Dz.U. 2002 nr 78 poz. 712  -  tekst obwieszczony

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 4 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Na podstawie art. 267 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości o:
1)
zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach zlokalizowanych na obszarze właściwości miejscowej komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
2)
zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji ustalającej grupy zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jej skutki,
3)
zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach,
4)
przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach,
5)
instrukcjach o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii.
§ 2.
Szczegółowy zakres zagadnień, które powinny zostać przekazane w informacji, o której mowa w § 1 pkt 1, oraz formę jej prezentacji ustala się w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Szczegółowy zakres zagadnień, które powinny zostać przekazane w informacji, o której mowa w § 1 pkt 2, oraz formę jej prezentacji ustala się w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.
Szczegółowy zakres zagadnień, które powinny zostać przekazane w informacji, o której mowa w § 1 pkt 3, oraz formę jej prezentacji ustala się w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 5.
Szczegółowy zakres zagadnień, które powinny zostać przekazane w informacji, o której mowa w § 1 pkt 4, oraz formę jej prezentacji ustala się w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 6.
Instrukcje o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej, o których mowa w § 1 pkt 5, powinny zawierać w szczególności informacje dotyczące:
1)
rodzajów zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładach o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku,
2)
sposobów powiadamiania i alarmowania mieszkańców, właściwych dla każdego rodzaju zagrożenia, o którym mowa w pkt 1,
3)
sposobów zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożeń, o których mowa w pkt 1,
4)
wykazu telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych,
5)
innych informacji ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Środowiska: S. Żelichowski
Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. (poz. 712)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%