M.P. 2009 nr 57 poz. 780  -  tekst obwieszczony

Załącznik nr 2
Jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010*
Tabela A
Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik
Lp.WskaźnikJednostkowa stawka opłaty w zł/kg
123
1Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)3,69
2Chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą dwuchromianową (ChZT-Cr)1,47
3Zawiesina ogólna0,45
4Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4)0,043
5Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4) dla obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku0,0123
Tabela B
Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi
Lp.SubstancjaJednostkowa stawka opłaty w zł/kg
123
1Fenole lotne39,30
2Heksachlorocykloheksan (HCH), tetrachlorometan (czterochlorek węgla - CCl4), pentachlorofenol (PCP), aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heksachlorobenzen (HCB), heksachlorobutadien (HCBD), trichlorometan (chloroform - CHCl3), 1,2-dichloroetan (EDC), trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (nadchloroetylen - PER), trichlorobenzen (TCB), rtęć, kadm, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, arsen, wanad i srebro107,49
Tabela C
Jednostkowe stawki opłat za wprowadzanie do wód lub do ziemi 1 dam3 (1 000 m3) wód chłodniczych
Lp.Wody chłodniczeJednostkowa stawka opłaty w zł/dam3
123
1Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +26°C, a nie przekracza +32°C0,58
2Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +32°C, a nie przekracza +35°C1,18
3Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +35°C3,65
Tabela D
Jednostkowe stawki opłat za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których są wprowadzane do wód lub ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej
Lp.Typ powierzchniJednostkowa stawka opłaty w zł/m2
123
1Powierzchnia terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych0,25
2Powierzchnia portów, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.1)), portów morskich i lotnisk0,060
3Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych0,049
4Powierzchnia parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych0,074
5Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1 300 osób/km20,036
Tabela E
Jednostkowa stawka opłaty za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych
Przedmiot opłatyJednostkowa stawka opłaty w zł
12
Każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu0,235
Tabela F
Jednostkowe stawki opłat za pobór 1 m3 wody podziemnej i 1 m3 wody powierzchniowej śródlądowej
Lp.Rodzaj pobranej wodyJednostkowa stawka opłaty w zł/m3
123
1Woda podziemna0,099
Woda podziemna wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe0,058
Woda podziemna wykorzystana na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania0,084
2Woda powierzchniowa śródlądowa0,049
Woda powierzchniowa śródlądowa wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe0,035
Tabela G
Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza
Lp.Rodzaje gazów lub pyłówJednostkowa stawka zł/kg
123
1Akrylonitryl (aerozol)37,63
2Aldehydy alifatyczne i ich pochodne1,10
3Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne1,10
4Alkohole alifatyczne i ich pochodne1,10
5Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne1,10
6Aminy i ich pochodne1,10
7Amoniak0,38
8Arsen329,06
9Azbest329,06
10Benzen7,52
11Benzo/a/piren329,06
12Bizmut15,68
13Cer117,53
14Chlorek winylu (w fazie gazowej)18,81
15Chlorowcopochodne węglowodorów:
CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217
164,54
16Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC52,10
17Chrom47,02
18Cyna4,94
19Cynk4,94
20Tetrachlorek węgla166,72
21Dwusiarczek węgla1,82
22Dwutlenek siarki0,46
23Dwutlenek węgla {stawka w zł/Mg)0,25
24Etery i ich pochodne1,10
25Halony: 1211, 1301, 2402164,54
26Halony1,10
27Heksafluorek siarki26,05
28Kadm164,54
29Ketony i ich pochodne1,10
30Kobalt47,02
31Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki1,10
32Kwasy organiczne, ich związki i pochodne1,10
33Mangan18,81
34Metan (stawka w zł/Mg)0,25
35Molibden11,07
36Nikiel329,06
37Oleje (mgła olejowa)1,10
38Ołów37,63
39Organiczne pochodne związków siarki1,10
40Perfluorowęglowodory26,05
41Pierwiastki metaliczne i ich związki1,10
42Pierwiastki niemetaliczne1,10
43Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg)74,29
44Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany329,06
45Polichlorowane bifenyle164,54
46Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych0,31
47Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)1,28
48Pyły nawozów sztucznych1,28
49Pyły polimerów0,50
50Pyły środków powierzchniowo czynnych1,28
51Pyły węgla brunatnego0,50
52Pyły węglowo-grafitowe, sadza1,28
53Pyły ze spalania paliw0,31
54Pyły pozostałe0,50
55Rtęć164,54
56Sole niemetali1,10
57Substancje organiczne5,51
58Tlenek węgla0,11
59Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)0,46
60Tlenki niemetali1,10
611,1,1-trójchloroetan164,54
62Węglowodory alifatyczne i ich pochodne0,11
63Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne1,25
64Wodorofluorowęglowodory26,05
65Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe1,10
66Związki heterocykliczne1,10
67Związki izocykliczne1,10
Tabela H
Jednostkowe stawki opłat za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych
Lp.Rodzaj operacji technicznejJednostkowa stawka w zł za gazy wprowadzane do powietrza przy przeładunku jednostki benzyny silnikowej
123
1Napełnianie zbiorników z dachem stałym5,14
2Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym0,31
3Napełnianie zbiorników podziemnych2,73
4Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw2,73
5Napełnianie cystern kolejowych2,10
6Napełnianie cystern samochodowych1,48
7Napełnianie zbiorników pojazdów3,04
Tabela I
Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane
Lp.Rodzaje kotłówNominalna moc cieplna kotła w MWJednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z jednostki spalonego paliwa
1234
IKotły opalane węglem kamiennym
1Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym≤315,36 zł/Mg
>3 i ≤514,37zł/Mg
2Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego≤523,80 zł/Mg
3Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym≤526,65 zł/Mg
4Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym≤520,24 zł/Mg
5Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego≤529,78 zł/Mg
IIKotły opalane koksem
1Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym≤520,43 zł/Mg
2Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym≤516,37 zł/Mg
3Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego≤523,50 zł/Mg
IIIKotły opalane drewnem≤53,92 zł/Mg
IVKotły opalane olejem
1Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%)≤58,13 zł/Mg
2Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1%)≤59,98 zł/Mg
3Olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%)≤515,82 zł/Mg
4Olej napędowy≤57,83 zł/Mg
VKotły opalane paliwem gazowym
1Gaz ziemny wysokometanowy≤1,41161,29 zł/106 m3
>1,4 i ≤51450,95 zł/106 m3
2Gaz ziemny zaazotowany≤1,4811,99 zł/106 m3
>1,4 i ≤51016,95 zł/106 m3
3Gaz płynny propan-butan≤51,57 zł/Mg
Tabela J
Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych
Lp.Rodzaj silnika spalinowegoJednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa
benzyny silnikowej
BS
gazu płynnego propan-
-butan
LPG
sprężonego gazu ziemnego CNG
(silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem)
sprężonego gazu ziemnego CNG
(silniki przebudowane)
oleju napędowego
ON
biodiesla
BD
12345678
1Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r.66,2342,4718,0714,75
2Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r.-31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 125,1436,6110,489,37
3Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r.-31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 216,8224,0610,489,37
4Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r.-31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 310,9615,589,8211,628,087,19
5Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 45,707,834,975,894,623,83
6Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 55,037,084,315,003,272,64
7Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.61,4440,7521,3818,13
8Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.-30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 132,4636,0813,1211,84
9Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r.-30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 219,3921,2913,1211,84
10Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 30.07.2001 r.-30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 312,5413,8110,9212,929,908,98
11Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 46,587,095,566,605,674,83
12Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 56,126,435,115,993,873,24
13Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.83,0443,1439,89
14Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.50,0645,29
15Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.-30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 113,2418,0813,64
16Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r.- 30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 210,7014,1310,59
17Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r.-30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 36,218,8210,357,40
18Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r.-30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 45,186,727,515,11
19Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 53,804,435,223,49
20Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r.44,8242,31
21Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r.-31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I35,6432,44
22Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestro­wanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r.-31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II24,2922,40
23Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 01.01.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA13,7612,37
24Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r.233,4139,1045,3042,00
25Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2000-2003 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I233,4139,1035,6432,45
26Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2004-2008 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II171,9339,1024,3122,40
27Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA13,7912,37
28Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do 2007 r.42,1839,08
29Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA15,7615,47
30Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do 2007 r.42,1639,00
31Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA19,0917,42
32Silniki w innych pojazdach samochodowych0 dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach66,2342,4718,0714,75
Tabela K
Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu
Lp.System chowu lub hodowli drobiuJednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza w ciągu roku przypadająca na sto stanowisk dla drobiu (zł/100 stanowisk i rok)
123
IStada reprodukcyjne
1System bezklatkowy, ściółkowykury nieśne13,76
kury mięsne21,22
2System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodówkury nieśne9,13
kury mięsne15,27
IIKury nieśne
1System klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchodyzbiornik nienapowietrzany10,31
zbiornik napowietrzany15,24
2System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów7,73
3System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów6,12
4System bezklatkowy, ściółkowy14,53
5System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów9,13
IIIBrojlery kurze
1System bezklatkowy, ściółkowy10,65
2System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów4,96
3System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów4,26
IVKurczęta (odchowanie)
1System bezklatkowy, ściółkowy13,12
2System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów6,84
3System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów5,24
VIndyki
System bezklatkowy, ściółkowy
33,18
VIPerlice
System bezklatkowy, ściółkowy
35,53
VIIGęsi, kaczki
System bezklatkowy, ściółkowy
17,11
* Odpad niebezpieczny w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 818.
KURSY WALUT 2018-06-25 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7087 +0.30%
AUD 2.7538 +0.26%
CAD 2.7914 +0.28%
EUR 4.3242 +0.22%
CHF 3.7567 +0.54%
GBP 4.9119 -0.18%
KURSY METALI 2018-06-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6811.00 +0.15%
Alu. 2166.00 -0.05%
Sn 20625.00 +0.12%
Zn 2993.00 -0.94%
Ni 15255.00 +1.84%
Pb 2389.00 +0.17%