M.P. 2009 nr 57 poz. 780  -  tekst obwieszczony

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 18 sierpnia 2009 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010
Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) ogłasza się:
1)
górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2)
jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.
Minister Środowiska: M. Nowicki
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666 i Nr 130, poz. 1070.
Załączniki do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. (poz. 780)
Załącznik nr 1
Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010
Lp.Przedmiot opłatyGórna jednostkowa stawka opłaty
123
1Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza335,36 zł/kq
2Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi215,00 zł/kg
3Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi24,56 zł/dam3
4Umieszczenie odpadów na składowisku245,67 zł/Mg
5Pobór wody podziemnej3,64 zł/m3
6Pobór wody powierzchniowej śródlądowej1,89 zł/m3
7Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska3,64 zł/m2
8Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska23,51 zł
KURSY WALUT 2017-10-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.6061 +0.26%
AUD 2.8165 -0.15%
CAD 2.8537 -0.72%
EUR 4.2359 -0.22%
CHF 3.6564 -0.10%
GBP 4.7520 +0.63%
KURSY METALI 2017-10-23 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6959.00 -0.71%
Alu. 2133.50 -1.18%
Sn 19750.00 -0.88%
Zn 3176.00 -1.00%
Ni 11745.00 -2.53%
Pb 2472.00 -1.20%