Dz.U. 1992 nr 66 poz. 334  -  tekst ujednolicony

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 sierpnia 1992 r.
w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową.
Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1 Przepisy ogólne
§ 1.
1.
Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa, zwana dalej "WOP", o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "ustawą", wykonuje w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych zadania Państwowej Straży Pożarnej przewidziane w tej ustawie, a w szczególności:
1)
organizuje i prowadzi akcje ratownicze w czasie walki z pożarami oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń, w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
2)
udziela pomocy Państwowej Straży Pożarnej w prowadzeniu akcji ratowniczych, a także wykonuje pomocnicze czynności ratownicze w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń na rzecz innych służb ratowniczych, poza komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi,
3)
rozpoznaje zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
4)
szkoli kadry dla potrzeb WOP i ochrony przeciwpożarowej komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
5)
podejmuje działania organizacyjno-techniczne usprawniające system alarmowania i współdziałania WOP z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami i podmiotami ratowniczymi w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
6)
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.
2.
Realizując zadania, o których mowa w ust. 1, WOP wykonuje zwłaszcza czynności kontrolno-rozpoznawcze oraz organizuje i prowadzi akcje ratownicze.
§ 2.
W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu do wykonywania zadań przez WOP stosuje się odpowiednio przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, dotyczące Państwowej Straży Pożarnej, a także przepisy dotyczące krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
§ 3.
1.
WOP tworzą:
1)
Szef WOP i podległy mu Inspektorat WOP,
2)
szefowie delegatur WOP i podległe im delegatury WOP,
3)
wojskowe straże pożarne.
2.
Siedziby i właściwość terytorialną szefa WOP i podległych mu szefów delegatur WOP określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3.
Zadania i czynności WOP, o których mowa w § 1, w jednostkach organizacyjnych wymienionych w ust. 1 realizują:
1)
żołnierze pełniący czynną służbę wojskową, posiadający kwalifikacje pożarnicze,
2)
strażacy Państwowej Straży Pożarnej, wyznaczeni do pełnienia służby w WOP w trybie odrębnych przepisów,
3)
pracownicy posiadający kwalifikacje pożarnicze
wyznaczeni na stanowiska służbowe (zatrudnieni) w tych jednostkach.
4.
Na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych wymienionych w ust. 1 pkt 1—3 wyznacza się i zwalnia z tych stanowisk:
1)
żołnierzy zawodowych — na zasadach i w trybie określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
2)
strażaków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 — na zasadach i w trybie określonych w przepisach o służbie strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do pełnienia służby w WOP.
5.
W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji WOP, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest szef delegatury WOP na terenie swojego działania.
6.
W postępowaniu administracyjnym w sprawach, o których mowa w ust. 5, organami wyższego stopnia są:
1)
w stosunku do szefa delegatury WOP — Szef WOP,
2)
w stosunku do Szefa WOP — Minister Obrony Narodowej.
§ 4.
1.
Do zakresu działania Szefa WOP należy w szczególności:
1)
organizowanie systemu ratowniczo-gaśniczego w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych i kierowanie tym systemem,
2)
nadzorowanie rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz egzekwowanie ich usunięcia,
3)
określanie norm liczebności i wyposażenia wojskowych straży pożarnych,
4)
organizowanie kształcenia zawodowego dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
5)
inicjowanie przedsięwzięć oraz prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
6)
opracowywanie projektów aktów normatywnych w sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
7)
organizowanie współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa pomiędzy komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej oraz komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez innych ministrów,
8)
analizowanie stanu ochrony przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej meldunków i wniosków w tym zakresie,
9)
kierowanie działalnością Inspektoratu WOP oraz nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2,
10)
współdziałanie z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w sprawach dotyczących organizacji ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.
2.
Do zakresu działania szefów delegatur WOP należy w szczególności:
1)
organizowanie systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym przygotowywanie analiz zabezpieczenia operacyjnego oraz planów ratowniczych, w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
2)
dowodzenie akcjami ratowniczymi podczas pożarów i innych miejscowych zagrożeń, a także ustalanie przyczyn i okoliczności powstawania oraz rozprzestrzeniania się pożarów,
3)
prowadzenie rozpoznania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
4)
nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych zagrożeń,
5)
współpraca z dowódcami (komendantami) garnizonów i jednostek wojskowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej jednostek wojskowych,
6)
planowanie potrzeb materiałowo-technicznych, a także sprzętu ratowniczego dla wojskowych straży pożarnych,
7)
nadzorowanie szkolenia pożarniczego i ratowniczego oraz wyposażenia i gotowości operacyjnej wojskowych straży pożarnych, a także organizowanie współdziałania w tym zakresie z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i innymi służbami i podmiotami ratowniczymi,
8)
analizowanie stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie swojego działania oraz przedstawianie Szefowi WOP meldunków i wniosków w tym zakresie,
9)
kierowanie działalnością delegatury WOP oraz nadzorowanie działalności wojskowych straży pożarnych i inspektorów ochrony przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
10)
nadzorowanie ćwiczeń oraz analizowanie działań ratowniczych,
11)
współdziałanie z właściwymi miejscowo komendantami powiatowymi (miejskimi) i wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej w sprawach dotyczących aktualizowania analiz zagrożeń i analiz zabezpieczenia operacyjnego oraz planów ratowniczych, a także organizacji ćwiczeń i inspekcji gotowości operacyjnej.
3.
(uchylony).
§ 5.
1.
Wojskowe straże pożarne mogą być tworzone w jednostkach (instytucjach) wojskowych spośród żołnierzy, strażaków Państwowej Straży Pożarnej i pracowników tych jednostek (instytucji) na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.
Wojskowe straże pożarne podlegają dowódcom właściwych jednostek (instytucji) wojskowych, którzy je wyposażają w porozumieniu z właściwym terytorialnie szefem delegatury WOP, na zasadach określonych decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie tworzenia i wyposażania wojskowych straży pożarnych.
3.
W jednostkach (instytucjach) wojskowych do nadzoru nad ochroną przeciwpożarową może być wyznaczony spośród żołnierzy zawodowych lub pracowników, za dodatkowym wynagrodzeniem, nieetatowy inspektor ochrony przeciwpożarowej, który podlega i któremu szczegółowy zakres czynności określa dowódca jednostki (instytucji) wojskowej. W jednostce (instytucji) wojskowej, w której utworzono wojskową straż pożarną, inspektorem ochrony przeciwpożarowej może być wyznaczony komendant tej straży.
§ 6.
1.
Dowódcy jednostek (instytucji) wojskowych mogą tworzyć zakładowe straże pożarne i zakładowe służby ratownicze na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.
Zakładowe straże pożarne i zakładowe służby ratownicze, o których mowa w ust. 1, oraz zakładowe straże pożarne utworzone w przedsiębiorstwach państwowych, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351) nie wchodzą w skład WOP.
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%