako substancji lub składników preparatów następujących ftalanów:
1)
ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) (nr CAS: 117-81-7, nr EINECS: 204-211-0), ftalanu dibutylu (DBP) (nr CAS: 84-74-2, nr EINECS: 201-557-4) oraz ftalanu benzylubutylu (BBP) (nr CAS: 85-68-7, nr EINECS: 201-622-7), w stężeniu większym niż 0,1% w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów, w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci;
2)
ftalanu di-izononylu (DINP) (nr CAS: 28553-12-0 i 68515-48-0, nr EINECS: 249-079-5 i 271-090-9), ftalanu di-izo-decylu (DIDP) (nr CAS: 26761-40-0 i 68515-49-1, nr EINECS: 247-977-1 i 271-091-4) oraz ftalanu di-n-oktylu (DNOP) (nr CAS: 117-84-0, nr EINECS: 204-214-7), w stężeniu większym niż 0,1% w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów, w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci, które mogą być przez nie brane do ust. 2. Zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci zawierające ftalany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w stężeniu przekraczającym limit tam określony nie mogą być wprowadzane do obrotu. § 30b. 1. Artykułami pielęgnacyjnymi dla dzieci, o których mowa w § 30a, są wszelkie produkty przeznaczone do ssania, ułatwiania snu, odpoczynku, higieny lub karmienia dzieci.
2.
Zakazy, o których mowa w § 30a ust. 1 pkt 1 i 2, dotyczą także ftalanów wymienionych w tych przepisach, którym przypisano inne niż podane w nich numery CAS i EINECS.
3.
Zabawki i artykuły pielęgnacyjne, o których mowa w ust. 2, wprowadzone do obrotu przed dniem 16 stycznia 2007 r., mogą znajdować się w obrocie do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 16 września 2007 r.
§ 30c.
1.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania do produkcji opon lub części opon olejów-zmiękczaczy, jeżeli zawierają:
1)
więcej niż 1 mg/kg benzo[a]pirenu (BaP) nr CAS 50-32-8 lub
2)
więcej niż 10 mg/kg sumy wszystkich wymienionych poniżej wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA4)):
a)
benzo[a]piren (BaP) (nr CAS 50-32-8),
b)
benzo[e]piren (BeP) (nr CAS 192-97-2),
c)
benzo[a]antracen (BaA) (nr CAS 56-55-3),
d)
chryzen (CHR) (nr CAS 218-01-9),
e)
benzo[b]fluoranten (BbF) (nr CAS 205-99-2),
f)
benzo[j]fluoranten (BjF) (nr CAS 205-82-3),
g)
benzo[k]fluoranten (BkF) (nr CAS 207-08-9),
h)
dibenzo[a,h]antracen (DBahA) (nr CAS 53-70-3).
2.
Wartości graniczne substancji, o których mowa w ust. 1, uważa się za zachowane, jeżeli zawartość ekstraktu wielopierścieniowych związków aromatycznych (WZA), oznaczonych według metody badań IP3465) (Oznaczanie policyklicznych związków aromatycznych w olejach bazowych i frakcjach ropy naftowej niezawierających asfaltenów — metoda współczynnika refrakcji ekstraktu dimetylosulfotlenkowego) Instytutu Ropy Naftowej działającego w ramach Globalnej sieci laboratoriów wykonujących badania produktów naftowych i paliw opracowanymi metodami IP6)) jest mniejsza niż 3% masowych, pod warunkiem że zgodność z wartościami granicznymi benzo[a]pirenu i wymienionych WWA, a także korelacja zmierzonych stężeń z ekstraktem WZA jest kontrolowana przez producenta lub importera co 6 miesięcy lub po każdej większej zmianie operacyjnej.
3.
Opony i bieżniki służące do bieżnikowania nie mogą być wprowadzane do obrotu, jeżeli zawierają oleje-zmiękczacze w ilości przekraczającej wartości graniczne określone w ust. 1.
4.
Wartości graniczne, o których mowa w ust. 3, uważa się za zachowane, jeżeli zawartość skondensowanych wielopierścieniowych związków aromatycznych w gumie oznaczonych według ISO 21461 (Guma — Oznaczanie aromatyczności olejów w zwulkanizowanych mieszankach kauczukowych)7) nie przekracza 0,35% tzw. wodorów obszaru zatokowego8).
5.
Przepisu ust. 3 nie stosuje się do opon bieżnikowanych, jeżeli ich bieżnik nie zawiera olejów-zmiękczaczy w ilości przekraczającej wartości graniczne określone w ust. 1.
§ 30d.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu oraz stosowania toluenu (nr CAS 108-88-3), jako substancji lub składnika preparatów w stężeniu równym lub większym niż 0,1% masy w:
1)
klejach,
2)
farbach znajdujących się w pojemnikach aerozolowych
— przeznaczonych do sprzedaży dla konsumentów.
§ 30e.
1.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu oraz stosowania jako substancji lub składnika preparatów 1,2,4-trichlorobenzenu (nr CAS 120-82-1) w stężeniu równym lub większym niż 0,1% masowych, bez względu na zastosowanie.
2.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zastosowania 1,2,4-trichlorobenzenu (nr CAS 120-82-1):
1)
jako produktu pośredniego syntezy lub
2)
jako rozpuszczalnika w zamkniętych procesach chemicznych w reakcjach chlorowania, lub
3)
do celów produkcji 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzenu (TATB).
§ 30f.
1.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu oraz stosowania jako substancji lub składnika preparatów sulfonianów perfluorooktanu (PFOS) C8F17SO2 (X=OH, sole metali (O-M+), halogenek, amid i inne pochodne, w tym polimery) w stężeniu równym lub większym niż 0,005 % masowych.
2.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu substancji, wymienionych w ust. 1, w półproduktach, artykułach lub ich częściach w stężeniu równym lub większym niż 0,1% masowych, obliczanym w stosunku do masy strukturalnie lub mikrostrukturalnie odrębnych części zawierających sulfoniany perfluorooktanu (PFOS) lub w wyrobach włókienniczych bądź innych materiałach powlekanych, jeżeli zawartość sulfonianów perfluorooktanu (PFOS) jest równa lub wyższa od 1 μg/m2 powlekanego materiału.
3.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie ma zastosowania do wyrobów oraz substancji i preparatów potrzebnych do wyprodukowania:
1)
powłok fotolitograficznych lub antyrefleksyjnych stosowanych w procesach fotolitograficznych;
2)
powłok fotograficznych stosowanych do filmów, papieru lub płyt drukowych;
3)
filtrów mgły olejowej stosowanych w niedekoracyjnym twardym chromowaniu (VI) galwanicznym oraz środków zwilżających wykorzystywanych w kontrolowanych systemach galwanizacji, gdzie ilość sulfonianów perfluorooktanu (PFOS) uwalnianych do środowiska jest ograniczona do minimum dzięki pełnemu stosowaniu najlepszych dostępnych technik zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.9));
4)
cieczy hydraulicznych na potrzeby lotnictwa.
§ 30g.
1.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu rtęci (CAS 7439-97-6) w:
1)
termometrach lekarskich — od dnia 3 kwietnia 2009 r.;
2)
barometrach przeznaczonych do sprzedaży dla konsumentów — od dnia 4 października 2009 r.;
3)
innych niż wymienione w pkt 1 i 2 urządzeniach pomiarowych przeznaczonych do sprzedaży dla konsumentów, w szczególności w manometrach, sfigmomanometrach, termometrach innych niż lekarskie — od dnia 3 kwietnia 2009 r.
2.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie dotyczy urządzeń pomiarowych, które w dniu 3 października 2007 r. były starsze niż pięćdziesiąt lat.
§ 31.
Zakazu, o którym mowa w § 15, nie stosuje się do:
1)
instalacji i maszyn zawierających w dniu wejścia w życie rozporządzenia substancje, o których mowa w § 15;
2)
wprowadzania do obrotu substancji i zawierających ją preparatów, o których mowa w § 15, stosowanych do konserwacji lub naprawy instalacji i maszyn, wymienionych w pkt 1.
§ 32.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ograniczeń, zakazów i warunków obrotu lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 86, poz. 799).
§ 33.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że:
1)
§ 25 wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2004 r.;
2)
§ 24 ust. 3 w stosunku do produktów tekstylnych wyprodukowanych z włókien poddanych recyklingowi, jeżeli aminy wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia w wykazie 1 zostały wyeliminowane poprzez usunięcie pozostałości wcześniejszych barwników z tych włókien i jeżeli usuwane aminy występowały w stężeniu poniżej 70 μg/g, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.;
3)
§ 26-27 wchodzą w życie z dniem 17 stycznia 2005 r.
Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner
1)
Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
2)
Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 76/769/EWG z dnia 27.07.1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 262 z dn. 27.09.1976 r.) zmienionej następującymi dyrektywami:
79/663/EWG z dn. 24.07.1979 r. (Dz. Urz. WE L 197 z dn. 3.08.1979 r.),
82/806/EWG z dn. 7.11.1982 r. (Dz. Urz. WE L 339 z dn. 1.12.1982 r.),
83/264/EWG z dn. 16.05.1983 r. (Dz. Urz. WE L 147 z dn. 6.06.1983 r.),
89/677/EWG z dn. 21.12.1989 r. (Dz. Urz. WE L 398 z dn. 30.12.1989 r.),
89/678/EWG z dn. 21.12.1989 r. (Dz. Urz. WE L 398 z dn. 30.12.1989 r.),
91/173/EWG z dn. 21.03.1991 r. (Dz. Urz. WE L 085 z dn. 5.04.1991 r.),
91/338/EWG z dn. 18.06.1991 r. (Dz. Urz. WE L 186 z dn. 12.07.1991 r.),
91/339/EWG z dn. 18.06.1991 r. (Dz. Urz. WE L 186 z dn. 12.07.1991 r.),
94/27/WE z dn. 30.06.1994 r. (Dz. Urz. WE L 188 z dn. 22.07.1994 r.),
94/48/WE z dn. 7.12.1994 r. (Dz. Urz. WE L 331 z dn. 21.12.1994 r.),
94/60/WE z dn. 20.12.1994 r. (Dz. Urz. WE L 365 z dn. 31.12.1994 r.),
96/55/WE z dn. 4.08.1996 r. (Dz. Urz. WE L 231 z dn. 12.09.1996 r.),
97/10/WE z dn. 26.02.1997 r. (Dz. Urz. WE L 068 z dn. 8.03.1997 r.),
97/16/WE z dn. 10.04.1997 r. (Dz. Urz. WE L 116 z dn. 6.05.1997 r.),
97/56/WE z dn. 20.10.1997 r. (Dz. Urz. WE L 333 z dn. 4.12.1997 r.),
97/64/WE z dn. 10.11.1997 r. (Dz. Urz. WE L 315 z dn. 19.11.1997 r.),
1999/43/WE z dn. 25.05.1999 r. (Dz. Urz. WE L 166 z dn. 1.07.1999 r.),
1999/51/WE z dn. 26.05.1999 r. (Dz. Urz. WE L 142 z dn. 5.06.1999 r.),
2001/41/WE z dn. 19.06.2001 r. (Dz. Urz. WE L 283 z dn. 27.10.2001 r.),
2001/90/WE z dn. 26.10.2001 r. (Dz. Urz. WE L 283 z dn. 27.10.2001 r.),
2001/91/WE z dn. 29.10.2001 r. (Dz. Urz. WE L 286 z dn. 30.10.2001 r.),
2002/45/WE z dn. 25.06.2002 r. (Dz. Urz. WE L 177 z dn. 6.07.2002 r.),
2002/62/WE z dn. 9.07.2002 r. (Dz. Urz. WE L 183 z dn. 12.07.2002 r.),
2003/2/WE z dn. 6.01.2003 r. (Dz. Urz. WE L 04 z dn. 9.01.2003 r.),
2003/3/WE z dn. 6.01.2003 r. (Dz. Urz. WE L 04 z dn. 9.01.2003 r.),
2003/11/WE z dn. 6.02.2003 r. (Dz. Urz. WE L 42 z dn. 12.02.2003 r.),
2003/53/WE z dn. 18.06.2003 r. (Dz. Urz. WE L 178 z dn. 17.07.2003 r.)
oraz dyrektywy 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 131 z dn. 5.05.1998 r.)"
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.
4)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).
5)
IP346; Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions — Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method Energy Institute (formerly Institute of Petroleum).
6)
Institute of Petroleum IP Test Methods. Global laboratory network providing IP testing methods for petroleum and fuel products.
7)
ISO 21461:2006; Rubber — Determination of the aromaticity of oil in vulcanized rubber compounds.
8)
Bay protons.
9)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493 i Nr 88, poz. 587.
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%