M.P. 2006 nr 53 poz. 575   -  tekst obwieszczony

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 26 lipca 2006 r.
w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2007
Na podstawie art. 85 ust. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 934) ogłasza się w załączniku do obwieszczenia stawki opłat na rok 2007 za działalność polegającą na:
1)
poszukiwaniu złóż kopalin dla poszczególnych grup kopalin;
2)
rozpoznawaniu złóż kopalin oraz łącznie na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin dla poszczególnych grup kopalin;
3)
bezzbiornikowym magazynowaniu substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
4)
składowaniu odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.
Minister Środowiska: J. Szyszko
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 r. (poz. 575)
Stawki opłat na rok 2007
1.
Stawka opłaty za działalność polegającą na poszukiwaniu złóż kopalin dla poszczególnych grup kopalin za kilometr kwadratowy wynosi:
1)
kopaliny energetyczne:
a)
ropa naftowa, gaz ziemny i metan z węgla kamiennego — 101,50 zł,
b)
węgiel kamienny — 507,50 zł,
c)
węgiel brunatny — 203,00 zł;
2)
rudy metali i metale w stanie rodzimym — 101,50 zł;
3)
kopaliny chemiczne — 101,50 zł;
4)
kopaliny skalne (w tym torfy i rudy darniowe):
a)
w obszarach lądowych — 1 015,00 zł,
b)
w obszarach morskich — 101,50 zł;
5)
wody podziemne uznane za kopaliny:
a)
wody lecznicze i solanki — 507,50 zł,
b)
wody termalne — 203,00 zł.
2.
Stawka opłaty za działalność polegającą na rozpoznawaniu złóż kopalin oraz łącznie na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin dla poszczególnych grup kopalin za kilometr kwadratowy wynosi:
1)
kopaliny energetyczne:
a)
ropa naftowa, gaz ziemny i metan z węgla kamiennego — 203,00 zł,
b)
węgiel kamienny — 1 015,00 zł,
c)
węgiel brunatny — 507,50 zł;
2)
rudy metali i metale w stanie rodzimym — 203,00 zł;
3)
kopaliny chemiczne — 1 015,00 zł;
4)
kopaliny skalne (w tym torfy i rudy darniowe):
a)
w obszarach lądowych — 10 150,00 zł,
b)
w obszarach morskich — 2 537,50 zł;
5)
wody podziemne uznane za kopaliny:
a)
wody lecznicze i solanki — 812,00 zł,
b)
wody termalne — 507,50 zł.
3.
Stawka opłaty za bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, wynosi za:
1)
substancje gazowe — 1,54 zł/tys. m3;
2)
substancje ciekłe — 3,05 zł/t;
3)
inne niewymienione w pkt 1 i 2 substancje — 1,53 zł/t.
4.
Stawka opłaty za składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, wynosi za:
1)
odpady niebezpieczne — 63,11 zł/t;
2)
odpady inne niż niebezpieczne — 4,84 zł/t;
3)
odpady obojętne — 3,63 zł/t.
KURSY WALUT 2018-09-19 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.6685 -0.36%
AUD 2.6577 +0.18%
CAD 2.8326 +0.21%
EUR 4.2929 -0.23%
CHF 3.8005 -0.84%
GBP 4.8406 +0.07%
KURSY METALI 2018-09-18 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6003.00 +2.44%
Alu. 2012.00 +1.36%
Sn 19030.00 +0.37%
Zn 2347.00 +2.62%
Ni 12320.00 +0.69%
Pb 2046.00 +0.29%