Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1668  -  tekst obwieszczony

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki
z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów (Dz.U. Nr 249, poz. 1668)
§ 1.
Określa się:
1)
wymagania jakościowe dla biokomponentów:
a)
bioetanolu, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia,
b)
estru metylowego, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2)
metody badań jakości biokomponentów, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3)
sposób pobierania próbek biokomponentów, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 2.
Wymagań jakościowych dla biokomponentów określonych w rozporządzeniu nie stosuje się do biokomponentów, o których mowa w § 1 pkt 1, wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Turcji lub wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych państwach, pod warunkiem że przepisy te zapewniają ochronę zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt, środowiska, a także interesu konsumentów w stopniu odpowiadającym przepisom niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
KURSY WALUT 2018-02-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.3911 -0.29%
AUD 2.6521 -0.28%
CAD 2.6676 -0.50%
EUR 4.1738 -0.17%
CHF 3.6302 +0.14%
GBP 4.7365 +0.28%
KURSY METALI 2018-02-23 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 7073.50 +0.59%
Alu. 2210.00 +0.73%
Sn 21650.00 +0.00%
Zn 3569.00 +1.28%
Ni 13800.00 +1.66%
Pb 2533.00 +0.36%