Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176  -  tekst ujednolicony

Załącznik nr 1
Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych
Po­zy­cjaStawka
%
Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj)Nazwa środków trwałychPowiązanie z KRŚT
12345
011,5

2,5

4,5

10
11
122
10


110

121
102

104103

109

010
Budynki mieszkalne
Lokale mieszkalne
Budynki niemieszkalne


Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo - wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej
Lokale niemieszkalne
Podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)
Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne ( z wyłączeniem budynków ma­gazynowych i naziemnych)


Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3
- trwale związane z gruntem
Domki kempingowe, budynki zastępcze
- trwale związane z gruntem
Plantacje wikliny
15, 16

10,11,12
13,14,15
17,18,19
154
159

227
293
200
202
203
205
209
220
221
222
125

169
198
001
022,5


4,5

10

14
20
22421

290

291
225
226
2

211
221
202
200
Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli


Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych
Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłą­czeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych
Wieże przeciwpożarowe
Melioracje podstawowe
Melioracje szczegółowe
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wy­łączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych
Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych
Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów
Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne
Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty
250
251
253
254
255
259
293
297
256

28

291
01
01
2

651
680
507
510
037
14
3
323
324
325
326
343

344
349
Kotły i maszyny energetyczne
Silniki spalinowe na paliwo lekkie
Silniki spalinowe na paliwo ciężkie
Silniki spalinowe na paliwo gazowe
Silniki powietrzne
Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie
Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie
Reaktory jądrowe
3
323
324
325
326
343

344
349
04710
14
18

2030
431

450

451
454
475
477
4
41
44
46
47

449

465
469
474
479
481

482

484


490

492

493
434

465

491
431 - 0 filtry (prasy) błotniarki
431 - 4 cedzidła mechaniczne
Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450 - 50 piece do przerobu surowca wielokomorowe)
Piece do przetwarzania paliw ( z wyjątkiem 451 - 0 piece kok­sownicze)
Piece do wypalania tunelowe
Aparaty bębnowe
Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
Obrabiarki do metali
Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów
Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0)
Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0do 4 i 6-8 oraz 479-0)
Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych
Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody
469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu
Kolumny nitracyjne i denitracyjne
479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu
Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym
Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym
484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego
Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia,
484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe
Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi
Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych no­śników danych oraz maszyny analityczne
Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami
Z rodzaju 493 roboty przemysłowe
434-01 maszyny do zamykania słoi
Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek
Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego
Zespoły komputerowe
431

450

451
454
475
477
4
40,41
44
46
47

449

465
469
474
479
481

482

484


490

492

493
434

465

491
057


1014
1820

25
506
507

548

583

512
513
514

520

523
525
52956
582


50
517
52
53
54

55

561
568

57
59
505
51

58
506
510
511
518

535
579
580
581
582
501

511
524
571


581
506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza
507-2 i 507-3 krystalizatory
507-4 komory potne
548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego
583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla
583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego
Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych
Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla
514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni
514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe
514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni
Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy
514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze
Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego:
520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe
520-2 cyrkulaki
520-3 szlifierki
520-4 tokarki i wiertarki do kamienia
520-5 kombajny do robót przygotowawczych
Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego
525-31 autoklawy
Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych:
529-81 do produkcji elementów z lastryko
529-82 do produkcji sztucznego kamienia
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych
Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego
Maszyny i urządzenia torfiarskie
Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych
Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych
Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne
Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej
561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wy­jątkiem 568-40 do 48)
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych
Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej
505-1 piece prażalnicze fluidezyjne
Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne
Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
506-3 odgazowywacze
Maszyny i urządzenia wiertnicze
Obudowy zmechanizowane
Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do:
518-01 pomiarów magnetycznych
518-02 pomiarów geologicznych
518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych
518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowe­go, perforacji otworów wiertniczych
Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjal­nych wytopów metali
Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emul­syjnych
Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników
579-000 dystrybutory
579-003 młynki młotkowe
579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne
579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwie­rzęcych
Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych
Maszyny do robót budowlanych
582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg
501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji
501-1 porcelanowe młyny kulowe
Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych
Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu
571-8 autoklawy do hydrolizy
571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane
581-2 wibratory
581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku
506
507

548

583

512
513
514

520

523
525
52956
582


50
517
52
53
54

55

561
568

57
59
505
51

58
506
510
511
518

535
579
580
581
582
501

511
524
571


581
064,5
10
1820
25
600
601

623
641

648
657
660
6
61

641662
681
629
669

633
634
662
644

664
644
Zbiorniki naziemne ceglane
Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)
623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN
Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębie­niu szybów)
Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe
Akumulatory hydrauliczne
Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane
Urządzenia techniczne
Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna
Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z ro­dzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych)
662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm
Kontenery
Telefony komórkowe
Kasy fiskalne i rejestrujące ( z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 - zespoły komputerowe)
Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych
Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych
662-5 ekrany kinowe
644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla
Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicz­nych
644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie
600
601

623
641

648
657
660
6
610
do 615
641662
681
629
669

633
634
662
644

664
644
077
141820
70
71
72
73
77
700
710

770
773
780
781
743
745

746
747
748

76

745
783
788
79
740
741
742
744
782
Kolejowy tabor szynowy naziemny
Kolejowy tabor szynowy podziemny
Tramwajowy tabor szynowy
Pozostały tabor szynowy naziemny
Tabor pływający
700-7 drezyny i przyczepy do drezyn
710-01 lokomotywy akumulatorowe

710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne i typu „Karlik"

710-10 do 14 wozy kopalniane

770-13 kontenerowce
773-1010 wodoloty
Samoloty
Śmigłowce
Samochody specjalne
Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym
Ciągniki
Naczepy
Przyczepy

Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)
Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym
Balony
Inne środki transportu lotniczego
Środki transportu pozostałe
Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe
Samochody osobowe
Samochody ciężarowe
Autobusy i autokary
Szybowce
70
71
72
73
77
700-7
710
do 03
710-02
i 710-03
710-10
do 14
770-13
773-1010
780
781
743
745

746
747
748
750
751
752
753
754
76

745
783
788

740
741
742
744
782
081014

20
25
805

806

803

8
801

802
804
Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne
Kioski, budki, baraki, domki kempingowe
- nie związane trwale z gruntem
803-0 do 1 maszyny biurowe
803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażeni
801-0 elektroniczna aparatura kontrolno - pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych
802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii
Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe
805

806

803

8
801

802
804
Objaśnienia:
1.
Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.
2.
Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.
3.
Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.
4.
Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji środków trwałych (KŚT), poddane szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.
KURSY WALUT 2019-01-21 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7751 +0.15%
AUD 2.7011 -0.25%
CAD 2.8409 -0.02%
EUR 4.2928 -0.08%
CHF 3.7844 -0.19%
GBP 4.8457 -0.65%
KURSY METALI 2019-01-21 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5951.50 -1.17%
Alu. 1842.50 -0.46%
Sn 20790.00 -0.53%
Zn 2569.00 -0.31%
Ni 11670.00 +0.52%
Pb 2003.00 +1.57%