Dzienniki i monitory

DZIENNIK USTAW - ROK: 2007
NumerPozycje
247
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1842

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych

Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1841

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

240
Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1757

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej

233
Dz.U. 2007 nr 233 poz. 1716

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania

231
Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1700

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wraz z ustawą

228
Dz.U. 2007 nr 228 poz. 1685

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10

223
Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych wraz z ustawą

221
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1646

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych

Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1645

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

216
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1606

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

215
Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1588

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki

211
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1547

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik

209
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1518

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1517

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1516

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska

Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1514

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 października 2007 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na składowiskach podziemnych

208
Dz.U. 2007 nr 208 poz. 1509

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 października 2007 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem przetwarzania w ramach wojewódzkiej i centralnej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska oraz sposobie ich prowadzenia

197
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1430

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków

Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1429

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków

196
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1425

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1423

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

192
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1392

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem

189
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1357

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2007 r. w sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin

Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1354

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG)

187
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1340

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji

185
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1311

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych"

180
Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1285

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1284

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 21 września 2007 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

179
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1274

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów włókienniczych

163
Dz.U. 2007 nr 163 poz. 1156

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów na składowiska podziemne

162
Dz.U. 2007 nr 162 poz. 1153

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

159
Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1121

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu kwartalnego dotyczącego rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

158
Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1114

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania

155
Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1095

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wraz z ustawą

Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1088

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

147
Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

137
Dz.U. 2007 nr 137 poz. 967

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą

Dz.U. 2007 nr 137 poz. 966

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych

133
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 930

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

132
Dz.U. 2007 nr 132 poz. 919

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

131
Dz.U. 2007 nr 131 poz. 913

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych

Dz.U. 2007 nr 131 poz. 911

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła

Dz.U. 2007 nr 131 poz. 910

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych

125
Dz.U. 2007 nr 125 poz. 874

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym wraz z ustawą

124
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 863

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych

Dz.U. 2007 nr 124 poz. 859

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

121
Dz.U. 2007 nr 121 poz. 842

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

Dz.U. 2007 nr 121 poz. 841

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniowania żywności promieniowaniem jonizującym

Dz.U. 2007 nr 121 poz. 840

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi

Dz.U. 2007 nr 121 poz. 836

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki pasz oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania

120
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 830

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako środki spożywcze, wzoru powiadomienia oraz metod obliczania kosztów związanych z wydaniem opinii o tych produktach

Dz.U. 2007 nr 120 poz. 828

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku

Dz.U. 2007 nr 120 poz. 827

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

114
Dz.U. 2007 nr 114 poz. 788

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat

112
Dz.U. 2007 nr 112 poz. 774

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych

111
Dz.U. 2007 nr 111 poz. 765

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy

110
Dz.U. 2007 nr 110 poz. 757

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008-2013

109
Dz.U. 2007 nr 109 poz. 752

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

106
Dz.U. 2007 nr 106 poz. 730

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dz.U. 2007 nr 106 poz. 729

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu L(DWN)

102
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 703

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie oznakowania pasz

Dz.U. 2007 nr 102 poz. 702

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombach nakładanych na środki transportu, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

101
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 688

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego

Dz.U. 2007 nr 101 poz. 687

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

Dz.U. 2007 nr 101 poz. 686

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych

Dz.U. 2007 nr 101 poz. 683

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinna spełniać dokumentacja dołączona do wniosku o dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej materiału paszowego z grupy białka uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grup bakterii i drożdży

099
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 670

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze

098
Dz.U. 2007 nr 98 poz. 653

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań pasz oraz pasz leczniczych w ramach urzędowej kontroli

097
Dz.U. 2007 nr 97 poz. 645

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania dotyczące programu monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka

090
Dz.U. 2007 nr 90 poz. 607

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

089
Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

086
Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

080
Dz.U. 2007 nr 80 poz. 545

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego

079
Dz.U. 2007 nr 79 poz. 537

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska

078
Dz.U. 2007 nr 78 poz. 532

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych

075
Dz.U. 2007 r. Nr 75, poz. 493

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

071
Dz.U. 2007 nr 71 poz. 479

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych

070
Dz.U. 2007 nr 70 poz. 472

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

069
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 457

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

Dz.U. 2007 nr 69 poz. 456

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin

Dz.U. 2007 nr 69 poz. 455

Rozporządzenie Minister Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków

065
Dz.U. 2007 nr 65 poz. 437

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej wraz z ustawą

061
Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

059
Dz.U. 2007 nr 59 poz. 399

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)

058
Dz.U. 2007 nr 58 poz. 398

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego

Dz.U. 2007 nr 58 poz. 394

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ustalania krajowego numeru referencyjnego

051
Dz.U. 2007 nr 51 poz. 342

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia

044
Dz.U. 2007 nr 44 poz. 287

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

Dz.U. 2007 nr 44 poz. 286

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych

Dz.U. 2007 nr 44 poz. 281

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych

Dz.U. 2007 nr 44 poz. 279

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek gazu skroplonego (LPG)

043
Dz.U. 2007 nr 43 poz. 277

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji

042
Dz.U. 2007 nr 42 poz. 276

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe, wraz z ustawą

041
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 270

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu pracy Rady do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia

Dz.U. 2007 nr 41 poz. 262

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2007 nr 41 poz. 261

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej

039
Dz.U. 2007 nr 39 poz. 252

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych wraz z ustawą

Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wraz z ustawą

036
Dz.U. 2007 nr 36 poz. 233

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych wraz z ustawą

027
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 184

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie wymagań przy wprowadzaniu do obrotu przez dystrybutora pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu i produktów pośrednich

Dz.U. 2007 nr 27 poz. 183

Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu i produktami pośrednimi

Dz.U. 2007 nr 27 poz. 182

Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego

Dz.U. 2007 nr 27 poz. 181

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego

024
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 157

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie pasz leczniczych nieprzeznaczonych do obrotu

Dz.U. 2007 nr 24 poz. 155

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wzoru zlecenia na wprowadzenie do obrotu pasz leczniczych i produktów pośrednich

Dz.U. 2007 nr 24 poz. 154

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie metod analiz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego oraz metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej

Dz.U. 2007 nr 24 poz. 150

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek biopaliw ciekłych u rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek

Dz.U. 2007 nr 24 poz. 149

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych flotach oraz wytwarzanych przez rolników na własny użytek

021
Dz.U. 2007 nr 21 poz. 133

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku

Dz.U. 2007 nr 21 poz. 129

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

020
Dz.U. 2007 nr 20 poz. 122

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

Dz.U. 2007 nr 20 poz. 120

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych

Dz.U. 2007 nr 20 poz. 119

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

019
Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

018
Dz.U. 2007 nr 18 poz. 110

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu substancji zabronionych

Dz.U. 2007 nr 18 poz. 109

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

016
Dz.U. 2007 nr 16 poz. 94

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym wraz z ustawą

Dz.U. 2007 nr 16 poz. 92

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

011
Dz.U. 2007 nr 11 poz. 72

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów

008
Dz.U. 2007 nr 8 poz. 62

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu

005
Dz.U. 2007 nr 5 poz. 38

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej

Dz.U. 2007 nr 5 poz. 36

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

004
Dz.U. 2007 nr 4 poz. 30

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe

Dz.U. 2007 nr 4 poz. 29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów

002
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 24

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu

Dz.U. 2007 nr 2 poz. 22

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

Dz.U. 2007 nr 2 poz. 19

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

Dz.U. 2007 nr 2 poz. 18

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego

001
Dz.U. 2007 nr 1 poz. 8

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami

KURSY WALUT 2019-01-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7747 +0.05%
AUD 2.6963 +0.31%
CAD 2.8349 +0.16%
EUR 4.2867 +0.01%
CHF 3.7817 -0.06%
GBP 4.9019 +0.62%
KURSY METALI 2019-01-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5926.50 -0.42%
Alu. 1867.50 +1.36%
Sn 20890.00 +0.48%
Zn 2602.00 +1.28%
Ni 11615.00 -0.47%
Pb 2002.50 -0.02%