Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1067  -  tekst ujednolicony

USTAWA
z dnia 6 lipca 2001 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"
Art. 1.
1.
Ustanawia się wieloletni "Program dla Odry - 2006", zwany dalej "Programem", obejmujący swym zakresem modernizację Odrzańskiego Systemu Wodnego.
2.
Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499 i Nr 88, poz. 961) i jest realizowany w latach 2002-2016.
Art. 2.
W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące:
1)
zbudowania systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
2)
ochrony środowiska przyrodniczego i czystości wód,
3)
usunięcia szkód powodziowych,
4)
prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego oraz renaturyzacji ekosystemów,
5)
zwiększenia lesistości,
6)
utrzymania i rozwoju żeglugi śródlądowej,
7)
energetycznego wykorzystania rzek.
Art. 3.
Program jest realizowany przez Radę Ministrów.
Art. 4.
(skreślony).
Art. 5.
1.
Tworzy się Komitet Sterujący "Programu dla Odry - 2006", zwany dalej "Komitetem", jako organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów.
2.
W skład Komitetu wchodzą:
1)
przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów jako Przewodniczący,
2)
po jednym przedstawicielu ministrów właściwych do spraw: gospodarki wodnej, finansów publicznych, administracji publicznej, członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, gospodarki, transportu, gospodarki morskiej i środowiska,
3)
(uchylony),
4)
po jednym przedstawicielu wojewodów i zarządów województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego,
5)
trzej przedstawiciele nauki reprezentujący dziedziny ekologii, gospodarki wodnej i ochrony wód,
6)
trzej przedstawiciele organizacji ekologicznych wybrani spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje.
3.
Pracami Komitetu kieruje Prezydium, w skład którego wchodzi Przewodniczący oraz dwóch członków Komitetu powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów.
4.
Do zadań Komitetu należy:
1)
ustalanie kierunków realizacji zadań,
2)
inicjowanie działalności związanej z realizacją zadań Programu,
3)
ocenianie stanu prac oraz wyznaczanie kierunków ich realizacji,
4)
opiniowanie i inicjowanie aktów prawnych związanych z realizacją zadań Programu,
5)
prowadzenie konsultacji społecznych przy realizacji Programu oraz poszczególnych inwestycji przewidzianych w Programie.
5.
Komitet działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów.
Art. 6.
Łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie mogą przekroczyć kwoty 9 048 960 386 zł, w tym 5 561 591 582 zł z budżetu państwa, ustalonej w cenach zadań z roku 2001 i przeliczanej na ceny z roku realizacji zadań.
Art. 7.
Planowane nakłady w poszczególnych latach na realizację zadań, o których mowa w art. 2, oraz planowaną strukturę środków finansowych w realizacji zadań inwestycyjnych określają odpowiednio załączniki nr 1-4.
Art. 8.
Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, nie później niż do dnia 30 czerwca, roczną informację o realizacji zadań wynikających z Programu.
Art. 9.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%