Otwórz cały dokument (nowe okno)Otwórz cały dokument - wersja do drukuPobierz cały dokument w formacie pdf
Tekst aktu
Metryka

Dz.U. 2011 nr 88 poz. 504  -  tekst obwieszczony

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Oraz Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia (Dz.U. Nr 88, poz. 504)
Na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współdziałają z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w sposób zapewniający sprawny nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia.
§ 2.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organy Inspekcji Weterynaryjnej:
1)
przekazują sobie informacje i materiały o uchybieniach stwierdzonych w związku z dokonywaniem urzędowej kontroli żywności, stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka i bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym o przypadkach stwarzających zagrożenie chorób odzwierzęcych, stanowiących naruszenie przepisów prawa żywnościowego;
2)
przy organizowaniu jednoczesnych kontroli udzielają sobie pomocy dotyczącej jej przeprowadzania i wykonywania badań laboratoryjnych, określając każdorazowo jej szczegółowy zakres i sposób realizacji;
3)
stosownie do potrzeb organizują okresowe spotkania w sprawach dotyczących realizacji zadań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia na terenie właściwości tych organów;
4)
organizują wspólne szkolenia dotyczące systemów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP;
5)
przekazują sobie niezwłocznie informacje o przypadkach chorób odzwierzęcych i zatruć pokarmowych mających związek ze spożyciem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego stwarzających zagrożenia sanitarno-epidemiczne;
6)
uzgadniają plany urzędowych kontroli, uwzględniając sytuację epidemiczną i epizootyczną na terenie właściwości tych organów oraz wymieniają dane niezbędne do analizy ryzyka w zakresie ochrony zdrowia lub życia człowieka oraz bezpieczeństwa żywności i żywienia;
7)
w przypadku wystąpienia zatrucia pokarmowego środkami spożywczymi wyprodukowanymi w zakładzie objętym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą dokonywać jednoczesnych kontroli i poboru próbek do badań.
§ 3.
1.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują z organami Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie przeprowadzania audytów przez organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, w zakładach zaopatrujących w żywność lub ubiegających się o takie zaopatrywanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, organy:
1)
przekazują sobie informacje i materiały o uchybieniach w produkcji żywności dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka i bezpieczeństwa żywności i żywienia;
2)
stosownie do potrzeb organizują okresowe spotkania w sprawach dotyczących realizacji zadań z zakresu nadzoru w zakładach, o których mowa w ust. 1;
3)
organizują wspólne szkolenia dotyczące systemów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
KURSY WALUT 2018-04-20 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.3881 +0.56%
AUD 2.6103 -0.63%
CAD 2.6740 +0.17%
EUR 4.1724 +0.14%
CHF 3.4827 +0.14%
GBP 4.7660 -0.23%
KURSY METALI 2018-04-20 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6939.00 -0.04%
Alu. 2463.00 -5.36%
Sn 22050.00 +0.80%
Zn 3243.50 +0.36%
Ni 14640.00 -6.81%
Pb 2366.00 +0.81%