Otwórz cały dokument (nowe okno)Otwórz cały dokument - wersja do drukuPobierz cały dokument w formacie pdf
Tekst aktu
Metryka

Dz.U. 1999 nr 25 poz. 226  -  tekst obwieszczony

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 10 marca 1999 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa.
Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa w rzeźniach, przetwórniach mięsa i masarniach, zwanych dalej "zakładami".
§ 2.
1.
Pracownicy z uszkodzonym naskórkiem rąk nie powinni być dopuszczeni do pracy wymagającej bezpośredniej styczności z przetwarzanym surowcem, półproduktem i produktem.
2.
Niedopuszczalne jest:
1)
wykonywanie czynności pracy z długimi, polakierowanymi lub naklejonymi paznokciami u rąk,
2)
noszenie biżuterii i ręcznych zegarków podczas pracy.
§ 3.
1.
Punkty czerpania wody do mycia należy wyposażyć w urządzenia do mieszania wody zimnej i gorącej z zaworami zwrotnymi lub w dopływ ciepłej wody.
2.
Węże stosowane do mycia powinny być zakończone końcówkami samozamykającymi i zawieszone na specjalnych zwijaczach w taki sposób, aby ich końcówki znajdowały się nie niżej niż 0,6 m od posadzki.
3.
W pomieszczeniach produkcyjnych i umywalniach zawory wodne zainstalowane przy umywalkach powinny być przystosowane do otwierania bez użycia rąk.
§ 4.
Na ścianach oraz ościeżnicach w pomieszczeniach produkcyjnych, komorach wędzarniczych, chłodniach i magazynach zakładów, w których używane są wózki służące do transportu wewnętrznego, powinny być zainstalowane urządzenia odbojowe lub cokoły spełniające ich funkcję.
§ 5.
Wózki służące do transportu wewnętrznego oraz pozostały sprzęt jezdny używany w pomieszczeniach produkcyjnych, komorach wędzarniczych, chłodniach i magazynach zakładów powinny być wyposażone w koła wykonane z materiału nie powodującego brudzenia posadzki oraz odpornego na działanie środków stosowanych do mycia i dezynfekcji.
§ 6.
1.
Rurociągi, z zastrzeżeniem ust. 2, powinny być:
1)
oznakowane zgodnie z Polskimi Normami,
2)
usytuowane na wysokości co najmniej 2,50 m od podłoża stanowiska pracy lub drogi komunikacyjnej; jeżeli warunki techniczne nie pozwalają na usytuowanie rurociągów na wysokości 2,50 m, dopuszcza się ich instalowanie na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m pod warunkiem ich widocznego oznakowania.
2.
Rurociągi przewodzące gorące lub żrące czynniki technologiczne, prowadzone nad stanowiskami pracy lub drogami komunikacyjnymi, powinny mieć zainstalowane miejscowe rynny odpływowe i izolację termiczną.
§ 7.
1.
Konfiskator odpadów produkcyjnych służący do transportu i magazynowania tych odpadów oraz jego wyposażenie powinny być zlokalizowane w wydzielonym miejscu zakładu.
2.
Konfiskator odpadów produkcyjnych, miejsce składowania obornika i zbiorniki gnojowicy powinny być opróżniane, myte i dezynfekowane nie rzadziej niż co trzy doby.
§ 8.
Do poganiania zwierząt na terenie zakładu należy stosować narzędzia wykonane z elastycznej gumy lub tworzywa, nie powodujące uszkodzeń skóry. W razie konieczności dopuszcza się stosowanie poganiaczy elektrycznych.
§ 9.
W magazynie żywca bydło i konie przeznaczone do uboju powinny być umieszczone w kojcach lub przywiązane do uwiązów.
§ 10.
1.
Zwierzęta stwarzające swoim zachowaniem zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt powinny być doprowadzane do uboju w pierwszej kolejności.
2.
W pomieszczeniu przeznaczonym do przedubojowego oszałamiania zwierząt, konie i bydło powinny być przywiązane do uwiązów lub umieszczone w komorach ubojowych.
§ 11.
1.
Pracownik zatrudniony na stanowisku przedubojowego oszałamiania zwierząt powinien posługiwać się kleszczami elektrodowymi zasilanymi z transformatora separacyjnego prądem o napięciu nie przekraczającym 400 V przy częstotliwości sieciowej 50 Hz, których uchwyty powinny spełniać warunki określające rezystancję izolacji i wytrzymałość elektryczną dla tego rodzaju urządzeń.
2.
Układ sterowania z chwilą odjęcia elektrod kleszczy, o których mowa w ust. 1, od ciała zwierzęcia powinien spowodować samoczynnie spadek napięcia pomiędzy elektrodami poniżej 25 V.
§ 12.
W czasie przerw w pracy lub po jej zakończeniu urządzenia stosowane do przedubojowego oszołamiania zwierząt powinny być wyłączone i zabezpieczone przed dostępem osób nie upoważnionych.
§ 13.
1.
Stanowiska pracy przy obsłudze oparzelnika powinny znajdować się w odległości uniemożliwiającej poparzenie pracowników.
2.
Górna krawędź oparzelnika powinna znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 1,10 m od poziomu podłogi stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 1.
§ 14.
Stanowiska pracy przy ręcznym:
1)
doczyszczaniu tusz wieprzowych powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od szczeciniarki,
2)
opalaniu tusz wieprzowych powinny znajdować się w odległości uniemożliwiającej poparzenie pracowników,
3)
zdejmowaniu skór z tusz bydła i koni powinny być wyposażone w stoły lub inne urządzenia przeznaczone do tego celu.
§ 15.
Podwieszone mechaniczne urządzenia do ręcznego przepoławiania tusz zwierząt rzeźnych (przecinarki) powinny być wyposażone w przeciwwagi oraz w osłony chroniące pracowników przed odpryskami kości i mięsa.
§ 16.
1.
Przy ręcznym posługiwaniu się ostrymi narzędziami powinny być stosowane środki ochrony indywidualnej dłoni, przedramienia, tułowia i części udowej kończyn dolnych.
2.
Ostre narzędzia, o których mowa w ust. 1, powinny być:
1)
w czasie przerw w pracy zabezpieczone przed dostępem do nich osób nie upoważnionych,
2)
po zakończeniu pracy umyte, zdezynfekowane i zabezpieczone przed dostępem do nich osób nie upoważnionych.
§ 17.
1.
Popychanie surowca w urządzeniu do rozdrabniania powinno odbywać się za pomocą specjalnego popychacza.
2.
Niedopuszczalne jest zgarnianie ręką surowca z tarczy przepustowej urządzenia, o którym mowa w ust. 1.
§ 18.
W czasie pracy urządzeń mieszalniczych pobieranie próbek masy mięsnej powinno odbywać się przy użyciu specjalnych łopatek.
§ 19.
1.
Komory wędzarnicze i parzelnicze powinny być szczelne w stopniu uniemożliwiającym przedostawanie się dymu lub pary wodnej do pomieszczeń.
2.
Niedopuszczalne jest otwieranie komór wędzarniczych bez uprzedniego ich przewietrzenia.
§ 20.
W czasie pracy urządzenia do porcjowania i pakowania wyrobów gotowych niedopuszczalne jest w szczególności:
1)
zbliżanie rąk do dozownika, podajnika lub szczęk zgrzewających,
2)
przekraczanie dopuszczalnego ciśnienia sprężonego powietrza,
3)
blokowanie wyłączników krańcowych w układzie sterowania,
4)
wyłączanie czujników blokujących napęd,
5)
odchylanie lub zdejmowanie osłon z urządzenia.
§ 21.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa (Dz. U. Nr 12, poz. 58).
§ 22.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: J. Janiszewski
KURSY WALUT 2018-12-11 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7763 +0.43%
AUD 2.7208 +0.23%
CAD 2.8154 -0.27%
EUR 4.2982 +0.17%
CHF 3.8266 +0.71%
GBP 4.7647 -0.43%
KURSY METALI 2018-12-10 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6112.00 -0.99%
Alu. 1951.00 -0.56%
Sn 18930.00 +0.00%
Zn 2678.00 -1.14%
Ni 10740.00 -0.69%
Pb 1975.50 +0.53%