Otwórz cały dokument (nowe okno)Otwórz cały dokument - wersja do drukuPobierz cały dokument w formacie pdf
Tekst aktu
Metryka

Dz.U. 2010 nr 76 poz. 498  -  tekst obwieszczony

Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 1 kwietnia 2010 r.
w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków (Dz.U. Nr 76, poz. 498)
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. Nr 97, poz. 799) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje kosztów związanych z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej "Agencją”, obsługi prawnej oraz techniczno-biurowej funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, zwanych dalej "funduszami promocji”, oraz komisji zarządzających funduszy promocji, pokrywanych ze środków tych funduszy;
2)
sposób i warunki przekazywania i rozliczania środków funduszy promocji.
§ 2.
1.
Za koszty związane z realizacją przez Agencję zadań określonych w § 1 pkt 1 uznaje się:
1)
wynagrodzenia osobowe pracowników;
2)
dodatkowe wynagrodzenie roczne;
3)
wynagrodzenia bezosobowe;
4)
składki na ubezpieczenia społeczne;
5)
składki na Fundusz Pracy;
6)
składki na ubezpieczenie zdrowotne;
7)
koszty podróży służbowych;
8)
koszty zakupu materiałów i wyposażenia;
9)
koszty zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
10)
koszty zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych;
11)
koszty zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;
12)
koszty zakupu energii;
13)
koszty zakupu usług remontowych;
14)
koszty zakupu usług zdrowotnych;
15)
koszty zakupu usług dostępu do sieci Internet;
16)
koszty zakupu usług obejmujących tłumaczenia;
17)
koszty zakupu usług innych niż określone w pkt 13-16, w szczególności usług pocztowych, reklamowych oraz usług dotyczących ogłoszeń, obwieszczeń i rozprowadzania pism;
18)
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej;
19)
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
20)
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
2.
Za koszty związane z realizacją przez Agencję obsługi prawnej funduszy promocji oraz komisji zarządzających tych funduszy uznaje się również koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz opłatę skarbową.
§ 3.
1.
Środki na pokrycie kosztów, o których mowa w § 2, są przekazywane z rachunków bankowych poszczególnych funduszy promocji na właściwy rachunek bankowy Agencji, w wysokości nieprzekraczającej 3,5 % kwartalnych wpływów na poszczególne fundusze promocji, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału.
2.
W przypadku gdy wysokość przekazanych środków, o których mowa w ust. 1, jest wyższa od kosztów poniesionych przez Agencję w danym roku finansowym, środki te są zwracane na rachunki bankowe poszczególnych funduszy promocji, proporcjonalnie do ich rocznych wpływów, w terminie 30 dni od dnia sporządzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego.
§ 4.
W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego zamieszcza się informację o wysokości:
1)
środków przekazanych z rachunków bankowych poszczególnych funduszy promocji na rachunek bankowy Agencji na podstawie § 3 ust. 1;
2)
wydatków poniesionych na pokrycie kosztów, z podziałem na rodzaje kosztów określone w § 2;
3)
środków zwróconych na rachunki bankowe poszczególnych funduszy promocji na podstawie § 3 ust. 2.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
KURSY WALUT 2018-08-17 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7784 -0.23%
AUD 2.7491 -0.13%
CAD 2.8751 -0.36%
EUR 4.3061 -0.10%
CHF 3.7926 -0.54%
GBP 4.8043 -0.19%
KURSY METALI 2018-08-17 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5844.00 -0.27%
Alu. 1999.00 +0.05%
Sn 18680.00 +0.03%
Zn 2360.00 +0.94%
Ni 13240.00 +0.95%
Pb 1977.00 -1.25%