Otwórz cały dokument (nowe okno)Otwórz cały dokument - wersja do drukuPobierz cały dokument w formacie pdf
Tekst aktu
Metryka

Dz.U. 1973 nr 11 poz. 78  -  tekst obwieszczony

Konwencja
z dnia 3 maja 1967 r.
o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzona w Monako dnia 3 maja 1967 r. (Dz.U. 1973 Nr 11, poz. 78)
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
podaje do powszechnej wiadomości:
W dniu 3 maja 1967 roku została sporządzona w Monako Konwencja o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej.
Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że wymieniona Konwencja jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.
Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dano w Warszawie, dnia 15 września 1972 roku.
Załącznik Tekst konwencji
KONWENCJA O MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ
Rządy Strony niniejszej Konwencji,
biorąc pod uwagę, że w czerwcu 1921 roku zostało utworzone Międzynarodowe Biuro Hydrograficzne w celu przyczynienia się, aby nawigacja na całym świecie stała się łatwiejsza i bezpieczniejsza przez udoskonalenie map morskich i dokumentów nautycznych;
pragnąc kontynuować na międzynarodowej bazie swoją współpracę w dziedzinie hydrografii;
uzgodniły, co następuje:
Artykuł I
Niniejszym tworzy się Międzynarodową Organizację Hydrograficzną, w dalszym ciągu zwaną Organizacją, której siedzibą jest Monako.
Artykuł II
Organizacja ma charakter konsultatywny i czysto techniczny. Celem Organizacji jest:
(a) koordynacja działalności narodowych służb hydrograficznych;
(b) możliwie największe ujednolicenie map morskich i dokumentów nautycznych;
(c) stosowanie niezawodnych i wydajnych sposobów wykonywania i wykorzystywania hydrograficznych prac pomiarowych;
(d) rozwój wiedzy w dziedzinie hydrografii oraz techniki używanej w oceanografii opisowej.
Artykuł III
Członkami Organizacji są Rządy Strony niniejszej Konwencji.
Artykuł IV
W skład Organizacji wchodzą:
-
Międzynarodowa Konferencja Hydrograficzna, w dalszym ciągu zwana Konferencją;
-
Międzynarodowe Biuro Hydrograficzne, w dalszym ciągu zwane Biurem, zarządzane przez Komitet Dyrekcyjny.
Artykuł V
Zadania Konferencji są następujące:
(a) wydawanie ogólnych dyrektyw o funkcjonowaniu i pracy Organizacji;
(b) przeprowadzanie wyborów członków Komitetu Dyrekcyjnego i jego przewodniczącego;
(c) sprawdzanie sprawozdań nadesłanych przez Biuro;
(d) podejmowanie decyzji w sprawie wszystkich propozycji o charakterze technicznym lub administracyjnym nadesłanych przez Rządy Członkowskie lub przez Biuro;
(e) zatwierdzanie budżetu większością dwóch trzecich głosów Rządów Członkowskich reprezentowanych na Konferencji;
(f) wprowadzanie zmian do Regulaminu ogólnego i Regulaminu finansowego większością dwóch trzecich głosów Rządów Członkowskich;
(g) przyjmowanie większością głosów przewidzianą w poprzednim ustępie innych szczególnych przepisów, które mogą się okazać potrzebne, szczególnie w sprawach statusu dyrektorów i personelu Biura.
Artykuł VI
1.
Konferencja składa się z przedstawicieli Rządów Członkowskich. Zbiera się ona co pięć lat na sesje zwyczajne. Na wniosek jednego z Rządów Członkowskich lub Biura może być zwołana nadzwyczajna sesja Konferencji, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez większość Rządów Członkowskich.
2.
Konferencję zwołuje Biuro, wysyłając zawiadomienie o tym co najmniej sześć miesięcy naprzód i dołączając do niego tymczasowy porządek dzienny Konferencji.
3.
Konferencja wybiera swego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
4.
Każdy Rząd Członkowski posiada jeden głos. Natomiast przy głosowaniu dotyczącym spraw przedstawionych w artykule V (b) każdy Rząd Członkowski posiada liczbę głosów określoną zgodnie ze skalą ustaloną w stosunku do tonażu floty danego państwa.
5.
Postanowienia Konferencji są podejmowane przez zwykłą większość głosów tych Rządów Członkowskich, które są reprezentowane na Konferencji, z wyjątkiem przypadków, dla których niniejsza Konwencja przewiduje inne postanowienia. Jeżeli głosy za lub przeciw są równomiernie rozdzielone, prawo podjęcia decyzji posiada przewodniczący Konferencji. W przypadku rezolucji, która ma być włączona do repertorium rezolucji technicznych, większość głosów za przyjęciem rezolucji powinna w każdym przypadku być nie mniejsza niż jedna trzecia wszystkich Rządów Członkowskich.
6.
Między sesjami Konferencji Biuro może konsultować się z Rządami Członkowskimi w drodze korespondencyjnej w sprawach dotyczących technicznej działalności Organizacji. Sposób głosowania powinien odpowiadać postanowieniom ustępu 5 niniejszego artykułu; większość głosów w tym przypadku oblicza się na podstawie całkowitej liczby członków Organizacji.
7.
Konferencja powołuje swoje Komisje, włączając w to Komisję Finansów wymienioną w artykule VII.
Artykuł VII
1.
Kontrola działalności finansowej Organizacji jest przeprowadzana przez Komisją Finansów, w której każdy Rząd Członkowski może być reprezentowany przez jednego delegata.
2.
Komisja zbiera się podczas sesji Konferencji. Może ona również zbierać się podczas sesji nadzwyczajnej.
Artykuł VIII
Dla spełnienia celów określonych w artykule II Biuro jest zobowiązane w szczególności do:
(a) zapewnienia pełnego i stałego kontaktu pomiędzy narodowymi służbami hydrograficznymi;
(b) studiowania wszystkich kwestii dotyczących hydrografii i spokrewnionych z nią dziedzin nauki i techniki oraz do gromadzenia potrzebnych materiałów dokumentacyjnych;
(c) rozwijania wymiany map morskich i dokumentów nautycznych pomiędzy służbami hydrograficznymi Rządów Członkowskich;
(d) rozsyłania i przyjmowania odpowiedniej dokumentacji;
(e) udzielania na wniosek państw porad i wskazówek, szczególnie tym państwom, których służby hydrograficzne są w trakcie tworzenia lub rozwijania;
(f) zachęcania do koordynacji badań hydrograficznych z odpowiednią działalnością oceanograficzną;
(g) rozszerzania i ułatwiania zastosowania wiedzy oceanograficznej w interesie nawigatorów;
(h) współpracy z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami naukowymi o pokrewnych zainteresowaniach.
Artykuł IX
Biuro składa się z Komitetu Dyrekcyjnego oraz personelu technicznego i administracyjnego, potrzebnego Organizacji.
Artykuł X
1.
Komitet Dyrekcyjny kieruje Biurem zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji i jej przepisów oraz zgodnie z dyrektywami wydanymi przez Konferencję.
2.
Komitet Dyrekcyjny składa się z trzech członków o różnym obywatelstwie, wybranych przez Konferencję, spośród których następnie jeden jest wybrany przewodniczącym Komitetu Dyrekcyjnego. Mandat Komitetu Dyrekcyjnego trwa 5 lat. Jeżeli w okresie między dwiema Konferencjami stanowisko dyrektora zostanie zwolnione, wówczas mogą odbyć się wybory w drodze korespondencyjnej na warunkach przewidzianych w Regulaminie ogólnym.
3.
Organizację reprezentuje przewodniczący Komitetu Dyrekcyjnego.
Artykuł XI
Działalność Organizacji jest określona w Regulaminie ogólnym i Regulaminie finansowym, które stanowią załącznik do niniejszej Konwencji, lecz nie są jej częścią integralną.
Artykuł XII
Oficjalnymi językami Organizacji są języki angielski i francuski.
Artykuł XIII
Organizacja posiada osobowość prawną. Na terytorium każdego ze swoich członków i pod warunkiem wyrażenia zgody przez zainteresowany Rząd Członkowski Organizacja korzysta z przywilejów i immunitetów niezbędnych do wykonywania jej czynności i realizacji jej celów.
Artykuł XIV
Wydatki potrzebne na działalność Organizacji są pokrywane przez:
(a) roczne zwyczajne składki Rządów Członkowskich, opłacane zgodnie ze skalą ustaloną w stosunku do wielkości tonażu ich flot;
(b) dotacje, zapisy, subwencje oraz inne środki finansowe po uzyskaniu na nie zgody Komisji Finansów.
Artykuł XV
Każdy Rząd Członkowski, który opóźnia się z płaceniem składek członkowskich, przez okres dwuletni zostaje pozbawiony wszystkich praw i korzyści przyznanych Rządom Członkowskim przez Konwencję i Regulaminy, do czasu uregulowania zaległych składek członkowskich.
Artykuł XVI
Budżet Organizacji jest przygotowywany przez Komitet Dyrekcyjny, badany przez Komitet Finansów i zatwierdzany przez Konferencję.
Artykuł XVII
Każdy spór dotyczący interpretacji lub stosowania niniejszej Konwencji, który nie zostanie uregulowany w drodze negocjacji lub za pośrednictwem Komitetu Dyrekcyjnego, powinien na życzenie jednej ze stron sporu być przedstawiony arbitrowi wyznaczonemu przez Prezesa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.
Artykuł XVIII
1.
Niniejsza Konwencja będzie otwarta do podpisu w Monako dnia 3 maja 1967 roku, a następnie w Poselstwie Księstwa Monako w Paryżu od dnia 1 czerwca 1967 roku do dnia 31 grudnia 1967 roku, przez wszystkie państwa, które w dniu 3 maja 1967 roku uczestniczyły w pracach Biura.
2.
Rządy wymienione w ustępie 1 niniejszego artykułu mogą stać się Stronami niniejszej Konwencji:
(a) przez podpisanie bez zastrzeżenia ratyfikacji lub przyjęcia lub
(b) przez podpisanie z zastrzeżeniem ratyfikacji lub przyjęcia i następnie złożenie swego dokumentu ratyfikacyjnego lub przyjęcia.
3.
Dokumenty ratyfikacyjne lub przyjęcia powinny być przekazane do Poselstwa Księstwa Monako w Paryżu w celu ich złożenia w archiwum Rządu Księstwa Monako.
4.
Rząd Księstwa Monako poinformuje rządy wymienione w ustępie 1 niniejszego artykułu oraz przewodniczącego Komitetu Dyrekcyjnego o każdym podpisie i o każdym złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego lub przyjęcia.
Artykuł XIX
1.
Niniejsza Konwencja wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia, w którym dwadzieścia osiem Rządów stanie się Stronami niniejszej Konwencji zgodnie z postanowieniami artykułu XVIII ustęp 2.
2.
Rząd Księstwa Monako poinformuje o tej dacie wszystkie Rządy Sygnatariuszy oraz przewodniczącego Komitetu Dyrekcyjnego.
Artykuł XX
Konwencja niniejsza po wejściu w życie będzie otwarta do przystąpienia do niej Rządu każdego państwa morskiego, które w tej sprawie złoży wniosek Rządowi Księstwa Monako, podając równocześnie wielkość tonażu swojej floty, i na którego przystąpienie zostanie wyrażona zgoda przez dwie trzecie Rządów Członkowskich. Rząd Księstwa Monako notyfikuje zainteresowanemu Rządowi o wyrażeniu zgody. Konwencja wchodzi w życie dla tego Rządu w dniu złożenia przezeń dokumentu przystąpienia Rządowi Księstwa Monako, który powinien o tym poinformować wszystkie Rządy Członkowskie oraz przewodniczącego Komitetu Dyrekcyjnego.
Artykuł XXI
1.
Każda Umawiająca się Strona może zaproponować poprawki do niniejszej Konwencji.
2.
Propozycje poprawek będą rozpatrzone przez Konferencję, która zadecyduje o ich przyjęciu większością dwóch trzecich głosów Rządów Członkowskich obecnych na Konferencji. Jeżeli proponowana poprawka tej Konwencji zostanie przyjęta przez Konferencję, przewodniczący Komitetu Dyrekcyjnego zwróci się do Rządu Księstwa Monako o przekazanie jej wszystkim Umawiającym się Stronom.
3.
Poprawka wchodzi w życie dla wszystkich Umawiających się Stron po upływie trzech miesięcy od chwili otrzymania przez Rząd Księstwa Monako notyfikacji o jej przyjęciu przez dwie trzecie Umawiających się Stron. Rząd Księstwa Monako poinformuje o tym Umawiające się Strony oraz przewodniczącego Komitetu Dyrekcyjnego, określając datę wejścia w życie tej poprawki.
Artykuł XXII
1.
Po upływie pięcioletniego okresu od wejścia w życie niniejszej Konwencji każda z Umawiających się Stron może ją wypowiedzieć, zawiadamiając o tym co najmniej rok naprzód, przez złożenie notyfikacji Rządowi Księstwa Monako. Wypowiedzenie nabierze mocy z dniem 1 stycznia, następującym po upływie okresu uprzedniego zawiadomienia i spowoduje utratę przez dany Rząd wszystkich praw i korzyści wynikających z członkostwa Organizacji.
2.
Rząd Księstwa Monako poinformuje Umawiające się Strony i przewodniczącego Komitetu Dyrekcyjnego o każdej otrzymanej notyfikacji o wypowiedzeniu Konwencji.
Artykuł XXIII
Niniejsza Konwencja po wejściu w życie zostanie zarejestrowana przez Rząd Księstwa Monako w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.
Na dowód czego niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni podpisali niniejszą Konwencję.
Sporządzono w Monako dnia 3 maja 1967 r. w jednym egzemplarzu w językach francuskim i angielskim, z których każdy jest jednakowo autentyczny; wymieniony egzemplarz zostanie złożony w archiwum Rządu Księstwa Monako, który prześle uwierzytelnione kopie tego egzemplarza wszystkim Rządom Sygnatariuszom i Rządom Państw przystępujących oraz przewodniczącemu Komitetu Dyrekcyjnego.
KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%