Otwórz cały dokument (nowe okno)Otwórz cały dokument - wersja do drukuPobierz cały dokument w formacie pdf
Tekst aktu
Metryka

M.P. 2006 nr 40 poz. 441  -  tekst obwieszczony

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 5 czerwca 2006 r.
w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2007
Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.2)), zwanej dalej "ustawą", ogłasza się, że maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2007 wynoszą odpowiednio:
1)
dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy — 4,02 zł za 1 kg;
2)
dla produktów wymienionych w poz. 2 i 3 w załączniku nr 2 do ustawy — 67,05 zł za sztukę;
3)
dla produktów wymienionych w poz. 4 w załączniku nr 2 do ustawy — 6,70 zł za sztukę;
4)
dla produktów wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy — 2,69 zł za 1 kg;
5)
dla produktów wymienionych w poz. 2 w załączniku nr 3 do ustawy — 4,02 zł za sztukę;
6)
dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy — 2,69 zł za 1 kg dla opony nowej i używanej regenerowanej (bieżnikowanej) oraz 10,73 zł za 1 kg dla opony używanej nieregenerowanej (niebieżnikowanej).
Minister Środowiska: J. Szyszko
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 291, Nr 175, poz. 1458 i Nr 180, poz. 1495.
KURSY WALUT 2018-09-19 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.6685 -0.36%
AUD 2.6577 +0.18%
CAD 2.8326 +0.21%
EUR 4.2929 -0.23%
CHF 3.8005 -0.84%
GBP 4.8406 +0.07%
KURSY METALI 2018-09-18 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6003.00 +2.44%
Alu. 2012.00 +1.36%
Sn 19030.00 +0.37%
Zn 2347.00 +2.62%
Ni 12320.00 +0.69%
Pb 2046.00 +0.29%