Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1097  -  tekst ujednolicony

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Na podstawie art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki i zakres przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz substancji pomagających w przetwarzaniu, zwanych dalej "towarami";
2)
szczegółowe wskazania dotyczące częstotliwości wykonywania badań laboratoryjnych i rodzaje badań laboratoryjnych towarów, o których mowa w pkt 1;
3)
wzory:
a)
wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej towarów,
b)
świadectwa jakości zdrowotnej towarów, o których mowa w pkt 1,
c)
świadectwa o przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
partii towaru — oznacza to określoną ilość środka spożywczego, dozwolonej substancji dodatkowej, substancji pomagającej w przetwarzaniu lub innego składnika żywności pochodzących z tego samego źródła, przechowywanych i przewożonych w tych samych warunkach, o tej samej dacie przydatności do spożycia lub tej samej serii oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, przedstawioną przez osobę odpowiedzialną za towar do granicznej kontroli sanitarnej;
2)
osobie odpowiedzialnej za towar — oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z przepisami prawa celnego odpowiada za towar, we wszystkich przypadkach przewidzianych w tych przepisach, a także przedstawiciela takich osób w rozumieniu przepisów prawa celnego;
3)
kraju przywozu — oznacza to kraj, z którego towar zgłoszony do granicznej kontroli sanitarnej jest przywożony.
§ 3.
Osoba odpowiedzialna za towar jest obowiązana zgłosić właściwemu państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu partię towaru przywożonego z państw niebędących członkami Unii Europejskiej do granicznej kontroli sanitarnej, nie później niż 48 godzin przed przywozem, a następnie poinformować ten organ o nadejściu towaru.
§ 4.
W przypadku tranzytu towarów, o których mowa w § 3, przeznaczonych do wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych albo do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, graniczna kontrola sanitarna może być ograniczona do kontroli dokumentów i oględzin partii towaru, jeżeli jakość zdrowotna towaru stwierdzona na tej podstawie nie budzi zastrzeżeń, a osoba odpowiedzialna za towar, wraz ze zgłoszeniem towaru, deklaruje, że towar spełnia wymagania w zakresie jakości zdrowotnej określone w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia i może być przeznaczony do wolnego obrotu na obszarze celnym Wspólnoty Europejskiej oraz spełnia wymagania, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
§ 5.
Graniczna kontrola sanitarna obejmuje w szczególności:
1)
kontrolę dokumentacji zgłoszonej partii towaru:
a)
określającej identyfikację i wielkość partii oraz pochodzenie towaru, a w szczególności nazwę i skład surowcowy, a także nazwę producenta i jego adres,
b)
przedstawionej w oryginale deklaracji, sporządzonej w języku polskim lub angielskim, potwierdzającej, że towar spełnia wymagania jakości zdrowotnej i jest przeznaczony do spożycia przez ludzi lub do stosowania do produkcji żywności, wystawionej przez producenta,
c)
zawierającej deklarację producenta dotyczącą:
zanieczyszczeń chemicznych,
zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz innych biologicznych,
poziomu pozostałości po napromienianiu żywności promieniowaniem jonizującym,
skażeń promieniotwórczych — w przypadku uzasadnionego podejrzenia,
d)
zawierającej deklarację producenta, popartą wynikami badań i informującą, czy dany środek spożywczy, dozwolona substancja dodatkowa lub inny składnik żywności pochodzą z genetycznej modyfikacji — w odniesieniu do żywności, która może być żywnością genetycznie zmodyfikowaną lub zawierającą składniki pochodzące z organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
2)
ustalenie, czy w czasie transportu nie wystąpiły okoliczności mające wpływ na jakość zdrowotną towaru przywożonego z zagranicy;
3)
dokonanie oględzin partii towaru, a w przypadku konieczności przeprowadzenia badań laboratoryjnych, pobranie próbek do badań laboratoryjnych;
4)
przeprowadzenie badań laboratoryjnych;
5)
ustalenie, czy materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością spełniają wymagania określone w przepisach o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
§ 6.
Oględziny partii towaru obejmują ocenę:
1)
stanu opakowań jednostkowych i transportowych (rodzaj, odkształcenia, uszkodzenia, szczelność, czystość) towaru;
2)
oznakowania partii kodami i innymi znakami identyfikacyjnymi na opakowaniach;
3)
organoleptyczną;
4)
w kierunku zanieczyszczeń biologicznych i innych zanieczyszczeń.
§ 7.
1.
Badania laboratoryjne partii towaru obejmują badania mikrobiologiczne, biologiczne, fizykochemiczne.
2.
Badania, określone w ust. 1, przeprowadza się każdorazowo w przypadku powzięcia, w wyniku dokonanych oględzin, uzasadnionego podejrzenia co do jakości zdrowotnej badanego towaru lub jeżeli jest to uzasadnione ze względu na ryzyko dla bezpieczeństwa żywności.
§ 8.
Badania laboratoryjne, o których mowa w § 7 ust. 1, w zależności od rodzaju towaru, jego pochodzenia i przeznaczenia, przeprowadza się w kierunku:
1)
zanieczyszczeń mikrobiologicznych (drobnoustrojami chorobotwórczymi i pozostałymi);
2)
zanieczyszczeń chemicznych (zawartość metali szkodliwych dla zdrowia, substancji dodatkowych, pestycydów, mykotoksyn, azotanów i azotynów);
3)
jakości organoleptycznej;
4)
zanieczyszczeń biologicznych (w tym szkodników i ich pozostałości) i innych zanieczyszczeń (mineralne, organiczne, ferromagnetyczne, ciała obce);
5)
poziomu skażeń promieniotwórczych;
6)
poziomu pozostałości po napromienianiu żywności promieniowaniem jonizującym;
7)
obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz identyfikacji modyfikacji genetycznej;
8)
składu środka spożywczego, a w szczególności zgodności z deklaracją producenta;
9)
innych parametrów jakości zdrowotnej;
10)
migracji globalnej i migracji specyficznej określonych w przepisach o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
§ 9.
1.
Wzór wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej i świadectwa jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy lub wywożonych za granicę środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności albo materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Wzór wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej i świadectwa przydatności do produkcji przywożonych z zagranicy lub wywożonych za granicę substancji pomagających w przetwarzaniu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Wniosek i świadectwa, o których mowa w ust. 1 i 2, są sporządzane w trzech egzemplarzach, z których oryginał i jedną kopię otrzymuje wnioskodawca, a druga kopia pozostaje u przeprowadzającego graniczną kontrolę sanitarną państwowego inspektora sanitarnego.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.3)
Minister Zdrowia: L. Sikorski
1)
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208
poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288 i Nr 96, poz. 959.
3)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie granicznej kontroli sanitarnej żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności (Dz. U. z 2003 r. Nr 27, poz. 234), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz. 1097)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%